תקנון הפקולטה

לימודי מוסמך במשפטים

יז. לימודי מוסמך במשפטים

*** תכנית לתואר מוסמך (M.A) במשפטים – התמחות במשפט עברי ותכנית לתואר מוסמך (M.A) מחקרי במשפטים לתלמידים שאינם בוגרי משפטים – לא תתקיימנה בתשפ"ב.

(גרסאת PDF)
1. תנאי קבלה ללימודי מוסמך במשפטים
   
  1.1

קבלה 
ההחלטה בדבר קבלה ללימודי מוסמך נתונה בידי הוועדה ללימודים מתקדמים או מי שהוסמך על-ידה (להלן – "הוועדה"), על בסיס תנאי הסף הבאים:

    1.1.1

מי שסיים את לימודי התואר הראשון בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית, בעל ציון "פטור" באנגלית ברמה אוניברסיטאית (את הפטור ניתן להשיג באמצעות הבחינה הפסיכומטרית או מבחן אמי"ר או לימודים במסגרת אוניברסיטאית. פרטים נוספים במדריך לנרשם והשיג בהם ציון ממוצע משוקלל של 80 לפחות. לעניין זה, יינתן פקטור של חצי נקודה לכל שנה שבין שנת סיום הלימודים שקדמה לשנת 2004 לבין שנת 2004, אך לא יותר מ-10 נקודות בסך הכל.

    1.1.2

מי שסיים לימודיו במשפטים במוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל, והישגיו באותם לימודים שקולים, לדעת הוועדה, כנגד ההישגים האמורים בסעיף 1.1.1 לעיל, ובעל ציון "פטור" בלימודי אנגלית ברמה אוניברסיטאית (את הפטור ניתן להשיג באמצעות הבחינה הפסיכומטרית או מבחן אמי"ר או לימודים במסגרת אוניברסיטאית. פרטים נוספים במדריך לנרשם).

    1.1.3

הוועדה רשאית לקבוע תנאים מיוחדים לעניין קבלתו של מי שסיים לימודיו בפקולטה למשפטים בחו"ל.

     
  1.2 מקרים מיוחדים
    1.2.1

במקרים מיוחדים רשאית הוועדה לפי שיקול דעתה להקל בתנאי הקבלה ללימודי המוסמך, בהתחשב בפרסום מחקרים משפטיים ברמה טובה, וכן בהישגים מיוחדים בעבודות משפטיות, המעידים על כושר משפטי גבוה.

    1.2.2

הוועדה רשאית לקבוע לימודי השלמה ותנאים מיוחדים לעניין קבלתו של מי שסיים את לימודי התואר הראשון בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בציון שבין 78 ל-80.

     
   
   
2. הרשמה לתואר מוסמך
     
  2.1 ההרשמה ללימודים מבוצעת במזכירות הפקולטה למשפטים.
     
  2.2

מועמד שסיים לימודי "בוגר במשפטים" באוניברסיטה בחו"ל יגיש בקשתו עד סוף חודש מאי למשרד לקבלת תלמידים מחו"ל של האוניברסיטה העברית (הרשמה מאוחרת תתבצע לאחר המועד האמור באישור המזכירות לענייני הוראה של הפקולטה). הוועדה רשאית לקבוע כי תכנית הלימודים של תלמידים שסיימו לימודים בחו"ל תכלול עד שני קורסי חובה מלימודי הבוגר.

     
     
     
3. משך הלימודים
  3.1

הלימודים לתואר מוסמך, במסלול המחקרי ובמסלול הלא-מחקרי, לא יעלו על שנתיים רצופות. במקרים מיוחדים ולאור נימוקים מיוחדים שיירשמו רשאית הוועדה להתיר לתלמיד לחלק את לימודיו על פני שלוש שנים רצופות.

     
  3.2

על כל תלמיד במסלול המחקרי להגיש את עבודת הגמר ולעמוד בהצלחה בבחינה על העבודה לא יאוחר מתום שנה לאחר המועד האמור בסעיף 3.1.

     
  3.3 תלמיד שלא עמד במועדים כאמור לימודיו יופסקו.
     
  3.4

במקרים מיוחדים רשאית הועדה להתיר לתלמידים שלימודיהם לתואר מוסמך הופסקו לחדש את לימודיהם, ובלבד שהבקשה לחידוש הלימודים תוגש בתוך שלוש שנים מיום הפסקתם. הוועדה תקבע את דין לימודיו הקודמים של תלמיד שחידש את לימודיו כאמור והיא רשאית להכיר בקורסים שנלמדו בתוך חמש שנים שקדמו לחידוש הלימודים.

     
     
   
4. מבנה הלימודים לתואר מוסמך במשפטים (.LL.M)
    תואר מוסמך במשפטים (LLM) מוצע בארבעה מסלולים: (לפירוט תכניות הלימודים ראו בהמשך).
  א. מסלול כללי
  ב. מסלול עם התמחות, באחד משישה תחומים כמפורט להלן: 
      משפט ציבורי: תואר מוסמך במשפטים בהתמחות במשפט ציבורי; 
      משפט בינלאומי: תואר מוסמך במשפטים בהתמחות במשפט בינלאומי;

 

      משפט פרטי ומסחרי: תואר מוסמך במשפטים בהתמחות במשפט פרטי ומסחרי;
      קניין רוחני וטכנולוגיה: תואר מוסמך במשפטים בהתמחות בקניין רוחני וטכנולוגיה;
      משפט פלילי: תואר מוסמך במשפטים במשפט פלילי;
      משפט עברי: תואר מוסמך במשפטים במשפט עברי.
  ג. תואר מוסמך כללי עם התמחות מחוץ לפקולטה למשפטים, במסלולים אלה:
   
 • התמחות בלימודי מגדר, במסגרת מרכז לייפר ללימודי נשים ומגדר, בהיקף של 16 נ"ז.
 • התמחות במדעי החברה, בהיקף של 12 נ"ז.
  ד. מסלול לתואר באנגלית: הפקולטה למשפטים מציעה תכנית מוסמך במשפטים בהתמחות בזכויות אדם ומשפט בינלאומי (LL.M.) לבעלי תואר ראשון במשפטים, MA לבעלי תואר ראשון אחר. 
  ה.

מסלולים נוספים: תכנית מואצת לתואר מוסמך (סעיף 9),  תכנית לתואר מוסמך (M.A.) במשפטים – התמחות במשפט עברי (סעיף 10),  תכנית לתואר מוסמך (M.A.) מחקרי במשפטים לתלמידים שאינם בוגרי משפטים (סעיף 11)

 

  4.1 מסלולי לימודים
   

לימודי המוסמך בעברית ובאנגלית מתקיימים בשני מסלולים: מסלול מחקרי (עם עבודת גמר) ומסלול לא מחקרי (ללא עבודת גמר). כל התלמידים לתואר מוסמך יתחילו את לימודיהם במסלול הלא מחקרי ויוכלו לבקש להצטרף במהלך לימודיהם למסלול המחקרי כמפורט בסעיף 4.7 להלן.

     
  4.2

היקף הלימודים לתואר מוסמך:

 

    4.2.1 מסלול מחקרי: לימודים בהיקף של 32 נ"ז ועבודת גמר.
    4.2.2 מסלול לא-מחקרי: לימודים בהיקף של 36 נ"ז.
       
  4.3 תכנית הלימודים לתואר מוסמך מחקרי ולא-מחקרי באחד מתחומי ההתמחות (סעיף 4.2 לעיל).
    4.3.1

קורסי חובה לכלל התלמידים לתואר מוסמך במשפטים, בהיקף 4-5 נ"ז. עניינם בהיבטים תיאורטיים של המשפט ממבט רב-תחומי (להלן, "קורסי ליבה").

    4.3.2

קורסי חובה ייחודיים לתחום ההתמחות, בהיקף 4 נ"ז. קורסים אלה נועדו לספק תשתית תיאורטית רחבה להבנת הגישות המרכזיות בתחום ההתמחות.

    4.3.3

סדנא מחקרית אחת לפחות, בהיקף של 2-3 נ"ז. קבוצות המחקר בפקולטה ("פורומים") מקיימות סדנאות מחקר, בנוסף לסדנאות מעשיות המוצעות בפקולטה. במפגשים של כל אחת מן הסדנאות מציגים חוקרים מן הארץ ומחו"ל את עבודותיהם העדכניות. התלמידים המשתתפים בסדנא נדרשים להגיש ניירות עמדה, ובהם דיון ביקורתי במאמר המוצג במפגש, ולהשתתף באופן פעיל במפגשים.

    4.3.4 סמינריון אחד בתחום ההתמחות, בהיקף של 4 נ"ז, וסמינריון שני מן המוצעים לתואר המוסמך.
    4.3.5

קורסים להשלמת היקף הלימודים לתואר, מהם קורסים מכל סוג להשלמת 18 נ"ז במסלול ההתמחות (במסלול הלא-מחקרי) או 16  נ"ז  (במסלול המחקרי), והיתרה מתוך המבחר המוצע בפקולטה.

    4.3.6 עבודת גמר (במסלול המחקרי בלבד), כמפורט בסעיף 4.8 להלן.
    4.3.7

במקרים מתאימים רשאי היועץ לתלמידי מוסמך, בהתייעצות עם ראש תחום ההתמחות, לאשר לתלמיד לימוד קורסים בנושאים קרובים לתחום ההתמחות מחוגים אחרים, על חשבון מכסת קורסי הבחירה בתחום ההתמחות, בהיקף שלא יעלה על 4 נ"ז.

       
       
  4.4 תכנית הלימודים לתואר מוסמך מחקרי ולא-מחקרי באנגלית
    4.4.1 קורסי ליבה בהיקף של 5-4 נ"ז.
    4.4.2 קורסי חובה בהיקף של  9-11 נ"ז, הכוללים  קורסי מבוא וקורס בין-תחומי בהיקף של 2-3 נ"ז.
    4.4.3 סדנא מחקרית אחת בהיקף של 2-3 נ"ז, מתחום ההתמחות במשפט ציבורי או משפט בינלאומי.
    4.4.4 סמינריון אחד בתחום ההתמחות במשפט ציבורי או משפט בינלאומי, בהיקף של 4 נ"ז, וסמינריון שני המוצע באנגלית לכלל תלמידי המוסמך.
    4.4.5

קורסים להשלמת מכסת הלימודים ל-36 נ"ז (במוסמך לא-מחקרי) או 32 נ"ז (במוסמך מחקרי).

    4.4.6 עבודת גמר (במסלול המחקרי בלבד), כמפורט בסעיף 4.7 להלן.
       
  4.5 תכנית הלימודים לתואר מוסמך כללי
    4.5.1

קורסי ליבה בהיקף 4-5 נ"ז, כמפורט בסעיף 4.3.1.

    4.5.2

בחירה בקורסים מתוך קורסי החובה של תחומי ההתמחות השונים, בהיקף של 4-5 נ"ז לפחות.

    4.5.3 סדנא מחקרית אחת לפחות, בהיקף של 2-3 נ"ז.
    4.5.4 שני סמינריונים מתוך הסמינריונים בלימודי מוסמך, בהיקף כולל של 8 נ"ז.
    4.5.5

קורסי בחירה מתוך קורסי הבחירה בלימודי מוסמך להשלמת מכסת השיעורים לתואר.

       
  4.6 תכנית הלימודים לתואר מוסמך עם התמחות מחוץ לפקולטה למשפטים
    4.6.1 קורסי ליבה בהיקף 4-5 נ"ז, כאמןר בסעיף 4.3.1.
    4.6.2 בחירה בקורסים מתוך קורסי ההתמחות השונים, בהתאם להיקף של כל התמחות כאמור בסעיף 4.ג. 
    4.6.3 יו"ר הוועדה ללימודים מתקדמים והמרכז האקדמי של תכנית ההתמחות החיצונית, אם מונה כזה, יאשרו מראש את קורסי הבחירה החיצוניים שייכללו במסגרת זו. כאשר קורסים או סמינרים דומים נלמדים הן בפקולטה למשפטים הן במסגרת ההתמחות החיצונית (כמפורט בסעיף 4.3 (קטן)) על התלמיד ללמוד את הקורס או הסמינר הניתן בפקולטה למשפטים. 
    4.6.4 סדנא מחקרית אחת לפחות, בהיקף של 2-3 נ"ז. 
    4.6.5 שני סמינריונים מתוך הסמינריונים בלימודי מוסמך, בהיקף כולל של 8 נ"ז.
    4.6.6 קורסי בחירה בפקולטה למשפטים, ככל הנדרש להשלמת מכסת השיעורים לתואר
       
  4.7 עבודת גמר לתואר מוסמך מחקרי
    4.7.1

תלמיד שהשלים לפחות 14 נ"ז ממכסת הלימודים לתואר, באחד מתחומי ההתמחות, בציון ממוצע של 85 ומעלה, יוכל לפנות לוועדה לאישור נושא לעבודת הגמר. בפנייה יציין התלמיד את שם המורה שהסכים להדריכו. נושא עבודת ההסמכה יהיה בתחום התמחותו של התלמיד. הוועדה רשאית להתנות את אישורה בכך שהתלמיד ישתתף בקורס בחירה בנושא שיטות מחקר ו/או בכל קורס אחר מתוכנית הלימודים בפקולטה או בחוג אחר.

    4.7.2 עבודת הגמר תוגש בשלושה עותקים מודפסים למזכירות הפקולטה וכן כקובץ PDF.
    4.7.3

עבודת הגמר תיבדק על-ידי מנחה העבודה ועל-ידי שופט נוסף שתקבע הוועדה. מנחה העבודה והשופט הנוסף יקיימו לתלמיד בחינה בעל-פה על נושא עבודת הגמר. הציון בגין עבודת הגמר יהיה ממוצע הציונים שקבעו המנחה והשופט הנוסף.

       
  4.8 אישור תכנית לימודים למוסמך
הוועדה ללימודים מתקדמים או מי שהוסמך על ידה יאשרו את תכנית הלימודים.
     
  4.9

לימוד שפה זרה
תלמיד אשר ילמד, באישור הוועדה, שפה זרה במסגרת האוניברסיטה העברית, להוציא אנגלית ושפת אמו, יקבל זיכוי של 4 נקודות זכות על חשבון מכסת קורסי הבחירה לתואר מוסמך.

     
5. כללים להשתתפות בלימודים 
  על כל נושא שלא הוסדר במפורש בפרק זה, יחולו ההוראות החלות על תלמידי הפקולטה למשפטים, כפי שהן מופיעות בפרקים ד', ו,' ח', ט' ו- י' לתקנון לימודים זה של הפקולטה למשפטים, בשינויים המחויבים לפי העניין.
     
6.

בחינות
זכאות לבחינה במועד מיוחד קיימת במקרים של היעדרות מוצדקת, כמפורט בסעיף 7.4 לתקנון ההוראה והלימודים האוניברסיטאי, או מקרים אחרים בהם הוועדה (או מי שהוסמך על ידה) יסברו כי יש הצדקה לאשר זאת.

     
     
7. תנאי זכאות לתואר "מוסמך"
  7.1 התואר "מוסמך במשפטים" יוענק לתלמיד אשר קיים את כל אלה:
   
 •  
עמד בלימודים שנקבעו לו בציון משוקלל של 75 לפחות.
   
 •  

כתב עבודת גמר לתואר מוסמך (במסלול המחקרי), נבחן בה וקיבל ציון 75 ומעלה.

   
 •  

עמד בדרישות נוספות שהוועדה הטילה, בין לפני תחילת שנת הלימודים ובין לאחריה.

       
  7.2 הציון הסופי ייקבע לפי המפתח הבא:
   
 •  

לתלמידי המסלול המחקרי: לימודי המוסמך - 60% מהציון הסופי. עבודת הגמר, כולל הציון בבחינה בעל-פה על העבודה - 40% מהציון הסופי.

   
 •  
לתלמידי המסלול הלא-מחקרי: לימודי המוסמך - 100%.
       
       
8. תעודת מוסמך במשפטים
  8.1

תלמיד אשר מילא את כל התחייבויותיו על פי תקנון זה, יקבל תעודה שתקבע, כי הוענק לתלמיד התואר "מוסמך למשפטים" (להלן 'התעודה').

  8.2

בתעודה יירשמו תחום ההתמחות של התלמיד, לרבות אם למד התמחות חיצונית כאמור בסעיף 4.ג. לעיל.

  8.3 התעודה תוענק לתלמיד בטקס המתקיים אחת לשנה במועד שיפורסם.
     
     
9. תכנית מואצת לתואר מוסמך
  9.1 התכנית המואצת נועדה לסטודנטים בעלי תואר ראשון במשפטים; תנאי הקבלה לתכנית זהים לתנאי הקבלה לתואר השני במסלול הרגיל
  9.2 התכנית היא תכנית חוץ-תקציבית ושכר הלימוד ייקבע בנפרד; כל שיעורי התכנית יינתנו בימי שלישי אחר-הצהריים וביום שישי בשעות הבוקר.
  9.3 בידי הסטודנטים במסלול זה להשלים לימודיהם בשלושה סמסטרים
  9.4 להשלמת התואר, נדרשים לימודים בהיקף של 36 נ"ז
  9.5 מבנה התכנית הוא כדלקמן:
    9.5.1   קורסי ליבה בהיקף של -4-5  נ"ז, בהתאם לדרישות החלות על כלל תלמידי המוסמך.
    9.5.2   שני סמינריונים (אחד בהיקף 4 נ"ז, שני בהיקף 2 נ"ז). 
    9.5.3   השלמת יתרת הקורסים בהתאם לתכנית התואר.
     
     
10. תכנית לתואר מוסמך (M.A) במשפטים - התמחות במשפט עברי (מוקפאת, בתהליכי אישור)
  10.1. כללי
    10.1.1

מטרת התכנית לתואר מוסמך (M.A) במשפטים – התמחות במשפט עברי הינה לאפשר לבעלי תואר בוגר (B.A.) במדעי הרוח, בתחומים הקרובים למשפט עברי (ובכלל זה: מחשבת ישראל, תלמוד והיסטוריה של עם ישראל) לרכוש השכלה במשפט עברי. הקבלה תתבסס על תנאי הקבלה המקובלים בתכנית המוסמך במשפטים, תוך התחשבות בתחומי הלימוד של המועמד בלימודי הבוגר והשכלה אחרת. 

    10.1.2

לתלמידים שישלימו בהצלחה את לימודיהם בתכנית יוענק תואר מוסמך במשפטים (M.A.), תוך ציון על גבי התעודה את דבר ההתמחות במשפט עברי.

    10.1.3

הלימודים בתכנית זו כוללים לימודי השלמה בהיקף של 18 נ"ז, כמפורט בהמשך, וכן לימודים בהיקף של 32 נ"ז בהתאם לתכנית הלימודים לתואר מוסמך במשפטים עם התמחות במשפט עברי.

    10.1.4

בוגרי תכנית זו לא יהיו רשאים להתקבל ללימודים לתואר דוקטור במשפטים. לשם קבלה ללימודים לתואר דוקטור במשפטים נדרשת השלמה בהצלחה של לימודי השלמה בהיקף של 40 נ"ז וכתיבת עבודת גמר למוסמך, ועמידה ביתר תנאי הקבלה לתואר דוקטור.

       
  10.2. לימודי השלמה
    10.2.1

תלמידים שאינם בעלי תואר בוגר במשפטים יידרשו ללימודי השלמה, בהיקף של 18 נ"ז. השלמה בהצלחה של כל לימודי ההשלמה היא תנאי לתחילת הלימודים של הקורסים בתכנית המוסמך.

    10.2.2

לימודי ההשלמה כוללים את הקורסים הבאים, שיילמדו במסגרת תכנית הלימודים לתואר בוגר במשפטים בפקולטה למשפטים:
א. תורת המשפט (6 נ"ז);
ב. שניים מבין הקורסים הבאים (כל אחד בהיקף של 6 נ"ז): 
• דיני עונשין
• דיני חוקה
• דיני חוזים
• דיני קניין
• דיני נזיקין
הקורסים שיילמדו במסגרת לימודי ההשלמה ייקבעו לאחר אישור ראש התכנית. ראש התכנית יהיה רשאי לקבוע כי במסגרת מכסת לימודי ההשלמה ייכלל גם הקורס מבוא למשפט עברי.

     
  10.3 לימודים במסגרת התכנית
    10.3.1

תלמידים שחויבו בלימודי השלמה יילמדו את מלוא מכסת הקורסים בתכנית לתואר מוסמך במשפטים (LL.M.) עם התמחות במשפט עברי.

     
     
11. תכנית לתואר מוסמך (M.A) מחקרי במשפטים לתלמידים שאינם בוגרי משפטים (מוקפאת, בתהליכי אישור)
   

מטרת התכנית לתואר מוסמך (M.A) מחקרי במשפטים לתלמידים שאינם בוגרי משפטים הינה לאפשר לבעלי תואר בתחומים אחרים, בעלי אוריינטציה מחקרית, לרכוש השכלה משפטית ולשלב את תחומי הידע המשותף למטרות מחקריות. התכנית מורכבת מלימודי השלמה במשפטים, לימודי מוסמך וכתיבת עבודת מוסמך. למוסמכי התכנית תוענק תעודת מ.א. במשפטים במסלול המחקרי, שתאפשר להם להגיש מועמדות להמשך לימודים לתואר שלישי.

 
הערה: תואר מוסמך מחקרי במשפטים (M.A.) אינו מאפשר לגשת לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל ולזכות ברישיון לעריכת-דין. רשאים לגשת לבחינות הלשכה רק בעלי תואר בוגר במשפטים (LL.B.)

 

  11.1 מבנה התכנית
    11.1.1

לימודי השלמה בהיקף של 40 נ"ז:
לימודי חובה:
שיטות משפט - 4 נ"ז
תורת המשפט - 6 נ"ז 
דיני חוזים - 6 נ"ז 

חובה אחד מהקורסים הבאים:
דיני עונשין - 6 נ"ז 
או דיני חוקה - 6 נ"ז

השלמה ל-40 נ"ז מקורסי החובה ומקורסי האשכול הראשי לתואר בוגר במשפטים.

 

    11.1.2

לימודים בהתאם לתכנית ללימודי מוסמך במשפטים באחד מתחומי ההתמחות, בהיקף של 36 נ"ז, כאמור בסעיף 4.ב לעיל.

     
   

 

   

 


 

LLM Program Regulations

LLM Program Regulations

(PDF Version)

 

1.     Admissions

1.1  Admittance:
Decisions concerning admittance to the LL.M program are taken by the Graduate Studies Committee or anyone authorized to decide on its behalf (hereinafter "the Committee"). The following are eligible to apply for the LL.M program:

1.1.1       Graduates of the LL.B. program at the Hebrew University Faculty of Law that hold a university level English language waiver and a point grade average of 80 or higher. Half a point of credit will be accorded to candidates that have graduated prioir to 2004, for every year that has passed between their year of graduation and 2004, up to a maximum of 10 points.

1.1.2       LL.B Graduates of another recognized high education institution in Israel, whose academic record is regarded by the Committee as equivalent to the academic record specified in section 1.1.1, and that hold a university level English language waiver.

1.1.3       The committee may set special conditions for admission of graduates of overseas law school programs.*

 

1.2  Special circumstances

1.2.1       Under special circumstances, the committee may, in its discretion, admit candidates that do not meet the formal eligibility criteria, on the basis of good quality legal research publications and special achievements in legal practice that attests to high legal capacity.

1.2.2       The committee may decide on supplementary course work and special conditions when admitting candidates who have graduated the LL.B. program at the Hebrew University Faculty of Law with grade point average between 78 and 80.

 

2.     Enrollment

2.1  Candidates should enroll to the LL.M. program at the Law Faculty office of student affairs.

2.2  Candidates that graduated overseas law school programs should submit by the end of the month of May all application materials to the university office of overseas student admissions (late enrollment will be processed only with the special permission of Law Faculty office of student affairs). The committee may decide that the course of studies of graduates of overseas law school programs will include up to two mandatory courses from the LL.B. program.

 

3.     Period of studies

3.1  The course of studies for the LL.M. program in both the research and non-research tracks, shall not exceed two consecutive years. Still, the committee may allow students, under special circumstances and for special reasons, to complete their course of studies over a period of three consecutive years.

3.2  Students participating in the LL.M. research track must submit their final thesis and take the oral examination on it within a year from the expiration of the period of time specified in section 3.1.

3.3  The studies of students failing to meet the aforementioned period of studies conditions will be suspended.

3.4  In special cases, the committee may allow students whose studies have been suspended to resume their course of studies, provided that the request to resume studies was submitted within three years from the date of suspension. The committee will determine whether to recognize courses studied by the student in question prior to suspension of his or her studies. It may recognize courses studied within 5 years prior to the date of renewal of studies.

 

4.     LL.M study program

 

4.1  Specializations

4.1.1       The LL.M. program offers courses in four topic clusters, each offering a number of specializations as enumerated hereby:

4.1.1.1   Public Law and International Law

4.1.1.1.1       LL.M. in Public Law and International Law

4.1.1.1.2       LL.M. in Public Law and International Law, specialization in Public Law

4.1.1.1.3       LL.M. in Public Law and International Law, specialization in International Law

4.1.1.2   Civil Law

4.1.1.2.1       LL.M. in Civil Law

4.1.1.2.2       LL.M. in Civil Law, specialization in Private Law

4.1.1.2.3       LL.M. in Civil Law, specialization in Commercial Law and Corporate Law

4.1.1.2.4       LL.M. in Civil Law, specialization in Intellectual Property Law

4.1.1.3   Criminal Law: LL.M. in Criminal Law

4.1.1.4   Jewish Law: LL.M. in Jewish Law

4.1.2       The LL.M. program in English will be offered with two specializations: 1. LL.M. in Human Rights and International Law; and 2. LL.M. in International Business Law and Intellectual Property.

 

4.2  Study tracks
LL.M. studies in Hebrew and English are conducted in two tracks: research (with a final thesis) and non-research study tracks (without a final thesis). Research track studies must be undertaken with a specialization; non-research studies may be undertaken with or without any specialization. All LL.M. students will commence their studies in the non-research study track and can apply during the course of their studies for admission to the research study track pursuant to the conditions specified in section 4.7.

 

4.3  Credit requirements
Research study track with specialization: 32 credits and a final thesis. Non-research track: 32 credits.

 

4.4  Program of studies for LL.M. research or non-research study tracks (with specialization)

4.4.1       Mandatory courses for LL.M. students – 4 credits: These courses are exclusively designed for LL.M. students. They cover theoretical aspects of law from a multi-disciplinary perspective.

4.4.2       Mandatory specialization courses – 4 credits: These courses, typically offered by the specialization director, are exclusively designed for LL.M. students. They provide a theoretical basis for studying the main approaches to the specialization topic.

4.4.3       One or more research workshops – 2-3 credits:  The different faculty research groups (forums) conduct research workshops. Researchers from Israel and overseas present their recent work in these workshop sessions. Participating students are required to attend the workshop sessions and to prepare in advance position papers containing a critical review of the work to be presented in the session.

4.4.4       Two seminars relating to the specialization topic – 8 credits (total).

4.4.5       Elective courses relating to the specialization topic (or the sub-specialization topic): Until completion of the LL.M credit requirements.

4.4.6       Final thesis (research track only): See section 4.7.

4.4.7       In appropriate cases, the LLM students' advisor, after consulting with the specialization director, may allow students, to take courses from other departments that are close to the field of specialization, instead of elective courses at the Faculty (up to 4 credits).

 

4.5  Program of studies for LL.M. in English (research or non-research study tracks; with specialization)

4.5.1.         Core courses – 8 credits

4.5.2.         Two workshops – 4-6 credits

4.5.3.         Two seminars relating to the specialization topic – 8 credits

4.5.4.         Course on the Israeli legal system – 2-3 credits

4.5.5.         Inter-disciplinary course from the Rothberg International School program – 2-3 credits

4.5.6.         Elective courses relating to the specialization topic – until completion of the LL.M credit requirements

4.5.7.         Final thesis (research track only): See section 4.7.

4.6.        Program of studies for LL.M. without specialization

4.6.1.         Mandatory courses for LL.M. students – 4 credits: See section 4.4.1

4.6.2.         Choice of mandatory specialization courses offered in the different specialization programs– 4 credits or more: See section 4.4.2.

4.6.3.         One or more research workshops – 2-3 credits: See section 4.4.3.

4.6.4.         Two seminars from the LL.M. program – 8 credits (total)

4.6.5.         Elective courses from the LL.M. program until completion of the LL.M credit requirements.

 

4.7.        Final thesis for LL.M. research studies track

4.7.1.         A student that completed at least half of his or her LL.M. program credit requirements, in one of the specializations, with a grade point average of 85 or more, may apply to the committee for approval of a final thesis topic. The student will specify in the application the name of a faculty member who has agreed to supervise the thesis. The final thesis will relate to the student’s specialization topic. The Committee may require that the student participate in a course on research methods and/or any other course at the Faculty or another department.

4.7.2.         The final thesis shall be submitted in four copies to the faculty’s office of student affairs.

4.7.3.         The final thesis will be graded by the academic supervisor and another examiner appointed by the committee. The supervisor and the examiner will subject the student to an oral examination (viva). The final grade for the thesis will be calculated as the average of grades awarded by the supervisor and examiner.

 

4.8.        Approval of LL.M. program of studies
The committee, or whoever has been authorized by it, shall approve the program of studies.

 

4.9.        Foreign language studies
A student who studies at the Hebrew University, with the committee’s approval, a foreign language (other than English or his or her mother tongue) will receive an exception from 4 credits of elective course studies from the LL.M. program.

 

 

4.10.     Specialization in other faculties

4.10.1.      Students studying for an LL.M. with specialization may combine their legal specialization with one of the following specializations offered in other faculties (hereinafter ‘external specialization’).

4.10.1.1. EU law specialization in cooperation with the European Studies Forum at the Humanities Faculty (16 credits) and studying a European language at an advanced level. This specialization is available to LL.M. students specializing in civil law and in public law and international law.

4.10.1.2. Specialization in environmental management, planning and policy in the center for environmental management, planning and policy at the Social Sciences Faculty (23 credits). This specialization is available to LL.M. students specializing in civil law and in public law and international law.

4.10.1.3. Specialization in gender studies, in the Lafer Center for Women and Gender Studies (16 credits).

4.10.1.4. Specialization in ethics and science at the Humanities Faculty (12 credits). This specialization is available to LL.M. students specializing in civil law.

4.10.1.5. Specialization in urban and regional studies in the institute for urban and regional studies at the Social Sciences Faculty (22 credits). This specialization is available to LL.M. students specializing in civil law and in public law and international law.

4.10.2.      Students combining an LL.M. specialization with an external specialization must take legal course and seminars for 20 credits or more. These should include the courses in sections 4.4.1-4.4.4.

4.10.3.            The chair of the committee and the academic director of the external specialization program may allow that legal courses or external specialization courses shall be counted as simultaneously complying with both sets of academic requirements (the legal studies requirements specified in section 4.10.2. and the external specialization requirements). In such a case, the student’s overall number of credits due will decrease, but cannot fall below 32 credits. Whenever similar courses or seminars are offered both in the Faculty of Law and the external specialization, the student must study the course or seminar in the Faculty of Law.

 

5.             Regulation of Studies

Any issue not explicitly regulated in these Regulations would be governed mutatis mutandisby Chapters 4,6,8-10 of the Faculty of Law Regulation of Studies (applicable to all law students).

 

6.             Exams

Notwithstanding Chapter 9 of the Regulations, in LL.M courses students are allowed to take only one exam in each course. An additional exam date will be given in cases of justified inability to attend the exam, as detailed in section 7.4 of the University Teaching Regulations, or in other cases in which the Committee (or anyone authorize by it) has decided that this is justified.

7.             Award of LL.M. Degree

7.1.        An LL.M. Degree will be awarded to students meeting all of the following conditions:

7.1.1.         Completed his or her course of studies with a grade point average of 75 or more.

7.1.2.         In the research track: Submitted a final thesis, undertook oral examination and obtained a grade of 75 for the final thesis.

7.1.3.         Met any other requirements introduced by the committee, before or after the start of the academic year.

7.2.        The final grade will be determined in accordance with the following index:

7.2.1.         Research studies track students: LL.M. course of studies – 60% of the final grade. Final thesis (including grade for oral examination) – 40% of the final grade.

7.2.2.         Non-research studies track students: LL.M. course of studies – 100%.

 

8.             LL.M. Diploma

8.1.        Students who have completed all of their obligations under these Regulations will be awarded a diploma indicating that they qualify as Masters of Laws (LL.M.) (hereinafter ‘the diploma’).

8.2.        The diploma will list the student’s specializations, if he or she has specialized, and the sub-specialization, as specified in section 4.4, and any combined specialization if her or she has undertaken the external specialization mentioned in section 4.10. The diploma will be conferred upon the student in an annual ceremony in a specified date.

 

9.             M.A. in Law with specialization in Jewish Law program

 

9.1.        General provisions

9.1.1.         The M.A. in Law with specialization in Jewish Law program (hereinafter ‘the MA in Jewish Law program’) is intended to allow those students with a B.A. in Humanities in fields related to Jewish Law, such as Jewish Thought, Talmud and Jewish History, to acquire an education in Jewish Law. Admission of candidates will be based on the admission criteria to the LL.M. program taking into consideration the topic of studies the candidate has undertaken during his or her B.A. studies and any other education he or she may have had.

9.1.2.         Students who have successfully completed the MA in Jewish Law program will be awarded a diploma indicating that they qualify as Masters of Arts (M.A.) in Law. The diploma will specify the students’ specialization in Jewish Law.

9.1.3.         Participation in the program requires supplementary studies for 18 credits, as specified below, and the 32 credits of the LL.M. program with specialization in Jewish Law.

9.1.4.         Graduates of the MA in Jewish Law program will not be eligible for the LL.D. program (Doctorate in Laws). Admission to the LL.D. program requires the successful completion of supplementary studies for 40 credits, and writing a final LL.M. thesis.

 

 1. 9.2.        Supplementary studies

9.2.1.         Students not holding an LL.B. (Bachelor of Laws) will be required to complete 18 credits of supplementary studies. Students must successfully complete all of their supplementary studies before beginning to study courses from the LL.M. program.

9.2.2.         Supplementary studies include the following courses offered as part of the LL.B. program in the Faculty of Law:

9.2.2.1.     Jurisprudence (6 credits)

9.2.2.2.     Two out of the following courses (6 credits each):

9.2.2.2.1.           Criminal Law

9.2.2.2.2.           Constitutional Law

9.2.2.2.3.           Contract Law

9.2.2.2.4.           Property Law

9.2.2.2.5.           Tort Law

9.2.2.3.     The selection of courses will be approved by the MA in Jewish Law program director. The MA in Jewish Law program director may allow students to take the LL.B. course in Introduction to Jewish Law as part of their supplementary studies credits.

 

9.3.        LL.M. Program of Studies
Students required to take supplementary studies will also be required to take the full program of studies of the LL.M. program with specialization in Jewish Law.

 

10.          Research M.A. program for students not holding an LL.B.
The Research M.A. program for students not holding an LL.B. (hereinafter ‘the Research M.A. program’) is intended to allow holders of academic degrees in other disciplines with a research orientation to acquire legal education, and to combine areas of knowledge for research purposes. The Research M.A. program comprises of supplementary studies of Law, LL.M. studies and writing a final LL.M. thesis. Graduates of the Research M.A. program will be awarded a diploma indicating that they qualify as Masters of Arts (M.A.) in Law in the research studies track. This diploma will allow them to apply to continue to third degree study programs. Note: Graduates of the Research M.A. program are not eligible to take the Israel Law Bar qualification examinations or to practice law in Israel. Only holders of an LL.B. degree may take the Israel Law Bar qualification examinations.

 

10.1.     Program structure

10.1.1.      Supplementary studies for 40 credits:

10.1.1.1. Mandatory studies:

10.1.1.1.1.        Legal systems (4 credits)

10.1.1.1.2.        Jurisprudence (6 credits)

10.1.1.1.3.        Contract Law (6 credits)

10.1.1.2. One of the following two courses:

10.1.1.2.1.        Criminal Law (6 credits)

10.1.1.2.2.        Constitutional Law (6 credits)

10.1.1.3. Other mandatory and primary cluster courses until completion of 40 credits

10.1.2.      Studies for the LL.M. program with a specialization for 32 credits pursuant to section 4.3.

 

*  The committee decided that “Candidates who did not previously study at an educational institution where the language of instruction is English must submit official TOEFL scores or IELTS. The minimum TOEFL score required is 600 on the paper-based test, 250 on the computer-based test or 89 on the Internet-based test.  The minimum IELTS score is 7”

לימודי התואר השלישי "דוקטור למשפטים"

יח. לימודי התואר השלישי "דוקטור למשפטים" (LL.D.) 

לימודי מוסמך בקרימינולוגיה

כז. לימודי מוסמך בקרימינולוגיה

 

 • 1. מסלולים לתואר מוסמך בקרימינולוגיה

  • 1.1. הלימודים לקראת תואר מוסמך מוצעים בארבעה מסלולים ובשתי תוכניות:

   • 1.1.1. מוסמך בקרימינולוגיה במסלול מחקרי עם תזה (להלן מסלול א)

   • 1.1.2. מוסמך בקרימינולוגיה במסלול עיוני (להלן מסלול ב)

   • 1.1.3. מוסמך בקרימינולוגיה במסלול התמחות במערכת אכיפת החוק (Criminal Justice) (להלן מסלול ג).

   • 1.1.4. מוסמך בקרימינולוגיה במסלול התמחות במדע פורנזי (להלן מסלול ד)

   • 1.1.5. מסלול ישיר לדוקטורט (ראה עמ' 291).

  • 1.2. תוכניות מיוחדות לתואר מוסמך בקרימינולוגיה:

   • 1.2.1. תוכנית מואצת, המיועדת לתלמידי בוגר מצטיינים במשפטים (להלן מסלול ה').

   • 1.2.3 תכנית מואצת, המיועדת לתלמידי בוגר מצטיינים מדעי החברה.

 • 2. תקופת הלימודים: הלימודים לקראת התואר "מוסמך בקרימינולוגיה" נמשכים לפחות שנתיים, כאשר התלמידים חייבים לסיים לימודיהם תוך ארבע שנים. כל בקשה לחריגה מהוראה זו תובא להחלטה של הנהלת המכון לקרימינולוגיה.

   

 • 3. מקום הרשמה: ההרשמה ללימודי קרימינולוגיה מתבצעת: לבוגרי האוניברסיטה העברית, ולבוגרי מוסדות אקדמיים אחרים בישראל - במזכירות המכון לקרימינולוגיה; - ובאתר האוניברסיטה ; לבוגרי אוניברסיטאות בחו"ל - במשרד לקבלת תלמידים מחו"ל. פרטים מלאים על נהלי ההרשמה ומועדיה מופיעים ב"מדריך לנרשם" המתפרסם מדי שנה.

 • 4. תנאי קבלה לתואר מוסמך בקרימינולוגיה

   

  • 4.1. מספר המקומות במסלולים השונים מוגבל, ונקבע מידי שנה על ידי הנהלת המכון. רשאים להגיש מועמדותם ללימודי התואר השני בעלי תואר ראשון (מכל התחומים) מאוניברסיטה מוכרת או מכללה מוכרת, שציונם המשוקלל בתואר הוא 80 ומעלה. הקבלה לתואר מותנית בהחלטת וועדת הקבלה.

  • 4.2. קבלה אוטומטית למסלול ב': בעלי תואר ראשון מאוניברסיטה מוכרת בתחום רלוונטי (סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, פסיכולוגיה, כלכלה, מדע המדינה, עבודה סוציאלית, חינוך ומשפטים), שציונם המשוקלל לתואר הוא 85 ומעלה, יתקבלו באופן אוטומטי למסלול ב.

  • 4.3. קבלה למסלול א': מועמדים העומדים בקריטריונים כאמור בסעיף 4.2 רשאים להגיש בקשה להתקבל למסלול א.

  • 4.4. קבלה למסלול ג': המסלול מיועד לנושאי תפקיד בעל זיקה למערכת אכיפת החוק, התקון והשיקום, מניעת פשיעה, מגע עם אוכלוסיות בסיכון, קובעי מדיניות וכדו', ובלבד שהם עומדים בתנאי הקבלה כאמור בסעיף 4.1.

  • 4.5. קבלה למסלול ד' : מועמדים העומדים בקריטריונים כאמור בסעיף 4.2 רשאים להגיש בקשה להתקבל למסלול ד'.

  • 4.6. הקלה בתנאי הקבלה: במקרים מיוחדים רשאית ועדת הקבלה, לפי שיקול דעתה, להקל את תנאי הקבלה ללימודי מוסמך, בהתחשב בהישגים מיוחדים של המועמדים בעבודה, במחקר או בלימודים.

  • 4.7. תכנית השלמה מיוחדת: ועדת הקבלה רשאית לקבוע תכנית השלמה מיוחדת לתלמידים שאינם עומדים בתנאי הקבלה שלעיל, תלמיד שיעמוד בלימודי ההשלמה ירשם בשנה העוקבת במערכת הרישום המקוון האוניברסיטאית ויתקבל כתלמיד מן המניין לתואר מוסמך בקרימינולוגיה.

  • 4.8. קבלה על תנאי: תלמידים שלא השלימו חובותיהם לתואר בוגר וטרם הציגו זכאות לתואר יוכלו להתקבל, באישור ועדת הקבלה של המכון, כתלמידים על תנאי. תלמידים אלה חייבים להציג אישור זכאות לתואר בוגר בציון שאינו נופל מ-80 (ראו סעיף 4.1 לעיל) עד סוף סמסטר א' של השנה בה התקבלו.

   • 4.8.1. תלמידים על תנאי שלא עמדו בתנאי כאמור בסעיף 4.7, יבוטלו לימודיהם בכפוף לכללי שכר הלימוד האוניברסיטאיים.

  • 4.9. קבלה לתוכנית המואצת (מסלול ה) – קבלה למסלול זה תתבסס על ציוני שנה א' בתואר בוגר במשפטים או שנים א+ב במדעי החברה (תוכנית למצטיינים בלבד).

  • 4.10. תלמידי התוכנית המואצת לתואר מוסמך (מסלול ה') ירשמו לתואר המוסמך בקרימינולוגיה, ,במהלך הסמסטר האחרון ללימודי תואר בוגר בהתאם לנהלי הרישום המקובלים לתואר מוסמך. תלמידים מצטיינים שטרם השלימו את חובותיהם לתואר הבוגר יתקבלו לתואר המוסמך על תנאי. לאחר השלמת חובותיהם לתואר בוגר ירשמו במערכת הרישום המקוון האוניברסיטאית ויתקבלו כתלמידים מן המניין לתואר מוסמך בקרימינולוגיה (שכר הלימוד לתואר הבוגר ושכר הלימוד לתואר המוסמך כפוף לנהלי שכר הלימוד האוניברסיטאיים).

 • 5. הכנת תכנית לימודים: התלמידים שיתקבלו ללימודים במכון לקרימינולוגיה יבנו את תכנית הלימודים שלהם באמצעות אתר האינטרנט או עם יועץ הלימודים במכון.

   

 • 6. היקף תכנית הלימודים :

   

  • 6.1. מסלול א - 38 נקודות זכות (19 שעות שנתיות), כתיבת עבודת תזה.

  • 6.2. מסלול ב - 44 נקודות זכות (22 שעות שנתיות) ללא עבודת תזה.

  • 6.3. מסלול ג - 44 נקודות זכות (22 שעות שנתיות) ללא עבודת תזה.

  • 6.4. מסלול ד' - 44 נקודות זכות (22 שעות שנתיות) ללא עבודת תזה.

  • 6.5. מסלול ה' - 38 נקודות זכות (19 שעות שנתיות), כתיבת עבודת תזה. (משפטים 34 נ"ז)

   • 6.5.1. מסלול ה' - 44 נקודות זכות (22 שעות שנתיות) ללא עבודת תזה.

    (משפטים 40 נ"ז)

     

 • 7. מבנה תכנית הלימודים

  הלימודים בכל המסלולים מורכבים מלימודי חובה, לימודי בחירה וסמינרים.

  תלמידים בוגרי משפטים (מאוניברסיטאות בלבד) בכל המסלולים פטורים מהקורסים "מושגי יסוד במשפט הפלילי" ו"יסודות סדר הדין הפלילי". תלמידים אלו ישלימו את נ"ז באמצעות קורסי בחירה אחרים מתכנית הלימודים.

  • 7.1. לימודי החובה:

   • 7.1.1. לימודי החובה במסלול א: היקף לימודי החובה בשנים א ו-ב הוא 24 נ"ז

     

    שנה א' – מסלול א

    2 נ"ז

    תאוריות בקרימינולוגיה

    2 נ"ז

    תיאוריות מתקדמות בקרימינולוגיה

    2 נ"ז

    מושגי יסוד במשפט הפלילי

    2 נ"ז

    יסודות סדר הדין הפלילי

    5 נ"ז

    יישום שיטות סטטיסטיות בקרימינולוגיה

    1 נ"ז

    --

    שימוש בתוכנת spss

    אוריינות אקדמית

    14 נ"ז

    סה"כ לימודי חובה בשנה א

     


    שנה ב' – מסלול א

    4 נ"ז

    2 נ"ז

    סדנה לעבודות גמר

    סדנה לעבודות גמר ב'

    2 נ"ז

    שיטות מחקר בקרימינולוגיה

    2 נ"ז

    שיטות מחקר מתקדמות בקרימינולוגיה

    10 נ"ז

    סה"כ לימודי חובה בשנה ב'

     

   • 7.1.2. היקף לימודי הבחירה במסלול א' הוא 10 נ"ז. ניתן להיעזר ביועץ תכנית הלימודים לבניית תכנית לימודים אישית . יושם דגש על הכוונה לפי תחומי התעניינותם של התלמידים ולפי הנושא המשוער של עבודת התיזה.

  • 7.2. לימודי החובה במסלול ב היקף לימודי החובה בשנים א-ב הוא 18 נ"ז.

   שנה א – מסלול ב

   2 נ"ז

   תיאוריות בקרימינולוגיה

   2 נ"ז

   מושגי יסוד במשפט הפלילי

   2 נ"ז

   יסודות סדר הדין הפלילי

   5 נ"ז

   1 נ"ז

   מחקר אמפירי הלכה למעשה

   אוריינות אקדמית

   12 נ"ז

   סה"כ לימודי חובה בשנה א

   שנה ב – מסלול ב

   4 נ"ז

   מערכת אכיפת החוק היבטים תיאורטיים

   2 נ"ז

   שיטות מחקר בקרימינולוגיה

    

    

   6 נ"ז

   סה"כ לימודי חובה בשנה ב מסלול ב

    

  • 7.3. לימודי הבחירה (רשימת לימודי הבחירה ראו בהמשך)

   • 7.3.1. לימודי בחירה במסלול ב : היקף לימודי הבחירה הוא 18 נ"ז.

   • 7.3.2. סמינרים

    תלמידי המסלול המחקרי חייבים להשתתף בסמינר אחד ולכתוב עבודה סמינריונית אחת (4 נ"ז) לפחות.

    תלמידי המסלול העיוני חייבים להשתתף בשני סמינרים, לכתוב שתי עבודות סמינריוניות (8 נ"ז) לפחות.

     

  • 7.4. תכנית הלימודים במסלול ג' – התמחות במערכת אכיפת החוק

   התכנית פרוסה על פני שנה קלנדרית אחת (שלושה סמסטרים). הלימודים יתקיימו בימים ב' ו – ו' במהלך הסמסטרים א', ב' וסמסטר קיץ.

    

   תכנית הלימודים

    

    

   לימודי חובה:

    

   תיאוריות בקרימינולוגיה – אכיפת חוק

   2

   מחקר אמפירי הלכה למעשה

   5

   אוריינות אקדמית

   1

   מערכת אכיפת החוק – היבטים תיאורטיים

   עקרונות האחריות הפלילית ויסודות סד"פ ודיני ראיות

   4

   4

   היבטים תיאורטיים בשיטור

   2

   פרויקט בנושא מערכת אכיפת החוק

   6

   סמינר

   6

   קריאה אישית

   4

   ויקטימולוגיה וזכויות אדם

   2

      

   סה"כ לימודי חובה

   36 נ"ז

      
      

   שיעורי בחירה: *

    

   אי ציות ואלימות פוליטית

   2

   ניהול מערכות אכיפת חוק

   2

   משפט ושיטור בין סמכויות המשטרה וזכויות אדם

   2

   סטייה חברתית

   2
      

   סה"כ לימודי בחירה

   8 נ"ז

   סה"כ לימודים במסלול ג', חובה ובחירה

   44
      

   *ניתן להמיר קורסים אלו בקורסי בחירה אחרים מתכנית הלימודים של המכון. חלקם ניתנים בימים ובשעות שונים בהם לומדים בשאר התכניות במכון.

    

  • 7.5. תכנית הלימודים במסלול ד' – התמחות במדע פורנזי

   התכנית פרוסה על פני שנה קלנדרית אחת (שלושה סמסטרים). הלימודים יתקיימו בימים ב' ו – ו' במהלך הסמסטרים א', ב' וסמסטר קיץ.

    

   תכנית הלימודים

    

    

   לימודי חובה:

    

   תיאוריות בקרימינולוגיה

   2

   יישום שיטות סטטיסטיות

   5

   שימוש בתכנת spss

   1

   שיטות מחקר בקרימינולוגיה

   2

   עקרונות האחריות הפלילית ויסודות סד"פ ודיני ראיות

   4

   מבוא למדע פורנזי

   2

   מבוא למדעים ושיטות אנליטיות

   3

   פרויקט בנושא מדע פורנזי

   6

   סמינר

   6

   קריאה אישית

   4

   רפואה משפטית ושיטות ביולוגיות

   3

   סוגיות במדע פורנזי

   אוריינות אקדמית – אכיפת חוק

   2

   --

   סה"כ לימודי חובה

   40 נ"ז

    

   שיעורי בחירה: *

    

   ויקטימולוגיה וזכויות אדם

   2

   פיקוח חברתי באינטרנט

   2

   סטייה חברתית

   2

   סה"כ לימודי בחירה

   4 נ"ז

   סה"כ לימודים במסלול ד', חובה ובחירה

   44

        

   *יש לבחור שני קורסי בחירה מתוך השלושה המוצעים, ניתן להמיר קורסים אלו בקורסי בחירה אחרים מתכנית הלימודים של המכון. חלקם ניתנים בימים ובשעות שונים בהם לומדים בשאר התכניות במכון.

    

    

  • 7.6. תכנית הלימודים במסלול ה'

   • 7.6.1. תכנית לימודים מואצת, בוגר משפטים ומוסמך קרימינולוגיה מסלול מחקרי:


    לימודי חובה - שנה א' קרימינולוגיה, מקבילה לשנה ב' משפטים

     

    תיאוריות בקרימינולוגיה

    תיאוריות מתקדמות בקרימינולוגיה (מסלול מחקרי)

    אוריינות אקדמית

    2 נ"ז

    2 נ"ז

    --

    סה"כ

    4 נ"ז


    לימודי חובה שנה ב' קרימינולוגיה, מקבילה לשנה ג' משפטים

    יישום שיטות סטטיסטיות

    SPSS

    שיטות מחקר בקרימינולוגיה

    5 נ"ז

    1 נ"ז

    2 נ"ז

    סה"כ

    8 נ"ז


    לימודי חובה שנה ג' קרימינולוגיה, מקבילה לשנה ד' משפטים

    סדנה לעבודות גמר

    סדנה לעבודות גמר ב'

    שיטות מחקר מתקדמות בקרימינולוגיה (מסלול מחקרי)

    4 נ"ז

    2 נ"ז

    2 נ"ז

     

    סה"כ

    8 נ"ז


    לימודי שנה ד' קרימינולוגיה , לאחר סיום הלימודים לבוגר

    סמינר (שני המסלולים)

     

    4 נ"ז

     

    סה"כ

    4 נ"ז

     

     

     

   • 7.6.2. היקף לימודי הבחירה במסלול המחקרי הוא 10 נ"ז, ניתן להיעזר ביועץ תכנית הלימודים לבניית תכנית לימודים אישית . יושם דגש על הכוונה לפי תחומי התעניינותם של התלמידים ולפי הנושא המשוער של עבודת התזה

   • 7.6.3. סמינרים –

    תלמידי המסלול המחקרי חייבים להשתתף בסמינר אחד ולכתוב עבודה סמינריונית אחת (4 נ"ז) לפחות.

    התלמידים ילמדו את סמינר בשנה שלאחר קבלת תואר הבוגר. (סמסטר תשיעי מתחילת לימודי הבוגר)

     

   • 7.6.4. תכנית לימודים מואצת, בוגר משפטים ומוסמך קרימינולוגיה מסלול עיוני:


    לימודי חובה - שנה א' קרימינולוגיה, מקבילה לשנה ב' משפטים - שני המסלולים

     

    תיאוריות בקרימינולוגיה

    מחקר אמפירי הלכה למעשה

    אוריינות אקדמית

    2 נ"ז

    5 נ"ז

    1 נ"ז

    סה"כ

    8 נ"ז


    לימודי חובה שנה ב' קרימינולוגיה, מקבילה לשנה ג' משפטים - שני המסלולים

    שיטות מחקר בקרימינולוגיה

    מערכת אכיפת החוק – היבטים תיאורטיים

    2 נ"ז

    4 נ"ז

    סה"כ

    6 נ"ז


    לימודי חובה שנה ג' קרימינולוגיה, מקבילה לשנה ד' משפטים

     

    סמינר

    4 נ"ז

     

    סה"כ

    4 נ"ז


    לימודי שנה ד' קרימינולוגיה , לאחר סיום הלימודים לבוגר

     

    סמינר נוסף

     

     

    4 נ"ז

    סה"כ

    4 נ"ז
    • 7.6.4.1. היקף לימודי הבחירה במסלול ב' הוא 18 נ"ז.   • 7.6.5. סמינרים –

    תלמידי המסלול הלא מחקרי חייבים להשתתף בשני סמינרים, ולכתוב שתי עבודות סמינריוניות (8 נ"ז) לפחות.

    התלמידים ילמדו סמינר אחד לפחות בשנה שלאחר קבלת תואר הבוגר. (סמסטר תשיעי מתחילת לימודי הבוגר)

  • 7.7. תכנית לימודים מואצת בוגר מדעי החברה ומוסמך קרימינולוגיה – מסלול מחקרי:


   לימודי חובה - שנה א' קרימינולוגיה, מקבילה לשנה ג' מדעי החברה - שני המסלולים

    

   תיאוריות בקרימינולוגיה

   מושגי יסוד במשפט הפלילי *

   יסודות סדר הדין הפלילי *

   תיאוריות מתקדמות בקרימינולוגיה

   יישום שיטות סטטיסטיות

   SPSS

   אוריינות אקדמית

   2 נ"ז

   2 נ"ז

   2 נ"ז

   2 נ"ז

   5 נ"ז

   1 נ"ז

   --

   סה"כ

   14 נ"ז


   * ניתן לחשב נ"ז של קורסים אלו במסגרת הלימודים מחוץ לחוג במדעי החברה.


   לימודי חובה שנה ב' קרימינולוגיה, שני המסלולים (לאחר סיום לימודי הבוגר)

    

   סדנה לעבודות גמר

   סדנה לעבודות גמר ב'

   שיטות מחקר בקרימינולוגיה

   שיטות מחקר מתקדמות

   4 נ"ז

   2 נ"ז

   2 נ"ז

   2 נ"ז

   סה"כ

   10 נ"ז

    

    

   • 7.7.1. היקף לימודי הבחירה במסלול המחקרי הוא 10 נ"ז, לתלמידי המסלול תורכב תכנית אישית בהתייעצות עם יועץ המכון ויושם דגש על הכוונה לפי תחומי התעניינותם של התלמידים ולפי נושא משוער של עבודת התיזה.

     

   • 7.7.2. סמינרים-

    תלמידי המסלול המחקרי חייבים להשתתף בסמינר אחד ולכתוב עבודה סמינריונית אחת (4 נ"ז) לפחות.

     

  • 7.8. תכנית לימודים מואצת בוגר מדעי החברה ומוסמך קרימינולוגיה – מסלול עיוני:


   לימודי חובה - שנה א' קרימינולוגיה, מקבילה לשנה ג' מדעי החברה

    

   תיאוריות בקרימינולוגיה

   מושגי יסוד במשפט הפלילי *

   יסודות סדר הדין הפלילי *

   מחקר אמפירי הלכה למעשה

   אוריינות אקדמית

   2 נ"ז

   2 נ"ז

   2 נ"ז

   5 נ"ז

   1 נ"ז

    

   סה"כ

   12 נ"ז


   * ניתן לחשב נ"ז של קורסים אלו במסגרת הלימודים מחוץ לחוג במדעי החברה.

   לימודי חובה שנה ב' קרימינולוגיה, שני המסלולים (לאחר סיום לימודי הבוגר)

    

   מערכת אכיפת החוק – היבטים תיאורטיים

   שיטות מחקר בקרימינולוגיה

   4 נ"ז

   2 נ"ז

   סה"כ

   6 נ"ז

   • 7.8.1. היקף לימודי הבחירה במסלול העיוני הוא 18 נ"ז.

     

   • 7.8.2. סמינרים-

    תלמידי המסלול העיוני חייבים להשתתף בשני סמינרים, ולכתוב שתי עבודות סמינריוניות (8 נ"ז) לפחות.

     

 • 8. תנאי מעבר:

   

  • 8.1. תנאי מעבר לשנה ב': תלמיד במסלול המחקרי ובמסלול ההתמחות במדע פורנזי, רשאי לעבור לשנה ב' רק אם השיג ציון של 75 לפחות בקורס תיאוריות בקרימינולוגיה ובקורס יישום שיטות סטטיסטיות בקרימינולוגיה, וכן ציון של 80 לפחות בקורס תיאוריות מתקדמות בקרימינולוגיה (מסלול א' בלבד). בנוסף, עליו להשיג ממוצע משוכלל של 80 לפחות בציוני שנה א'.

  • 8.2. תנאי מעבר לשנה ב': תלמיד במסלול העיוני, ובמסלול ההתמחות באכיפת חוק רשאי לעבור לשנה ב' רק אם השיג ציון של 75 לפחות בקורס תיאוריות בקרימינולוגיה וציון של 70 לפחות בקורס מחקר אמפירי הלכה למעשה.

  • 8.3. השלמת לימודי החובה בשנה א': התלמידים חייבים לסיים בשנת הלימודים הראשונה את לימודי החובה של שנה א'.

  • 8.4. מילוי הדרישות כאמור בסעיפים 8.1 ו-8.2 הם תנאי להשתתפות בלימודי שנה ב'.

   • 8.4.1. יותר לתלמיד להמשיך לשנה השנייה אם לא עמד בתנאי זה, במקרים יוצאי דופן בלבד, בכפוף לאישור הנהלת המכון.

     

  • 8.5. חזרה על קורסים משנה א':

   • 8.5.1. תלמיד שלא השיג את הציונים הנדרשים בשני הקורסים המצויינים בסעיפים 8.1, ו 8.2 יוכל לחזור וללמוד בשנה שלאחר מכן קורסים אלה בלבד.

    • 8.5.1.1. לא השיג התלמיד את הציון הנדרש גם בשנה השנייה, יופסקו לימודיו.

   • 8.5.2. תלמיד במסלול המחקרי אשר לא השיג את הציונים הנדרשים, כפי שמופיע בסעיף 8.1, גם בשנה השנייה לא יוכל להמשיך במסלול המחקרי, אך יוכל לעבור למסלול ב'.

  • 8.6 תנאי להשלמת התואר במסלול א' :

   תלמידים הלומדים במסלול א' יהיו חייבים להשיג ציון של 80 לפחות בקורס "סדנא לעבודות גמר".

 • 9. תנאי מעבר ממסלול למסלול:

  • 9.1. מעבר ממסלול ב' ו-ג' למסלול א': תלמיד המעוניין לעבור ממסלול ב' או ג' למסלול א' יגיש בקשה לוועדת הקבלה של המכון לקרימינולוגיה. הוועדה תדון בבקשתו בהתחשב בהישגיו בשנה א'. אם תאושר בקשתו לעבור מסלול יהיה עליו להשלים את קורסי החובה של מסלול א'.

  • 9.2. מעבר ממסלול א' למסלול ב': בתום השנה הראשונה או השנייה ניתן לעבור ממסלול א' למסלול ב'. תלמידים אלו יהיו חייבים להשלים 44 נ"ז כאמור בסעיפים 6.2 ו-6.3, ולהשלים את קורסי החובה של מסלול ב'.

    

 • 10. עבודת תזה

  • 10.1. כל תלמידי מסלול א' חייבים בכתיבת עבודת תזה.

  • 10.2. התלמיד יבחר נושא לעבודת התזה בהסכמת המורה המדריך ובאישור ראש המכון לקרימינולוגיה או מי שנקבע על ידו.

  • 10.3. טפסים מחייבים, הקשורים להגשת ההצעה של עבודת התזה, נמצאים במזכירות לענייני תלמידים או במזכירות המכון.

  • 10.4. עבודת התזה תיבדק על ידי המדריך והועדה המלווה, אשר תורכב ע"י המדריך ותובא לאישור ראש הועדה לעבודות מוסמך.

  • 10.5. עבודת התזה של תלמיד שקיבל את התואר "מוסמך בקרימינולוגיה" מותרת לפרסום, על ידי התלמיד, כולה או מקצתה, בתנאי שיצוין בה שהיא עבודת תזה שנכתבה במכון לקרימינולוגיה של הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, ובהדרכתו של מי נכתבה. פרסום עבודת התזה כולה או מקצתה, בשלב מוקדם יותר, טעון אישור המדריך.

  • 10.6. תלמידים שכתבו עבודת מוסמך וקבלו ציון 90 ומעלה רשאים להגיש מועמדות ללימודי התואר "דוקטור לפילוסופיה" בכפוף לתקנות הרשות לתלמידי מחקר.

    

 • 11. זכאות לתואר: התואר "מוסמך בקרימינולוגיה" יוענק לתלמידים שסיימו את כל חובותיהם וציונם הסופי לתואר הוא 75 לפחות.

   

 • 12. ציון סופי לתואר

   

  הציון הסופי לתואר יחושב כדלקמן:

   

  במסלול א: לימודי המוסמך – 60% מהציון הסופי.

  עבודת התזה – 40% מהציון הסופי.

  במסלולים ב ו-ג: ממוצע משוקלל של כלל הציונים בלימודי המוסמך.

   

   

     [1] תואר המוסמך כרוך בתשלום שכר לימוד אונ' למוסמך בכפוף לנהלי שכר הלימוד ובנוסף לשכר הלימוד לתואר הבוגר.

  [2] ניתן יהיה לכתוב עבודת תיזה במסלול זה לאחר השלמות של הקורסים המחקריים. לימודי ההשלמה והעבודה אינם כלולים בשכר הלימוד של התכנית.

   

לימודי התואר השלישי בקרימינולוגיה "דוקטור לפילוסופיה"

כח. לימודי התואר השלישי "דוקטור לפילוסופיה"

 

 1. 1. הגופים המטפלים

  1. 1.1 הרשות לתלמידי מחקר - הגוף האקדמי העליון הממונה על נושא תלמידי-המחקר באוניברסיטה העברית (להלן "הרשות").

   1. 1.1.1 התקנון לתלמידי מחקר הוא התקנון לתלמידי מחקר של האוניברסיטה העברית (להלן - התקנון האוניברסיטאי), ויחול על תלמידי מחקר בקרימינולוגיה. בנוסף לו יחולו ההוראות הנוספות של תקנון זה.

  2. 1.2 הוועדה ללימודים מתקדמים של המכון לקרימינולוגיה היא הגוף הפקולטתי האחראי על הלימודים המתקדמים בפקולטה (להלן הוועדה").

 2. 2. אופי הלימודים ומטרתם

 3. לימודים לקראת תואר "דוקטור לפילוסופיה" מהווים את השלב העליון בלימודים לקראת תואר באוניברסיטה. תלמיד המתקבל ללימודים לקראת תואר דוקטור ייקרא "תלמיד מחקר".

 4. 3. תנאי קבלה

  1. 3.1 כתלמיד מחקר בקרימינולוגיה יתקבל מועמד שעמד באחד מהתנאים להלן, ובנוסף הניח את דעתה של הוועדה כי יש לו כושר מחקרי ברמה הנדרשת מתלמיד מחקר באוניברסיטה העברית. לצורך זה תהיה הוועדה מוסמכת לקיים ראיון אישי עם המועמד ולקבל ממנו פרטים הנחוצים לבירור יכולותיו המחקריות.

  2.  

  3. 3.2 למד באוניברסיטה העברית, ובידו תעודת מוסמך עם עבודת גמר בקרימינולוגיה, בציונים הבאים: ציון בלימודי התואר השני - 90 לפחות; ציון של עבודת הגמר - 90 לפחות.

  4.  

  5. 3.3 אם יימצא שמעמדו של מועמד נופל אך במעט מן הנדרש לפי סעיף 3.2, אבל יש להניח שיוכל להגיע לרמה הנדרשת על-ידי לימודים באוניברסיטה העברית בתקופה שלא תעלה על שנתיים, יוכל המועמד להירשם כ"תלמיד מתמחה למחקר" הלומד לפי תכנית מיוחדת, שתיקבע בהתייעצות עם מדריכו.

  6.  

   התכנית תכלול לימודי השלמה טרומיים בהם עליו להשיג את הציון של 85 לפחות (ולא פחות מ-80 בכל קורס), ו/או כתיבת עבודה השווה לעבודת-גמר באוניברסיטה העברית, עליה יהיה המועמד לקבל ציון של 90. אם יתקבל בשלב מאוחר יותר כתלמיד מחקר, העבודה תוכל להיכלל כפרק בעבודת הדוקטור שלו.

  7.  

   בתום התקופה תדון הרשות לתלמידי מחקר בקבלתו כתלמיד מחקר לאור תוצאות לימודיו.

  8.  

  9. 3.4 הרשות מוסמכת לקבוע כי (1) תואר בוגר בקרימינולוגיה, (2) הישגים לימודיים ברמה שהייתה מאפשרת קבלה ללימודי מוסמך בקרימינולוגיה באוניברסיטה העברית, ו- (3) תואר מוסמך (עם עבודת גמר) בתחום הקרוב לנושא שאותו מבקש המועמד לחקור, בציונים כאמור בסעיף קודם (3.2.), שקולים יחדיו כנגד תואר כאמור לעיל.

  10.  

  11. 3.5 במקרים חריגים, בהם תובא בפני הרשות הוכחה בדבר כישורי מחקר מיוחדים של מועמד, תהיה הוועדה מוסמכת להכיר בהישגיו הלימודיים גם אם אינם שקולים לתואר כאמור בסעיף 3.2. לעיל.

  12.  

  13. 3.6 מועמדים ממוסדות אחרים

   בעל תואר "מוסמך לקרימינולוגיה" (עם עבודת גמר) של אוניברסיטה אחרת, בציונים כאמור, יכול להתקבל כתלמיד מחקר בקרימינולוגיה, אם תמצא הרשות כי רמת הישגיו שקולה להישגיו של מוסמך בקרימינולוגיה כאמור בסעיף 3.2.

  14.  

 5. 4. הליך הקבלה ומהלך הלימודים

  1. 4.1 שלב א

   1. 4.1.1 תכנית ראשונית - מועמד המבקש להתקבל כתלמיד מחקר יגיש לוועדה ללימודים מתקדמים תכנית ראשונית ללימודים ולמחקר, מאושרת על ידי חבר הפקולטה המוסמך להיות מדריך כאמור בתקנון האוניברסיטאי. התכנית הראשונית תשמש את תלמיד המחקר, שהתקבל לשלב א', כהנחיה לו ולמדריכו להכנת הצעת המחקר כאמור בתקנון האוניברסיטאי (להלן - "שלב א'").

   2.  

   3. 4.1.2 מדריך - במקרים מיוחדים, בהם לא יימצא בשלב הקבלה חבר מכון היכול להדריך את המועמד, יוכל המועמד להתקבל לאחר שייבחר מדריך זמני מסגל המכון שילווה אותו במשך שנה . יובהר לו על ידי הוועדה כי בשום מקרה לא יהיה רשאי להמשיך בלימודיו אם תוך שישה חודשים מעת קבלתו כתלמיד מחקר, לא יימצא חבר מכון שיהיה מוכן להדריכו.

   4.  

   5. 4.1.3 התכנית הראשונית כאמור בסעיף 4.1.1. תכלול תכנית לימודים להרחבת השכלתו של המועמד ולהשלמתה, במידת הנחוץ, על פי אמות המידה הראויות, לבעל תואר דוקטור לפילוסופיה של האוניברסיטה העברית.

   6.  

   7. 4.1.4 סמוך לאחר התחלת גיבושה של תכנית מחקר מפורטת, ולא יאוחר משישה חודשים לאחר קבלתו של תלמיד מחקר, יקבע המדריך הרכב של ועדה מלווה בהתאם לתקנון האוניברסיטאי. ועדה זו תפעל עד סיום שלב א'.

   8. 4.1.5 תלמיד מחקר ידווח לוועדה המלווה בכל מהלך שלב א', מדי שישה חודשים, בצרוף אישור המדריך, על התקדמות לימודיו והכנת תכנית המחקר המפורטת.

   9.  

  2. 4.2 שלב ב

   לאחר מעברו של תלמיד מחקר לשלב ב' כאמור בתקנון האוניברסיטאי יהיו הליכי ההדרכה והליווי במכון לקרימינולוגיה כדלקמן:

   1. 4.2.1 המדריך יהיה בקשר עם התלמיד לעיתים תכופות, ולא פחות מאחת לשלושה חודשים.

   2.  

   3. 4.2.2 המדריך ידווח לוועדה המלווה אחת לשנה על התקדמות הלימודים והמחקר של התלמיד.

   4.  

   5. 4.2.3 הוועדה המלווה תכונס על-ידי המדריך, כאמור בתקנון האוניברסיטאי, כל אימת שיש, לדעת המדריך, התקדמות משמעותית בכתיבת עבודת הדוקטור וכן בכל מקרה בו תעלה הצעה לשינוי מהותי בתכנית המחקר.

     

 6. 5. מסלול הלימודים הישיר

  1. 5.1 תלמיד שסיים את לימודי התואר הראשון באחת האוניברסיטאות בארץ בהצטיינות (נכלל ב-20% העליונים בשנה בה סיים את התואר), רשאי להמשיך את לימודיו ישירות לתואר "דוקטור לפילוסופיה" בלי שיצטרך לסיים תחילה את לימודי המוסמך.

  2.  

  3. 5.2 הוועדה לעבודות מוסמך ודוקטור במכון לקרימינולוגיה מוסמכת לאשר קבלתו של תלמיד למסלול הלימודים הישיר לאחר שסיים את לימודי התואר הראשון בקרימינולוגיה בהישגים השקולים, לדעת הוועדה, להישגים המפורטים בסעיף 5.1 לעיל.

  4.  

  5. 5.3 המסלול הישיר יתנהל כדלקמן:

   1. 5.3.1 התלמיד ילמד במסגרת "לימודי מוסמך" על פי תכנית לימודים מיוחדת שתקבע על ידי הוועדה, ולאחר התייעצות עם המדריך המיועד, אם ישנו.

   2.  

    התלמיד אינו זכאי לקבל פטור משום קורס, עבודה או בחינה, או דרישה כלשהי הקשורה ללימודי המוסמך, למעט פטור מעבודת המוסמך.

   3.  

   4. 5.3.2 סיים התלמיד את לימודיו כאמור בסעיף 5.3.1. לעיל בציון כולל של 88[1]* ומעלה, יוכל להגיש בקשה לרשות לתלמידי מחקר להתקבל כתלמיד מחקר. הרשות תהא רשאית לקבל את התלמיד כאמור אם תמצא כי הישגיו מעידים, לכאורה, על יכולתו לכתוב מחקר ברמה של עבודת דוקטור.

   5.  

   6. 5.3.3 אושרה קבלתו של התלמיד כאמור בסעיף 5.3.2, יחולו עליו הוראות התקנון האוניברסיטאי לתלמידי מחקר וכן הוראות סעיף 4 לעיל של התקנון הנוכחי.

   7.  

   8. 5.3.4 תלמיד שלא התקבל כאמור בסעיף 5.3.2 יוכל להמשיך את לימודיו במסגרת לימודי המוסמך לקראת התואר "מוסמך בקרימינולוגיה".

   9.  

    תלמיד במסלול הישיר לדוקטורט שהשלים לימודים בהיקף של 32 נ"ז (בכללם לימודי השלמה) והצעת המחקר שלו אושרה ע"י הרשות לתלמידי מחקר יקבל תואר "מוסמך" בקרימינולוגיה.

   10.  

   

  * כלל זה יחול על תלמידים שהחלו לימודיהם לתואר בוגר בשנת תשס"ב. תלמידים שהחלו לימודיהם לתואר בוגר לפני תשס"ב, יחולו עליהם הכללים המופיעים בשנתון תשס"א.

הוראות כלליות של המכון לקרימינולוגיה

כט. הוראות כלליות

 

על כל נושא שלא הוסדר במפורש בפרק זה, יחולו ההוראות החלות על תלמידי הפקולטה למשפטים, כפי שהן מופיעות בחלקים א' ו-ב' של שנתון הפקולטה, בשינויים המחוייבים לפי העניין.

תכנית הלימודים במכון לקרימינולוגיה

 

במכון לקרימינולוגיה באוניברסיטה העברית ניתן ללמוד במגוון מסלולים אקדמיים: