תכנית חילופי סטודנטים של האוניברסיטה

חילופי סטודנטים המנוהלים על ידי האוניברסיטה העברית

 

האוניברסיטה העברית מקיימת ומפתחת מספר גדול של תכניות חילופין, חלקן מיועדות לתלמידים לתארים מתקדמים וחלקן לתלמידי תואר ראשון.

תלמידים לתארים מתקדמים המעוניינים להצטרף יידרשו להתאים את תכנית הלימודים שלהם לתכנית החילופין.

תכניות הפתוחות לתלמידים לתארים מתקדמים פתוחות גם לתלמידים שסיימו חובותיהם לתואר הראשון. באופן זה, ניתן להגיש בקשה להצטרפות לתכנית לסמסטר ב' של שנה ד'. המעוניינים יידרשו לבחון אם וכיצד ניתן יהיה להכיר בלימודיהם אלה כקורסים מאופסנים לתואר השני, אם רצונם בכך.

התכניות הפתוחות לתלמידי תואר ראשון יפעלו באותה מתכונת של התכניות המנוהלות בידי הפקולטה למשפטים: הסטודנטים שייבחרו יוכלו לזקוף את לימודיהם במסגרת לימודי התואר הראשון, ויינתן להם פטור בהיקף מקביל של נקודות זכות של לימודי בחירה. ציוני הקורסים שיילמדו לא ייחשבו במסגרת התואר. בגיליון הציונים של הסטודנטים יצוין הפטור וכן אזכור השתתפותם בתכנית החילופין.

כדי לסיים את כל חובותיהם לתואר הראשון, יידרשו הסטודנטים להשלים את לימודי הקורס "דיון אזרחי" בשנה ד'. המשמעות היא כי סטודנטים אלה יוכלו להתחיל את ההתמחות שלהם בספטמבר לאחר תום שנת הלימודים (ולא במרץ).

שימו לב: סטודנטים למשפטים יוכלו להצטרף לתכניות חילופי סטודנטים שמציעה האוניברסיטה. עם זאת, היוצאים במסגרת האוניברסיטה (במובחן מהפקולטה למשפטים) נדרשים לפנות לאחראי האקדמי לחילופי סטודנטים בפקולטה למשפטים ולקבל אישור בכתב ומבעוד מועד לגבי הקורסים השונים שהם עומדים ללמוד שם.

למידע נוסף על התכניות של האוניברסיטה העברית:

חילופי סטודנטים, תכניות לתלמידים לתארים מתקדמים ולמסיימי תואר (כולל סמסטר קיץ, שנה ד')

חילופי סטודנטים לתלמידים לכל התארים, במסגרת התכנית Erasmus Mundus: מידע יפורסם בהמשך.

 

התכניות מנוהלות באחריות המזכירות האקדמית של האוניברסיטה. מידע יפורסם בהמשך.