מרכז מינרבה לזכויות האדם פירסם דוח: "מוסד זכויות אדם מדינתי בישראל: אפשרויות ומגבלות".

אפריל 30, 2019

מרכז מינרבה לזכויות האדם באוניברסיטה העברית בירושלים מתכבד לפרסם את הדוח "מוסד זכויות אדם מדינתי בישראל: אפשרויות ומגבלות". מוסדות זכויות אדם מדינתיים האמונים על קידום זכויות האדם וההגנה עליהן במדינתם, בדגש על דיני זכויות האדם הבינלאומיים, קיימים כיום ביותר מ-120 מדינות. בישראל ישנם מספר גופים ממשלתיים חשובים הפועלים באופן חלקי או אגבי בתחומי זכויות האדם (מעבר למערכת בתי-המשפט), וביניהם מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור, נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, נציבות שוויון זכויות אנשים עם מוגבלות והרשות לקידום מעמד האישה. אולם אף אחד מן הגופים הללו אינו מוסד זכויות אדם אפקטיבי ואינו עומדים בדרישות הבינלאומיות הרשמיות להכרה כמוסד זכויות אדם.

דוח זה מסכם פרויקט מחקר בנוגע להקמת מוסד מדינתי בישראל, שנערך במשך מספר שנים במרכז מינרבה לזכויות האדם בעזרת מימון מתכנית (European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR  של האיחוד האירופאי. המחקר נערך תוך היוועצות נרחבת עם גורמי ממשלה, אקדמיה וחברה אזרחית, ובוחן את המצב בישראל אל מול הסטנדרטים הבינלאומיים, וממליץ על דרכי פעולה לקידום יצירתו של מוסד זכויות אדם ישראלי אפקטיבי ומוכר.  

אנו ממליצים על שורה של צעדים חלופיים ומשלימים להשגת מטרה זו: ראשית, יש להקים בישראל מוסד ממלכתי חדש, ייעודי ואפקטיבי לקידום זכויות האדם ולהגנה עליהם, העומד בעקרונות הבינלאומיים המקובלים, על פי אחד המודלים הרבים האפשריים לשם כך. שנית, ככל שלא יוקם מוסד זכויות אדם חדש, מומלץ לנקוט בפעולות תחיקתיות ואחרות שיבססו ויעגנו את מוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור כמזא"מ מוכר ואפקטיבי. שלישית ובנוסף, יש לנקוט בפעולות ארגוניות ותקציביות לחיזוק גופי זכויות האדם הנוספים העוסקים בחתכים מיוחדים של זכויות האדם, במקביל לעבודת מוסד חדש או להתאמת משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור לתפקיד זה. על מנת לתמוך בעבודת גופי זכויות האדם השונים ובמרכזם מוסד זכיות האדם, יש להקים בכנסת ועדת-משנה לזכויות אדם, בראשות ח"כ מהאופוזיציה, אליה ידווח מוסד זכויות האדם באופן שוטף. 

הדוח (בעברית) והמאמר המתאר את תהליך ההיוועצות שהוביל לדוח (באנגלית), מצורפים וזמינים באתר מרכז מינרבה לזכויות האדם.