Upcoming Events Style

עדות, הודאה ווידאו: הפרת זכויות אדם בקולנוע הישראלי העכשווי