עמיתי מחקר

תכנית הדוקטורנטים – עמיתי מחקר בפקולטה למשפטים

תיאור כללי של התכנית

 1. החל משנת הלימודים תשס"ח מפעילה הפקולטה למשפטים את תכנית עמיתי המחקר, המיועדת לתלמידי מחקר מצטיינים המבקשים להקדיש את מלוא זמנם ומרצם לפעילות מחקרית במסגרת הפקולטה למשפטים. בתכנית רשאים להשתתף תלמידים הרשומים בפקולטה למשפטים כתלמידי מחקר (תלמידים לתואר דוקטור), במסלול הרגיל או במסלול הישיר. כמפורט בהמשך, רשאים להגיש בקשה להתקבל לתכנית גם מי שאינם רשומים עדיין כתלמידי מחקר בפקולטה למשפטים, אך עומדים בתנאי הקבלה ללימודים לתואר דוקטור במשפטים.

 2. המשתתפים בתכנית יכהנו כעמיתי מחקר בפקולטה למשפטים במשך שלוש שנים. בהתאם לתנאים המפורטים בהמשך, עמיתי המחקר יהיו זכאים למלגת מחיה בתקופת כהונתם כעמיתי מחקר. סכום המלגה צפוי לעמוד בשנת תשע"ד על סך שבין 6500 ₪ ל-7300 ₪, כפי שיקבע בתחילת השנה (תלמידים במסלול הישיר, הנחשבים מבחינת האוניברסיטה בשלב הראשון כתלמידי מוסמך, יהיו זכאים למלגה מלאה בכפוף לאישור רשויות האוניברסיטה; היה והאישור לא יתקבל, הם יזכו בשלב הראשון למלגה המקסימלית המותרת לתלמידי מוסמך, בסך 6000 ₪). עמיתי המחקר יהיו זכאים גם לשטח עבודה משרדי בפקולטה למשפטים.

 3. עמיתי המחקר ישולבו בפעילות האקדמית של אחת מסדנאות המחקר הפעילות בפקולטה ("פורומים"). עמיתי המחקר יקדישו את מלוא הזמן לעבודת המחקר (למעט אפשרות של הוראה עד 4 נ"ז בשנה במסגרת הפקולטה למשפטים), כמפורט בהמשך. המשך קבלת מלגת המחייה מותנה בהתקדמות מספקת בעבודת הדוקטור, כמפורט בהמשך. 

תנאי התכנית

 1. בהתאם לתנאים המפורטים בהמשך, עמיתי המחקר יהיו זכאים למלגת מחיה בתקופת כהונתם כעמיתי מחקר. עמיתי המחקר יהיו זכאים גם לשטח עבודה משרדי בפקולטה למשפטים. 

 2. עמיתי המחקר ישולבו בפעילות האקדמית של אחת מסדנאות המחקר הפעילות בפקולטה ("פורומים"), המורכבות מחברי הסגל, מומחים מחוץ לאוניברסיטה, ותלמידים לתארים מתקדמים, אשר עוסקת בתחום הקשור לעבודת הדוקטוראט שלהם. ההשתלבות בפעילות הפורום תכלול השתתפות במפגשים מדעיים שמקיים הפורום, הצגת עבודת מחקר בפני חברי הפורום, ומפגשים שוטפים עם חברי הפורום ועם חוקרים מן הארץ ומחו"ל המתארחים בפעילות הפורום. במקרים בהם הפורום מנהל פרויקט מחקר מיוחד, ישתדלו חברי הפורום הנוגע בדבר לשלב את עמיתי המחקר בעבודת המחקר באופן שיתרום לעבודת המחקר  שלהם. אתר האינטרנט של הפקולטה יכלול מדור מיוחד שיציג בקצרה את עמיתי המחקר של הפקולטה.

 3. עמיתי המחקר יקדישו את מלוא זמנם לעבודת המחקר, למעט אפשרות של הוראה של עד 4 נ"ז בשנה במסגרת הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית ופעילות אקדמית במסגרת הפורום במסגרתו הם פועלים. המלגה אינה מיועדת לתלמידים אשר עובדים במקביל ללימודים מחוץ לאוניברסיטה.

 4. ככלל, המשתתפים בתכנית נדרשים להגיש לרשות לתלמידי מחקר הצעת מחקר, שאושרה על-ידי המנחה שלהם, בתוך 12 חודשים מיום תחילת כהונתם בתכנית (לכל המאוחר). ככלל, עמיתי המחקר יידרשו לסיים את כתיבת הדוקטוראט בתוך שלוש שנים מיום קבלתם לתכנית; ואם התקבלו לתכנית קודם שאושרה תכנית המחקר שלהם לדוקטורט, בתוך ארבע שנים מיום קבלתם לתכנית. הוועדה תהיה רשאית, במקרים מיוחדים, להאריך את תקופת המלגה בשנה נוספת (רביעית).

 5. הוועדה ללימודים מתקדמים (להלן "הוועדה") רשאית להמליץ לדיקן הפקולטה לאשר לעמית מחקר מצטיין במיוחד לשהות באחת האוניברסיטאות המובילות בחו"ל לצורכי לימודים או מחקר במהלך כהונתו כעמית מחקר בפקולטה ואף לסייע לו במימון השהות בחו"ל.

 6. ככלל, ההשתתפות בתכנית תהיה לתקופה רצופה של שלוש שנים. תלמידים רשאים לבקש מן הוועדה הפסקה בהשתתפותם בתכנית לתקופה שלא תעלה על שנה, תוך פירוט הנימוקים לכך.

 7. עמיתי המחקר יידרשו להודיע לוועדה על מלגות ופרסים מחוץ למלגת המחייה בהם זכו לגבי תקופת המלגה. מלגות אוניברסיטאיות יקוזזו במלואן מסכום מלגת המחיה (כלומר ייחשבו כחלק ממלגת "עמיתי המחקר" לכל דבר ועניין). מלגות חיצוניות יקוזזו באופן חלקי, בשיעור שתקבע הוועדה (בדרך כלל מחצית מהסכום). עמיתי המחקר יידרשו לעשות מאמץ לזכות במלגות תחרותיות הן בתוך האוניברסיטה והן מחוצה לה, ובפרט יגישו מועמדות לכל מלגה אוניברסיטאית אם יתבקשו לכך על-ידי הוועדה.

 8. עמיתי המחקר יגישו בכל שנה, עד ל-15 ביוני (או מועד אחר שייקבע על-ידי הוועדה), דיווח לוועדה, ובו פירוט ההתקדמות שלהם במחקר במהלך השנה, וכן תיאור מפורט של פעילותם במהלך השנה, מקורות הכנסה נוספים (אם היו כאלה) ותכנית פעילות לשנה הבאה, וכן מכתב מאת המנחה, ובו פירוט של התקדמות המחקר.

 9. ההשתתפות בתכנית תסתיים אף אם טרם חלפו שלוש שנים של השתתפות בתכנית, בסוף שנת הלימודים (דהיינו, 30 בספטמבר) של השנה בה הגיש עמית המחקר את העבודה לתואר דוקטור לרשות לתלמידי מחקר של האוניברסיטה.

 10. הוועדה תהיה רשאית להורות על הפסקת השתתפותו בתכנית של עמית מחקר אם התברר לה כי עמית המחקר הפסיק את לימודיו, לא התקדם במידה מספקת בעבודת המחקר, או הפר את התחייבותו להימנע מעיסוקים נוספים ולהקדיש את מלוא זמנו לעבודת המחקר. הוועדה תהיה רשאית להורות לעמית המחקר להשיב לפקולטה את הכספים ששולמו לו במהלך אותה שנה. הוועדה תהיה רשאית להפעיל את סמכותה זו רק לאחר שהתייעצה עם המדריך של עמית המחקר או רכז הפורום הנוגע בדבר ולאחר שנתנה לתלמיד הזדמנות לטעון בפניה את טענותיו. 

 

תנאי הקבלה לתכנית

 

 1. בחירת עמיתי המחקר תיעשה בכל שנה על-ידי הוועדה ללימודים מתקדמים, אשר תפעל תוך היוועצות ברכזי הפורום הפעילים בפקולטה.

 2. ההחלטה על קבלת תלמידים לתכנית תבוסס על הערכת הצטיינות אקדמית ופוטנציאל מחקרי בולט.

 3. קבלת מועמדים חדשים לתכנית:
  I. רשאים להגיש בקשה להתקבל לתכנית תלמידים הרשומים כתלמידי מחקר (תלמידים לתואר דוקטור), במסלול הרגיל או במסלול הישיר, בפקולטה למשפטים.

  II.  רשאים להגיש בקשה להתקבל לתכנית גם מי שאינם רשומים עדיין כתלמידי מחקר בפקולטה למשפטים, אך הם עומדים בתנאי הקבלה ללימודים לתואר דוקטור במשפטים.

  III. תלמידים שהתקבלו לתכנית יוכלו להתחיל לכהן כעמיתי מחקר רק לאחר שנרשמו כתלמידי מחקר בפקולטה למשפטים; תלמידים יוכלו להמשיך לכהן במעמד זה רק כל עוד הם רשומים כתלמידי מחקר כאמור.

  IV. הבקשה להתקבל לתכנית תוגש לרכז/ת לימודי הדוקטורט בפקולטה באמצעות הטופס המצורף בסוף מסמך זה, והיא תכלול את כל הפרטים המפורטים שם, לרבות התחייבות למלא אחר תנאי התכנית. מומלץ למועמדים כי בסמוך להגשת הבקשה ייצרו קשר עם רכז הפורום שבפעילותו הם מבקשים להשתלב ויציגו בפניו את תכנית המחקר שלהם. ניתן לקבל פרטים בדבר הפורומים הפעילים בפקולטה ובדבר רכזי הפורומים אצל יושב-ראש הוועדה.

  V. ככלל, תחילת ההשתתפות בתכנית תהיה ביום 1 באוקטובר של השנה בה התקבלו המועמדים לתכנית.

  VI. יש להגיש את הבקשה להתקבל לתכנית עד ליום 15 בינואר של השנה הקודמת לזו שבה תתחיל הכהונה בתכנית (או מועד אחר שיפורסם על-ידי הוועדה). הוועדה תודיע למגישי הבקשות האם התקבלו לתכנית כחודש לאחר מכן. במקרים חריגים הנוגעים למועמדים מצטיינים במיוחד, רשאית הוועדה לבחון בקשות שהוגשו לאחר המועד האמור.

  VII. תלמידים יתקבלו לתכנית למשך שלוש שנים, ובלבד שהוועדה אישרה את בקשתם להמשך ההשתתפות מדי שנה, כמפורט להלן. במקרים מיוחדים תהיה הוועדה רשאית להאריך את תקופת ההשתתפות בתכנית בשנה נוספת (רביעית).

 4. בקשה לאישור המשך ההשתתפות בתכנית:
  I. עם תום כל שנה להשתתפות בתכנית רשאים עמיתי המחקר לבקש מן הוועדה לאשר את המשך ההשתתפות שלהם בתכנית בשנה נוספת, עד לתקופה מצטברת של שלוש שנות השתתפות בתכנית (או ארבע, כאמור לעיל). בקשה לאישור המשך ההשתתפות תוגש עד ליום 15 ביוני של השנה בה מסתיימת שנת ההשתתפות בתכנית (או מועד אחר שיפורסם על-ידי הוועדה).

  II. הבקשה לאישור המשך ההשתתפות תכלול דיווח ובו פירוט ההתקדמות של עמית/ת המחקר במחקר במהלך השנה, וכן תיאור מפורט של הפעילות במהלך השנה, מקורות הכנסה נוספים (אם היו כאלה) ותכניות לשנה הבאה. לבקשה יצורף גם מכתב מאת המנחה, ובו פירוט של התקדמות המחקר.

  III. הוועדה תאשר את המשך ההשתתפות בתכנית בשנה נוספת בהתאם להערכת מידת ההתקדמות במחקר והערכת מכלול הפעילות של עמית/ת המחקר. 

להגשת מועמדות לתוכנית עמיתי המחקר

 
עמיתי המחקר בפקולטה למשפטים לשנת הלימודים תשע"ה