עו"ד לנא ורור

מנהלת התכנית לשוויון הזדמנויות לסטודנטים הערבים בפקולטה למשפטים
equality@mail.huji.ac.il