הזמנת אישורים ומסמכים

הנפקת אישורים רשמיים

אישורים רשמיים של הפקולטה למשפטים יש להזמין באמצעות אתר האינטרנט של הפקולטה.

לאחר קבלת התשלום הבקשה תועבר לטיפול ולאחר הפקת האישור המבוקש יישלח מייל ממזכירות הפקולטה ובו הודעה כי הבקשה טופלה. יש לציין בטופס את דרך קבלת האישור הרצויה (במייל, בדואר או באיסוף עצמי). אין אפשרות לשלם ישירות במזכירות.

שימו לב תלמידים פעילים - אישור לימודים בעברית ניתן בחינם ואין צורך לפנות לגביו דרך טופס התשלומים.

 

תעריפי האישורים נקבעים על ידי האוניברסיטה ומפורטים בטבלה להלן (פירוט בתקנון האוניברסיטאי).

סוג האישור אישורים מודפסים
שנת לימודים נוכחית שנים קודמות
אישור לימודים בעברית חינם 30* ₪
אישור לימודים באנגלית 30 ₪ 30* ₪
אישור זכאות לתואר בעברית  (מיועד רק למי שסגר/ה את התואר)

10 ₪

30 ₪
אישור זכאות לתואר באנגלית  (מיועד רק למי שסגר/ה את התואר) 10 ₪ 30 ₪

גיליון ציונים רשמי בעברית

10 ₪  
עותק אחד  
גיליון ציונים רשמי באנגלית 10 ₪  
עותק אחד  

גיליון ציונים רשמי בעברית

30 ₪ 70 ₪
3 עותקים 3 עותקים
גיליון ציונים רשמי באנגלית 30 ₪ 70 ₪
3 עותקים 3 עותקים
תרגום תעודת בוגר/מוסמך 30 ₪ 70 ₪
עותק מאושר של תעודת בוגר/מוסמך  
אישור מיוחד לחו"ל 115 ₪ 115 ₪
תעודת תואר חלופית 115 ₪  
אישור על יתרת חובות לתואר (לתלמיד פעיל בלבד) 30 ₪  
אישור להתמחות חינם  

* לא כולל מידע על שכ"ל 

 

בקשה לאישור קורסים חופפים

השתתפות בשיעורים ובתרגילים מהווה מרכיב חשוב בחינוך המשפטי. לפיכך, אוסרת הפקולטה למשפטים הרשמה לקורסים המתקיימים בשעות הוראה חופפות.

הגבלה זו תיאכף באופן מלא. מזכירות הפקולטה למשפטים תמסור לתלמידים שנרשמו לקורסים חופפים הודעה בדוא"ל, כי עליהם לבטל את ההרשמה לאחד משני הקורסים, וכי אם לא יעשו כך בתוך 72 שעות ממועד מסירת הודעת הדוא"ל, תבטל המזכירות את הרישום לאחד משני הקורסים. מובהר בזאת כי אף אם לא נמסרה הודעה כאמור, תלמידים אינם רשאים להירשם לקורסים חופפים, ורישום כאמור עלול להוביל לביטול בדיעבד של אחד הקורסים.

תלמידים המבקשים להירשם לקורסים חופפים רשאים להגיש בקשה מראש לרישום כאמור, אל היועצים לתואר בוגר.

האפשרות להתיר רישום לקורסים חופפים תישקל במקרים חריגים במיוחד, הבאים בגדר הקטגוריות המפורטות להלן. מודגש כי גם במקרים אלה, הרישום לקורסים חופפים טעון אישור היועץ לתלמידי בוגר. החלטתו של היועץ לתלמידי בוגר תתבסס על הערכה של מכלול השיקולים הרלבנטיים, לרבות ההישגים בלימודים של מגיש או מגישת הבקשה.