הוראות כלליות של המכון לקרימינולוגיה

כט. הוראות כלליות

 

על כל נושא שלא הוסדר במפורש בפרק זה, יחולו ההוראות החלות על תלמידי הפקולטה למשפטים, כפי שהן מופיעות בחלקים א' ו-ב' של שנתון הפקולטה, בשינויים המחוייבים לפי העניין.