קול קורא: השתתפות במימון מחקרים משפטיים בינתחומיים של דוקטורנטים

נובמבר 20, 2020

מרכז ברק למחקר משפטי בינתחומי

קול קורא להגשת בקשות למימון מחקרים של דוקטורנטים

 

מרכז ברק למחקר משפטי בינתחומי נועד בין היתר לעודד עריכה של מחקרים משפטיים בינתחומיים. ציבור הדוקטורנטים/יות מוזמן בזאת להגיש בקשות להשתתפות במימון מחקרים שייערכו בשנת הלימודים תשפ"א.

בקשות לתמיכה במחקרים תוגשנה למרכז על-ידי דוקטורנטים/יות באוניברסיטה העברית. אורך הבקשה לא יעלה על חמישה עמודים. הבקשות תכלולנה:

א. פרטי המבקש/ת וחוקרים/ות נוספים/ות הנוטלים/ות חלק במחקר;

ב. תיאור המחקר המבוקש, לרבות רקע מדעי, מטרות המחקר, המתודולוגיה שבה הוא ייערך ופרסומים שהוא כבר הניב וצפוי להניב;

ג. קורות-חיים ורשימת פרסומים של הדוקטורנט/ית ושל החוקרים/ות האחרים/ות, או קישורית לאתר שבו מצויים מסמכים אלה;

ד. פירוט של השימושים המיועדים בתקציב המחקר המבוקש;

ה. מכלול תקציבי המחקר העומדים לרשות הדוקטורנט/ית לצורך מחקרו/ה;

ו. תקופת המחקר – ניתן יהיה לנצל את כספי המחקר בשנות הלימודים תשפ"א בלבד. במקרים מיוחדים, ניתן יהיה לבקש ממנהל המרכז להאריך את התקופה לשנת תשפ"ב.

יש לצרף לבקשה מכתב המלצה של המנחה.

בשקילת בקשות להשתתפות במימון מחקרים של דוקטורנטים, יובאו בחשבון השיקולים הבאים:

א. התרומה המצופה מהמחקר לקידום המחקר המשפטי הבינתחומי;

ב. מקורות מימון נוספים – ההחלטה תתחשב במימון שניתן או שיינתן מאותם מקורות ובכלל תקציבי המחקר העומדים לרשות הדוקטורנט/ית.

הוועדה האקדמית של המרכז תקבע את גובה הסכום שיוקצה לכל דוקטורנט/ית, וזאת בהתאם להערכת ההוצאות הנדרשות לביצוע המחקר. התקציב העומד לרשות המרכז מוגבל ולכן גובה מענק לא יעלה על 2,000 דולר. עמיתי/ות מחקר בפקולטה למשפטים יוכלו לנצל את התקציב ממרכז ברק רק לאחר מיצוי מענק המחקר הניתן להם/ן כעמיתי/ות מחקר בפקולטה למשפטים, או כל תקציב מחקר אחר שקיבלו.

רשאים להגיש בקשות גם דוקטורנטים/יות שהמנחים שלהם/ון ממלאים/ות תפקידים במרכז. במקרה כזה, לא ישתתפו ממלאי/ות התפקידים הנוגעים/ות בדבר בהחלטות על הקצאת הכספים.

דוקטורנט/ית שקיבל מימון מהמרכז יציין את הדבר בפרסומים שיניב המחקר וי/תדווח עליהם למרכז.

יש להגיש את הבקשות עד ליום 10 בדצמבר 2020. ההחלטות על השתתפות במימון מחקרים תתקבלנה ותימסרנה למבקשים/ות סמוך לאחר מכן.

יש לשלוח את הבקשות לגב' רויטל בהט, רכזת הוועדה האקדמית של המרכז בפקולטה למשפטים, רצוי באמצעות דואר אלקטרוני (revitalb@savion.huji.ac.il), עם העתק למנהל המרכז, פרופ' גדעון פרחומובסקי (gparchom@law.upenn.edu).