קול קורא: השתתפות במימון של כנסים משפטיים בינתחומיים

נובמבר 20, 2020

מרכז ברק למחקר משפטי בינתחומי

קול קורא להגשת בקשות למימון כנסים

 

מרכז ברק למחקר משפטי בינתחומי נועד בין היתר לעודד עריכה של כנסים ישראליים ובינלאומיים בנושא מחקר משפטי בינתחומי וציבור החוקרים והחוקרות מוזמן בזה להגיש בקשות להשתתפות במימון כנסים העתידים להתקיים בין 1.1.2021 ל-31.12.2022.

בקשות תוגשנה בידי אנשי/נשות סגל של האוניברסיטה העברית במסלול האקדמי הרגיל, או במסלול הנלווה, המעורבים/ות באופן ישיר בארגון הכנס. על הבקשות לכלול תיאור של הכנס, המקום והמועד שבו יתקיים ומידע שיאפשר לוועדה האקדמית של המרכז לשקול את הבקשה בהתאם לאמות המידה הבאות:

א. התרומה המצופה מהכנס לקידום המחקר המשפטי הבינתחומי;

ב. זהות המשתתפים והמשתתפות בכנס – תינתן עדיפות לכנסים הכוללים משתתפים/ות מחו"ל;

ג. מקורות מימון נוספים – תינתן עדיפות לכנסים שמארגניהם/ן פנו בבקשה למימון ממקורות נוספים ובהתחשב במימון שניתן או שיינתן מאותם מקורות;

ד. השתתפות תלמידי/ות מחקר – תינתן עדיפות לכנסים שבהם נוטלים חלק תלמידי ותלמידות מחקר ובמיוחד תלמידי/ות מחקר באוניברסיטה העברית;

ה. במקרים שבהם הכנס עתיד להתפרסם במרוכז בכתב-עת או בספר ישראלי, תינתן עדיפות לכנסים המיועדים לפרסום בכתב-עת של האוניברסיטה העברית או בספר שיתפרסם בהוצאה של האוניברסיטה העברית;

ו. מיקום הכנס – תינתן עדיפות לכנסים הנערכים בין כותלי האוניברסיטה העברית ובירושלים.

אם הבקשה מתייחסת לכנס שקיבל מימון מהמרכז אשתקד, אך נדחה בשל מגפת הקורונה, אין צורך לחזור על הפירוש שניתן אשתקד, אלא אפשר להסתפק בבקשה לאפשר את השימוש בכסף בשנה הקרובה.

הוועדה האקדמית תקבע את גובה הסכום שיוקצה לכל כנס, עד לתקרה של 3,000 דולר. 

רשאים להגיש בקשות גם ממלאי תפקידים במרכז ואנשים המשתפים עמם פעולה בארגון כנסים. במקרה כזה, לא ישתתפו החברים הנוגעים בדבר בהחלטות על הקצאת הכספים.

בסיומו של הכנס ולא יאוחר מחודש לאחר סיומו, י/תגיש מארגן/ת הכנס למרכז דו"ח כספי מסכם. לא נעשה שימוש בכל הסכום שהקציב המרכז לכנס, תוחזר היתרה למרכז. בפרסום הכנס ובמהלכו תצוין העובדה שהמרכז השתתף במימון הכנס.

יש להגיש את הבקשות עד ליום 10 בדצמבר 2020. ההחלטות על השתתפות במימון הכנסים תתקבלנה ותימסרנה למבקשים סמוך לאחר מכן.

(revitalb@savion.huji.ac.il), עם העתק למנהל המרכז, פרופ' גדעון פרחומובסקי (gparchom@law.upenn.edu).