גב' חנה סלוצקי

Hana Sloutski
רכזת של תכנית מכפיל, הפקולטה למשפטים
עוזרת למנהלת התכניות הבינלאומיות
02-5882540