קול קורא להגשת בקשות למימון כנס בשנת הלימודים תש"פ

ספטמבר 8, 2019

קרן קטיה והאנס גוט-דרייפוס ליישוב סכסוכים והמשפט - קול קורא להגשת בקשות למימון כנס בשנת הלימודים תש"פ

מרכז ברק למחקר משפטי בינתחומי מופקד על השימוש בתקציב של קרן קטיה והאנס גוט-דרייפוס ליישוב סכסוכים והמשפט, ככל שמדובר בכספים המיועדים לשימוש בפקולטה למשפטים. מתוך תקציב זה, ניתן להקצות עד 10,000 דולר למימון כנס שנתי בנושא יישוב סכסוכים והמשפט. חברי/ות הפקולטה מוזמנים/ות בזה להגיש בקשה למימון מלא או חלקי של כנס שייערך בפקולטה בנושא זה במהלך שנת הלימודים תש"פ.

בקשות תוגשנה בידי אנשי/נשות סגל של האוניברסיטה העברית במסלול האקדמי הרגיל, או במסלול הנלווה, המעורבים/ות באופן ישיר בארגון הכנס. על הבקשות לכלול תיאור של הכנס, המקום והמועד שבו יתקיים ומידע שיאפשר לוועדה האקדמית של המרכז לשקול את הבקשה בהתאם לאמות המידה הבאות:

א. התרומה המצופה מהכנס לקידום המחקר בתחום של יישוב סכסוכים והמשפט;

ב. זהות המשתתפים והמשתתפות בכנס – תינתן עדיפות לכנס שיכלול משתתפים/ות מחו"ל;

ג. השתתפות תלמידי/ות מחקר – תינתן עדיפות לכנס שבו נוטלים חלק תלמידי ותלמידות מחקר ובמיוחד תלמידי/ות מחקר בפקולטה למשפטים;

רשאים להגיש בקשות גם ממלאי תפקידים במרכז ואנשים המשתפים עמם פעולה בארגון כנסים. במקרה כזה, לא ישתתפו החברים הנוגעים בדבר בהחלטות על הקצאת הכספים.

בסיומו של הכנס ולא יאוחר מחודש לאחר סיומו, י/תגיש מארגן/ת הכנס למרכז דו"ח כספי מסכם. לא נעשה שימוש בכל הסכום שהוקצב לכנס, תוחזר היתרה לקרן. בפרסום הכנס ובמהלכו תצוין העובדה שקרן גוט-דרייפוס השתתפה במימונו.

יש להגיש את הבקשות עד ליום 7 באוקטובר 2019, כולל. ההחלטה תתקבל סמוך לאחר מכן.
קול קורא למימון כנסים מהתקציב של מרכז ברק יפורסם בנפרד.

יש לשלוח את הבקשות לגב' רויטל בהט, רצוי באמצעות דואר אלקטרוני (revitalb@savion.huji.ac.il), עם העתק למנהל מרכז ברק, פרופ' גדעון פרחומובסקי (gparchom@law.upenn.edu).