המרכז למשפט, כלכלה ומחקרים אמפיריים של המשפט Icore