הגשת מאמרים ויצירת קשר

המערכת מקבלת בברכה מאמרים אשר מוקדשים בעיקרם לניתוח וביקורת של הצעות חקיקה ושל חקיקה חדשה או קיימת; הצעה מנומקת של דברי חקיקה חדשים; או דיון בהליכי החקיקה עצמם ובמקומה של החקיקה כחלק ממארג הרגולציה.

אנו מזמינים מאמרים הן מכותבים מתחום המשפט והן מכותבים מדיסציפלינות רלבנטיות אחרות.

ניתן להגיש גם מאמרים במתכונת שונה מהמקובל בכתבי-עת אחרים (למשל, מאמרים קצרים יותר), כל עוד אין בכך כדי לפגוע בעמידה בסטנדרטים האקדמיים הגבוהים ביותר.

מאמרים יש לשלוח למערכת באמצעות המייל  Hukim@mail.huji.ac.il

בהערות השוליים יש להקפיד על כללי האזכור האחיד החדשים המקובלים בכתבי עת משפטיים. 

היקף המאמרים לא יעלה על 20,000 מילים (כולל הערות השוליים).