מרכז אהרן ברק למחקר משפטי בינתחומי

מרכז אהרן ברק למחקר משפטי בינתחומי נועד לרכז את פעילות המחקר המשפטי הבינתחומי באוניברסיטה העברית. 

בעשרות השנים האחרונות, חוקרי המשפט מצאו שניתן לגלות פנים חדשות במשפט ולהבין ולנתח את התופעות המשפטיות טוב יותר על-ידי שימוש בשיטות-מחקר ובכלי-ניתוח השאולים מתחומים אקדמיים אחרים. ההסתמכות על דיסציפלינות אחרות מאפשרת להרחיב את השיח המשפטי, הן באמצעות הסתמכות על גופי-ידע חדשים הן באמצעות הרחבת המסגרת המושגית שבתוכה בוחנים את המידע הנוסף. היכרות עם הדרכים שבהן שאלות המעניינות משפטנים נדונות וממושגות בתחומים אחרים מצמיחה הארות חדשות ומאפשרת בחינה ביקורתית של ההנחות הרווחות בעולם המשפט. בצד הגישה הכלכלית למשפט פורחים שילובים של תחומים רבים נוספים, כמו משפט וספרות, משפט וחברה, משפט ותרבות, פילוסופיה של המשפט וניתוח פמיניסטי של המשפט. כמו כן, בשנים האחרונות גובר משקלם של מחקרים ניסויים ואמפיריים (כמותניים ואיכותניים) במשפט. הגם שיש הבדלים חשובים בין הבינתחומים הללו, באורח טיפוסי, בכל אחד מהם משתמשים החוקרים במונחים, בשיטות ובפרדיגמות מחקריות היונקות מתחום-הדעת האחר (כלכלה, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, פילוסופיה וכדומה). ישנם גם בינתחומים שבהם אין מדובר רק בשאילה של רעיונות, מושגים ומתודות שפותחו בדיסציפלינות אחרות ויישומן בניתוח המשפטי, אלא עריכת סינתזה ואינטגרציה של שני התחומים לשם יצירתו של תחום-ידע חדש. כך, למשל, בתחום הניתוח הכלכלי של המשפט התגבשו במהלך הזמן מוסכמות השונות לא רק מהמחקר המשפטי המסורתי, אלא גם מהניתוח הכלכלי הסטנדרטי.


בהתאם למגמה זו, ההוראה והמחקר המשפטיים מאופיינים במידה רבה של בינתחומיות. יותר ויותר חוקרי-משפט רוכשים השכלה והכשרה בתחומים נוספים ומשתפים פעולה עם חוקרים מדיסציפלינות אחרות. גם חוקרים מיחידות אחרות באוניברסיטה, בעיקר בפקולטות העיוניות, עוסקים במידה בלתי מבוטלת במחקר משפטי בינתחומי, בדיסציפלינות שונות. 


מרכז ברק מקדם מחקר ופעילויות אקדמיות משפטיות בינתחומיות אחרות באוניברסיטה העברית. הוא פועל במסגרת הפקולטה למשפטים, ומשתתפים בו גם חברי סגל מיחידות אחרות באוניברסיטה. המרכז משמש מסגרת לשיתוף פעולה בין חוקרים מיחידות שונות באוניברסיטה העברית העוסקים בהיבטים שונים של חקר המשפט.


המרכז עוסק בפעילויות הבאות:

  • ארגון מפגשים אקדמיים בנושאים הקשורים לתחומי הפעילות של המרכז ועידוד שיתופי פעולה בין חוקרים ביחידות שונות באוניברסיטה העברית.
  • הזמנת אורחים מחו"ל העוסקים במחקר משפטי בינתחומי להוראת קורסים מרוכזים ולמפגשים מדעיים;
  • הענקת מלגות לתלמידי מחקר העוסקים במחקר משפטי בינתחומי;
  • הענקת מלגות לחוקרים בראשית דרכם האקדמית ומשתלמי בתר-דוקטורט;
  • הענקת מענקי מחקר לחוקרים באוניברסיטה העברית העוסקים במחקר משפטי בינתחומי.

מרכז ברק פועל בפקולטה למשפטים. למרכז ועדה אקדמית בראשותו של פרופ' איל זמיר ובראשו עומד מנהל, פרופ' גדעון פרחומובסקי המרכז פועל בהתאם לתקנון שאישרה הוועדה המתמדת של האוניברסיטה ונהלי עבודה שאשרה הוועדה האקדמית של המרכז. נשיא בית-המשפט העליון בדימוס, פרופ' אהרן ברק, הוא נשיא הכבוד של המרכז.


 


 

על אהרון ברק

אהרן ברק

 

אהרן ברק הוא המשפטן, חוקר המשפט והשופט הבולט בדורו בישראל. כבר לפני העלאתו לדרגת פרופסור מן המניין באוניברסיטה העברית בגיל 36, נודע ברק כמומחה בינלאומי למשפט אזרחי ועמד בראש ועדות בינלאומיות חשובות בתחום זה. ברק שימש כדיקן הפקולטה למשפטים ובגיל 39 מונה לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה. כעבור שלוש שנים, בשנת 1978, הוא מונה לשופט בבית-המשפט העליון של ישראל. כעבור שתים-עשרה שנים (בשנת 1995) הוא מונה כנשיא בית-המשפט העליון, תפקיד שבו כיהן עד לפרישתו מכס השיפוט בשנת 2006. ברק נחשב כאחד מחוקרי המשפט המבריקים והפוריים ביותר של זמננו. כשופט, הוא היה הכוח המניע מאחורי הטרנספורמציה של המשפט הישראלי בשלושים השנים האחרונות ועלייתו של בית המשפט העליון כמוסד מרכזי בהגנה על ערכי הדמוקרטיה במדינת ישראל. פסיקתו עצבה מחדש כמעט את כל תחומי המשפט בישראל והעלתה את קרנו שלבית-המשפט העליון של ישראל בקהילה המשפטית הבינלאומית.הגם שברק החל את דרכו כמומחה למשפט פרטי ומסחרי, כשופט הוא הפך עד מהרה לדמות המשפיעה ביותר בבית-המשפט בתחומי המשפט הציבורי והחוקתי. בהמשך דרכו השיפוטית, התעניין ברק יותר ויותר במשפט בינלאומי ופסיקותיו בתחום זה הפכו ציוני-דרך הנלמדים על-ידי עורכי-דין וחוקרים בכל רחבי העולם. בכל שנות כהונתו כשופט, ברק לא זנח את עבודתו המחקרית ופרסם שורה ארוכה של ספרים ומאמרים, בין היתר על פרשנות ומתודולוגיה משפטיות. אחדים מחיבורים אלה תורגמו לשפות זרות.לקורות חיים מלאים של אהרן ברק, ראו כאן.

לרשימת הפרסומים של אהרן ברק, ראו כאן.

רשימת הפרסומים של אהרן ברק

רשימת פרסומי מאמרים בכתבי עת וספרים

כותר

מקור

אחריות המעביד לנזק הנגרם לטרמפיסט כתוצאה מנהיגה רשלנית של עובדו

הפרקליט  יח 7 (1961)

לענין האחריות השילוחית

הפרקליט יח 193 (1962)

האחריות בנזיקין של המחזיק במקרקעין

הפרקליט יט 209 (1963)

מחקרי משפט לזכר אברהם רוזנטל 104 (1964)

אחריות בנזיקין של בעלים שאינו מחזיק כלפי בן רשות של המחזיק

הפרקליט יט 213 (1963)

אחריות בנזיקין של המחזיק במקרקעין כלפי ילדים מסיגי גבול

הפרקליט כ 17 (1963)

האם עשוי נזק ממון נומינלי לשמש קולר לתלות בו פיצויים לדוגמא?

הפרקליט כ  216 (1964)

האחריות בנזיקין של המעסיק למעשיו של קבלן עצמאי

הפרקליט כ 355 (1964)

אחריות שילוחית למעשה של מורשה (AGENT ) בפקודת הנזיקין

הפרקליט כא 204 (1965)

האחריות כלפי ילדים מסיגי גבול – התקדמות ונסיגה

הפרקליט כא 426 (1965)

פיקוח בתי המשפט על חקיקת משנה

הפרקליט כא 463 (1965)

מעמד התאגיד בנזיקין

הפרקליט כב 198 (1966)

החובה להתקין נורמות כלליות

הפרקליט כב 292 (1966)

דוקטרינות מדיני חברות ודיני שליחות (המשך)

הפרקליט כד 178 (1968)

חיוב חברה על ידי מנהל - פושט רגל

הפרקליט כד 273 (1968)

יצירת ערבות "אוול" והיחס בינה לבין אחריות "כעין מסב"

הפרקליט כד 280 (1968)

דוקטרינות מדיני חברות ודיני שליחות

הפרקליט כד 39 (1968)

ארכה לחייב הראשי בשטר והשפעתה על הערב "אוול": משפט אנגלי נ. משפט מקומי

הפרקליט כד 404 (1968)

זיוף במשיכת שיק:  מטרה ואמצעים בחלוקת הסיכון בין הבנק ללקוחו

משפטים א 134 (1968)

היקף התערבותו של בעל-המניה בניהול החברה על ידי מנהליה: כוחו שלבעל המניה לתבוע על הפרת זכותה על-ידי מנהליה (המשך)

הפרליט כה 488 (1969)

אלמנה התלויה בשני בעלים

הפרקליט כה 289 (1969)

היקף התערבותו של בעל-המניה בניהול החברה על ידי מנהליה: כוחו של בעל המניה לתבוע על הפרת זכותה על-ידי מנהליה

הפרקליט כה 333 (1969)

סמכות האשרור של האסיפה הכללית

הפרקליט כו 161 (1970)

מניעות כלפי צד רחוק בשטר (ע"א 552/69 סוכנות אוניות מזרחית נ' וולקן, פד"י כ"ד (2), 45)

הפרקליט כו 471 (1970)

הסדר חקיקתי לאחריות התופס מקרקעין

משפטים ב 129 (1970)

היכול ויתור על תורף להפקיעו?

הפרקליט כח 162 (1972)

זיוף בהיסב שטר

משפטים ג 451 (1972)

חוק השליחות ותורת האורגנים

עיוני משפט  ב 302 (1972)

הגדרת השליחות בחוק השליחות

משפטים ד 539 (1973)

אגרת חוב מלוה קצר מועד למוכ"ז: זכותו של קונה בתום לב ובעד ערך.

משפטים ה 160 (1973)

ההוראה בדבר "עצמאות החוק" ובעית הלאקונה בחקיקה הישראלית החדשה: תשובה לפרופסור פרידמן

משפטים ה 99 (1973)

לקראת קודיפיקציה של המשפט האזרחי

עיוני משפט ג 5 (1973)

החלפת שטרות

משפטים ה 410 (1974)

למהותה של השליחות הנסתרת

משפטים ה 499 (1974)

עצמאותה של הקודיפיקציה האזרחית החדשה: סיכונים וסיכויים

משפטים ז 15 (1976)

קובץ הרצאות בימי העיון לשופטים (1976)

פרופסור אורי ידין; עם פרישתו מן ההוראה בפקולטה למשפטים

משפטים ח ג’-ד’, 1977

התסקיר וקצין המבחן למבוגרים

חברה ורוחה: רבעון לעבודה סוציאלית ג 162 (1980)

ניגוד אינטרסים במילוי תפקיד

משפטים י 11 (1980)

על השופט כפרשן

משפטים יב 248 (1982)

חקיקה שיפוטית

משפטים יג 25 (1983)

הערכת הפיצויים בנזקי גוף: דין הנזיקין המצוי והרצוי

עיוני משפט ט 243 (1983)

ההלכה השיפוטית והמציאות החברתית: הזיקה אל עקרונות היסוד

ספר זוסמן 71 (1984)

פרשנות ושפיטה: יסודות לתורת פרשנות ישראלית

עיוני משפט י 467 (1984)

כוונת המחוקק: מציאות או דמיון?

הפרקליט  לו 165 (1985)

הנשיא אגרנט: "קול העם" - קולו של העם

גבורות לשמעון אגרנט 129 (1986)

החוקה האמריקנית והמשפט הישראלי

זמנים: רבעון להסטוריה  26, 12 (1987)

בית המשפט הגבוה לצדק ובית הדין לעבודה - הארה מנקודת מבטה של תורת המשפט

ספר בר-ניב 103 (1987)

חוק יסודות המשפט ומורשת-ישראל

שנתון המשפט העברי יג 265 (1987)

החוקה הכלכלית של ישראל

משפט וממשל ד 357 (1988)

אקטיביזם שיפוטי

תדפיס  ערב עיון בספרו של השופט א' ברק: שיקול דעת שיפוטי

ביקורת שיפוטית ואחריות ממלכתית - היקף הביקורת של בית המשפט העליון על פסיקתו של בית הדין הארצי לעבודה

הפרקליט לח 245 (1989)

בית המשפט העליון ופיתוח המשפט בישראל

ספר יצחק כהן 287 (1989)

היצירה השיפוטית לסוגיה: פרשנות, השלמת חסר ופיתוח המשפט

הפרקליט לט 267 (1990)

ארבעים שנה למשפט הישראלי - דיני הנזיקין והקודיפיקציה של המשפט הישראלי

משפטים יט 631 (1990)

חוק יסודות המשפט ומורשת ישראל

ספר אורי ידין כרך ב 27 (1990)

חופש הביטוי ומגבלותיו

קשר , 8, 3 (1990)

הפרקליט מ 5 (1991)

ידיעון למורה לאזרחות  7 71-82 (1991)

החסר (לאקונה) במשפט וחוק יסודות המשפט

משפטים כ 233 (1991)

עם סיומה של תחילת הדרך

עיוני משפט טז 209 (1991)

שיטת המשפט בישראל - מסורתה ותרבותה

הפרקליט מ 197 (1992)

המהפכה החוקתית: זכויות יסוד מוגנות

משפט וממשל א 9 (1992)

פרשנותם של חוקי-היסוד

משפטים כב  31 (1992)

על החשיבה הקונסטיטוציונית

המשפט א 10 (1993)

תפקידו של בית-משפט עליון בחברה דמוקרטית

הפרקליט מא 5 (1993)

הרשות השופטת: עלון השופטים בישראל 23, 2 (1996)

עיוני משפט כא 13 (1997)

ספר תמיר 61 (1999)

היקף התערבותו של בעל המניה בניהול החברה על ידי מנהליה: כוחו של בעל המניה לתבוע על הפרת זכות על ידי מנהליה

הפרקליט: ספר היובל 259 (1993)

היצירה השיפוטית לסוגיה: פרשנות, השלמת חסר ופיתוח המשפט

הפרקליט: ספר יובל 512 (1993)

זכויות אדם מוגנות: ההיקף וההגבלות

משפט וממשל א 253 (1993)

זכויות אדם מוגנות והמשפט הפרטי

ספר קלינגהופר על המשפט הציבורי 163 (1993)

על השקפת-עולם בדבר משפט ושיפוט ואקטיביזם שיפוטי

עיוני משפט יז 475 (1993)

בית המשפט העליון וחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו

המשפט ב 15 (1994)

כבוד האדם כזכות חוקתית

הפרקליט מא 271 (1994) 

חוק-יסוד: חופש העיסוק

משפט וממשל ב 195 (1994)

על התיקונים בחוק-יסוד: חופש העיסוק

משפט וממשל ב 545 (1994)

הכנסת מעולם לא היתה ריבונית - הריבון הוא העם

הלשכה 24, 8 (1995)

חוק יסוד: כבוד האדם וחרותו

הלשכה 26, 38 (1995)

תרומתו של הנשיא שמגר למשפט ולשיפוט

הרשות השופטת: עלון השופטים בישראל , 22: 6-12 (1995)

הנשיא מאיר שמגר והמשפט הציבורי

משפט וממשל ג  11 (1995)

דברים בטקס ההשבעה כנשיא בית-המשפט העליון

משפטים כו 211 (1995)

פרשנות ספר החוקים (הקודקס) האזרחי "נוסח ישראל"

ספר זיכרון לגד טדסקי: מסות במשפט אזרחי115 (1995)

"הציבור הנאור"

ספר לנדוי 677 (1995)

השופטים והחוק בצל הטרור

הלשכה 30, 12 (1996)

על רשויות וערכים בישראל

הפרקליט מב 445 (1996)

החוקה של ישראל: עבר, הווה ועתיד

הפרקליט מג 5 (1996)

אתיקה שיפוטית

הרשות השופטת: עלון השופטים בישראל 24, 2 (1996)

דברים בטקס הפרידה מכבוד השופט דב לוין

הרשות השופטת: עלון השופטים בישראל 23, 14 (1996)

הקונסטיטוציונליזציה של מערכת המשפט בעקבות חוקי-היסוד והשלכותיה על המשפט הפלילי (המהותי והדיוני)

מחקרי משפט יג 5 (1996)

השופט חיים ה’ כהן: פרקליט, יועץ, שופט, חוקר ומורה דרך

משפט וממשל ג 389 (1996)

ביקורת שיפוטית על חוקתיות החוק

משפט וממשל ג 403 (1996)

דברים בטקס לכבוד צאת ספר לנדוי

משפטים כו 415 (1996)

על משפט, שיפוט ואמת

משפטים כז 11 (1996)

המסורת של חופש הביטוי בישראל ובעיותיה

משפטים כז 223 (1996)

על משפט, שיפוט וצדק

משפטים כז 5 (1996)

תיאוריית השליחות וכוח הייצוג

ספר זיכרון לגואלטירו פרוקצ’יה: חיבורי משפט 356 (1996)

המסורת של חופש הביטוי בישראל ובעיותיה

דברים אחדים: כתב-עת לעניני תקשורת, תרבות וחברה , 1: 26-33(1997)

המשפט העברי - אוצר בלום של ערכי יסוד

הלשכה 34, 30 (1997)

"ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית"

הרשות השופטת: עלון השופטים בישראל , 26: 15-23 (1997)

דברי כב’ הנשיא א’ ברק בטקס הפרידה מכב’ השופט צ.א. טל

הרשות השופטת: עלון השופטים בישראל 25, 2 (1997)

דברי כב’ הנשיא אהרן ברק בטקס הפרידה מכב’ השופט גבריאל בך

הרשות השופטת: עלון השופטים בישראל 26, (1997)

ספר גבריאל בך 21 (דוד האן, דנה כהן-לקח ומיכאל בך, עורכים, 2010)

דברי אהרן ברק

מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: רב שיח

מקומו של המשפט העברי במשפט המדינה

מחקרי משפט יד (תשנ"ז)

פרשנות דיני המסים

מיסים: דו-ירחון לעניני מיסים 11 (4): א/ 1- א/ 14 (1997)

משפטים כח 425 (1997)

החוקה הכלכלית של ישראל

דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעיםח 121 (1998)

רבעון לכלכלה 45, 7 (1998)

יש לנו בישראל שופטים מקצועיים, אוביקטיביים וא-פוליטי

הגלימה 14, 26 (1998)

"מערכת בתיהמ"ש היא מערכת בריאה ופתוחה"

הלשכה: בטאון לשכת עורכי הדין , 44: 4 (1998)

דברי כב’ הנשיא אהרן ברק בטקס הפרידה מכב’ הנשיא מנחם גולדברג

הרשות השופטת: עלון השופטים בישראל  27, 9 (1998)

דברי כב’ הנשיא אהרן ברק בטקס מינוי שופטים

הרשות השופטת: עלון השופטים בישראל 27, 2 (1998)

המשפט העברי ומשפט המדינה

מים מדליו: שנתון המכללה הדתית למורים133 (1998-1997)

חוקה, דת ומדינה

רב-תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית: ספר הזיכרון לאריאל רוזן-צבי ז"ל 19 (1998)

דברי כב’ הנשיא אהרן ברק בטקס הפרידה מכב’ השופט אליעזר גולדברג

הרשות השופטת: עלון השופטים בישראל  29, 3 (1999)

"ערכיה של מדינת ישראל, כמדינה יהודית ודמוקרטית"

מנחה ליצחק: קובץ מאמרים לכבודו של השופט יצחק שילה בגבורותיו 31 (1999)

חמישים שנות משפט בישראל

הלשכה: בטאון לשכת עורכי הדין 40, 11 (1998)

אלפיים: כתב-עת בינתחומי לעיון, הגות וספרות , 16: 36-44 (1998)

הרשות השופטת: עלון השופטים בישראל 28, 2 (1998)

 

עלי משפט 1, 9 (1999)

שלטון החוק ועליונות החוקה

משפט וממשל ה 375 (2000)

הפרלמנט ובית-המשפט העליון - מבט לעתיד

הפרקליט מה 5 (2000) 

תפקיד השופט במשטר דמוקרטי

הרשות השופטת 30 3 (2000)

איגרת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים 25, 10 (2003)

תנו לאלף הפרחים לפרוח: על דבר הסובלנות

חבצלת 11, 4 (2000)

על אחדות לאומית

עיוני משפט  כג 601 (2000)

מדינת-ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית

עיוני משפט  כד 9 (2000)

בית משפט מיוחד לחוקה

איגרת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים , 21: 2-5 (2001)

"הגישור בסכסוכי משפחה - גשר בין בית המשפט לענייני משפחה לבין בית הדין הדתי?" דיני המשפחה בישראל בעידן בית המשפט למשפחה כרך ג (יהושע גייפמן עורך, 2000)

על הגישור

בהסכמה , 1: 4-5 (2001)

על השופט

המשפט ו 265 (2001)

"אחינו דב לוין חיפש תמיד את האמת"

הרשות השופטת: עלון השופטים בישראל 31, 122 (2001)

על השופט זמיר

משפט וממשל  ו 21 (2001)

איש תורת המשפט - עשרים שנה למותו של גד טדסקי - תרס"ז-תשנ"ג (1907-1992)

איגרת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים  23, 33, 2002

כבוד האדם

המשפט ז 517 (2002)

כשהם אומרים "בית-משפט לחוקה" - למה הם מתכוונים (ראיון מיוחד עם נשיא בית המשפט העליון, אהרון ברק)

זמן איכות: עיתון התנועה למען איכות השלטון בישראל 8, 10 (2002)

ההיבט הציוני, ההלכתי-מורשתי והדמוקרטי - השאיפה להשלמה ולהרמוניה:  ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית

כיוונים חדשים 7 22 (2002)

על פרשנותה של הוראה פלילית

מחקרי משפט יז 347 (2002)

דברים בפתיחת שנת המשפט התשס"ב

משפט וצבא: בטאון המערכת המשפטית בצה"ל 16, 1 (2002)

עקרונות כלליים של המשפט בפרשנות המשפט

ספר ויסמן: מחקרי משפט לכבודו של יהושע ויסמן  1 (2002)

ברק: הלקחים שלמדתי מהשואה

עורך הדין 30, 50 (2002)

על ערכים, שיפוט ודמוקרטיה בישראל

עיונים בביקורת המדינה 59, 21 (2002)

על העיתונות הפרטית

עלי משפט ב 293 (2002)

גבולות המשפט והשיפוט

קרית המשפט ב 5 (2002)

הנשיא אגרנט: "קול העם" - קולו של העם

קשר 32, 19 (2002)

על הגישור

שערי משפט ג 9 (2002)

ביקורת שיפוטית על חוקתיות החוק ומעמד הכנסת

הפרקליט מז 5 (2003)

בית המשפט העליון כבית-משפט לחוקה

משפט וממשל ו 315 (2003)

דברים שנשא נשיא בית המשפט העליון אהרן ברק לרגל פרישתו של המשנה לנשיא שלמה לוין

משפטים  לג 321 (2003)

דברי פרידה מהשופט יצחק אגלרד

משפטים לד 3 (2003)

ספר יצחק אנגלרד 17 (דפנה ברק-ארז וגדעון ספיר עורכים, 2010)

"את המשפט של העם יש ללמוד באספקלריה של מערכת החיים הלאומים שלו".

עלי משפט ג 377 (2003)

דברים לזכרו של השופט ח’ כהן

קרית המשפט ג 33 (2003)

חופש המידע ובית-המשפט

קרית המשפט ג 95 (2003)

על תפקידי כשופט

משפט וממשל ז 33 (2004)

הקדמה זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות בישראל 5 (יורם רבין ויובל שני עורכים, 2004)

המהפכה החוקתית - בת מצווה

משפט ועסקים א 3 (2004)

ספר יצחק זמיר: על משפט, ממשל וחברה227 (2005)

להחזיר את האזרחות אל החינוך

פנים: כתב-עת לתרבות, חברה וחינוך  29, 10 (2004)

שותפות ודיאלוג בין הרשות המחוקקת והמבצעת לבין הרשות השופטת

מאזני משפט ד 51 (2005)

ביקורת שיפוטית על חוקתיות החוק: צנטרליסטית (ריכוזית) או דה-צנטרליסטית (מבוזרת).

משפט וממשל ח 13 (2005)

זכויות חברתיות ומעמדן החוקתי

שערים למשפט , 1: 4-9, 2005

אנחנו משתדלים לא לתת ביטוי לפופליזם חברתי

הלשכה 29, 14 (2006)

ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית

המזרח החדש כו 25 (2006)

הרצאה במעמד קבלת תואר דוקטור לשם כבוד,היברו יוניון קולג' (10.11.2006)

התנהגות שופטים

הפרקליטים 9, 33, (2006)

דברים בטקס הפרידה מהמשנה לנשיא אליהו מצא

משפטים לה 505 (2006)

מבוא להצעת הקודקס האזרחי הישראלי

משפטים לו

דברי פרידה מפרופסור מנשה שאוה

ספר מנשה שאוה : מחקרים במשפט לזכרו18 (2006)

שפיטה, דמוקרטיה וטרור

ספר מנשה שאוה: מחקרים במשפט לזכרו 43 (2006)

ברק נפרד מעורכי הדין

עורך הדין: ביטאון לשכת עורכי הדין בישראל , 61, 24 (2006)

שיפוט, משפט ודמוקרטיה

המרחב הצבורי 1, 11  (2007)

נפתחה הדרך לנישואים אזרחיים בישראל

עורך הדין 68, 40 (2007)

לרגל פרישתו של המשנה לנשיא מישאל חשין

משפטים לז 279 (2008)

ספר מישאל חשין 1 (אהרן ברק, יצחק זמיר ויגאל מרזל, עורכים (2009)

זכויות אדם וביטחון לאומי

משפטים לח 29 (2008)

הרשות הציבורית במשפט הפרטי

ספר דניאל - עיונים בהגותו של פרופסור דניאל פרידמן 845 (2008)

דברים בבית המשפט העליון עם פרישתי מכס השיפוט

משפטים לח 3 (2008)

נטל ההוכחה ופגיעה בזכויות חוקתיות

מגמות בדיני ראיות ובסדר הדין הפליל: אסופת מאמרים לכבודו של פרופסור אליהו הרנון 53 (2009)

תשעה מן העליון – הרהורים שלאחר השפיטה עלי משפט ז 131 (2009)

האיסור על ניגוד עניינים

ניגוד עניינים במרחב הציבורי: משפט, תרבות, אתיקה, פוליטיקה (2009)

איזון חוקתי עקרוני ומידתיות: ההיבט התורתי

ספר ברק: עיונים בעשייתו השיפוטית של אהרן ברק 39 (2009)

דברים בתום ימי העיון

ספר ברק: עיונים בעשייתו השיפוטית של אהרן ברק 645 (2009)

דברי פרידה (לרגל פרישתה של השופטת דליה דורנר)

ספר דליה דורנר 47  (שולמית אלמוג, דורית ביניש ויעד רותם עורכים, 2009)

מבחן המידתיות במובנו הערכי

ספר מישאל חשין 201 (אהרן ברק, יצחק זמיר ויגאל מרזלעורכים, 2009)

התיקון החוקתי שאינו חוקתי

ספר גבריאל בך 361 (דוד האן, דנה כהן-לקח ומיכאל בך, עורכים, 2010)

על התנגשותן של זכויות חוקתיות

ספר יצחק אנגלרד 227 (דפנה ברק-ארז וגדעון ספיר עורכים, 2010)

אילוץ דאונטולוגי, תרבות ההצדקה ומחוקק היורה בתותח: תשובה למבקרים משפט ועסקים טו (2012)
"מידתיות: מתודולוגיה ודמוקרטיה" ספר אור 19 (2012)
"זכויות חוקתיות והמשפט הפרטי - התחולה במשפט העבודה" ספר אליקה ברק-אוסוסקין 353 (2012)
"תיקון של חוקה שאינו חוקתי" ספר גבריאל בך 361 (2012)
"זכות הגישה למערכת השיפוטית" ספר שלמה לוין
עשרים שנה למהפיכה החוקתית דברים במושב הסיום בכנס אודות עשרים שנה למהפיכה החוקתית
על ההשכלה הגבוהה והזכות לה דברים בכנס ההשכלה הגבוהה ה-3 במאי, 2013
כבוד האדם דברים ביום העיון לדורית בייניש, ה-22 באפריל, 2013.

נושאי תפקידים

נשיא כבוד: נשיא בית-המשפט העליון בדימוס, פרופ' אהרן ברק

מנהל אקדמי: פרופ' גדעון פרחומובסקי

ועדה אקדמית

פרופ' איל זמיר, הפקולטה למשפטים, יו"ר
ד"ר נטע ברק קורן, הפקולטה למשפטים
פרופ' יואב דותן, הפקולטה למשפטים
פרופ' דוד הד, הפקולטה למדעי הרוח
ד"ר קרן וינשל-מרגל, הפקולטה למשפטים
פרופ' דורון טיכמן, הפקולטה למשפטים
ד"ר עופר מלכאי, הפקולטה למשפטים  
 

רכזת הועדה האקדמיתהגב' רויטל בהט

 

אירוע הפתיחה