קול קורא: השתתפות במימון של מחקרים משפטיים בינתחומיים

נובמבר 20, 2020

מרכז ברק למחקר משפטי בינתחומי

קול קורא להגשת בקשות למימון מחקרים

 

מרכז ברק למחקר משפטי בינתחומי נועד בין היתר לעודד עריכה של מחקרים משפטיים בינתחומיים. ציבור החוקרים והחוקרות מוזמן בזאת להגיש בקשות להשתתפות במימון מחקרים שייערכו בשנת הלימודים הנוכחית ובשנת הלימודים הבאה.

בקשות לתמיכה במחקרים תוגשנה למרכז על-ידי חוקרים/ות שהם אנשי/נשות סגל של האוניברסיטה העברית במסלול האקדמי הרגיל, במסלול הנלווה או במסלול עמיתי/ות הוראה. הבקשות תכלולנה:

א. פרטי החוקרים/ות הנוטלים/ות חלק במחקר;

ב. תיאור המחקר המבוקש, לרבות רקע מדעי, מטרות המחקר, המתודולוגיה שבה הוא ייערך והפרסומים שהוא כבר הניב וצפוי להניב;

ג. קורות-חיים ורשימת פרסומים של החוקרים/ות, או קישורית לאתר שבו מצויים מסמכים אלה;

ד. השימוש המיועד בתקציב המחקר המבוקש;

ה. מכלול תקציבי המחקר העומדים לרשות החוקר/ת לצורך המחקר מושא הבקשה ולצורך מחקרים אחרים, לרבות כספי "החזרים";

ו. מקורות אחרים שאליהם פנה/תה החוקר/ת, או שאליהם יש כוונה לפנות, לצורך מימון המחקר מושא הבקשה;

ז. מידע מלא על תקציבי מחקר שהחוקר/ת קיבל ממרכז ברק בשנים קודמות ואשר טרם נוצלו.

ח. תקופת המחקר – ניתן יהיה לנצל את כספי המחקר בשנת הלימודים תשפ"א בלבד.

בשקילת בקשות להשתתפות במימון מחקרים, יובאו בחשבון השיקולים הבאים:

א. התרומה המצופה לקידום המחקר המשפטי הבינתחומי;

ב. מקורות מימון נוספים – תינתן עדיפות למחקרים שהוגשה בקשה למימון שלהם ממקורות נוספים. ההחלטה תתחשב במימון שניתן או שיינתן מאותם מקורות ובכלל תקציבי המחקר העומדים לרשות החוקר;

ג. השתתפות תלמידי/ות מחקר – תינתן עדיפות למחקרים שבהם נוטלים חלק תלמידי/ות מחקר באוניברסיטה העברית.

הוועדה האקדמית של המרכז תקבע את גובה הסכום שיוקצה לכל מחקר, וזאת בהתאם להערכת ההוצאות הנדרשות לביצוע המחקר. התקציב העומד לרשות המרכז מוגבל ולכן גובה מענק לא יעלה על 3,000 דולר. לא יינתן מענק למי שקיבל מהמרכז תקציב מחקר במשך שלוש שנים רצופות אלא אם הוגשה – או תוגש במהלך השנה הנוכחית או השנה הבאה – בקשה למימונו מקרנות חיצוניות (גם אם הבקשה לא תזכה למימון מהקרן החיצונית). 

על אף האמור לעיל, במקרים של מחקר הכרוך בהוצאות משמעותיות, ואשר לא זכה למימון ממקור חיצוני, גובה המענק יוכל להגיע עד 5,000 דולר. אולם מתן מענק בסכום העולה על 3,000 דולר יינתן רק אם הוגשה – או תוגש במהלך השנה הנוכחית או השנה הבאה – בקשה למימונו מקרנות חיצוניות (גם אם הבקשה לא תזכה למימון מהקרן החיצונית). חוקר שלא יעמוד בהתחייבות זו, לא יוכל להגיש בקשות נוספות למענק מחקר מהמרכז.

חוקרים/ות שלא ינצלו את מלוא תקציב המחקר שלהם/ן בשנת הלימודים תשפ"א יוכלו לבקש לנצלו בשנת תשפ"ב, אולם אם זכו במענק מחקר מקרן חיצונית, לא תתאפשר הארכה כאמור.

רשאים להגיש בקשות גם ממלאי תפקידים במרכז ואנשים המשתפים עמם פעולה במחקר. במקרה כזה, לא ישתתפו החברים הנוגעים בדבר בהחלטות על הקצאת הכספים.

חוקר שקיבל מימון מהמרכז יציין את הדבר בפרסומים שיניב המחקר וידווח עליהם למרכז.

יש להגיש את הבקשות עד ליום 10 בדצמבר 2020. ההחלטות על השתתפות במימון מחקרים תתקבלנה ותימסרנה למבקשים סמוך לאחר מכן.

יש לשלוח את הבקשות לגב' רויטל בהט, רכזת הוועדה האקדמית של המרכז בפקולטה למשפטים, רצוי באמצעות דואר אלקטרוני (revitalb@savion.huji.ac.il), עם העתק למנהל המרכז, פרופ' גדעון פרחומובסקי (gparchom@law.upenn.edu).