לימודי התואר השלישי בקרימינולוגיה "דוקטור לפילוסופיה"

כח. לימודי התואר השלישי "דוקטור לפילוסופיה"

 

 1. 1. הגופים המטפלים

  1. 1.1 הרשות לתלמידי מחקר - הגוף האקדמי העליון הממונה על נושא תלמידי-המחקר באוניברסיטה העברית (להלן "הרשות").

   1. 1.1.1 התקנון לתלמידי מחקר הוא התקנון לתלמידי מחקר של האוניברסיטה העברית (להלן - התקנון האוניברסיטאי), ויחול על תלמידי מחקר בקרימינולוגיה. בנוסף לו יחולו ההוראות הנוספות של תקנון זה.

  2. 1.2 הוועדה ללימודים מתקדמים של המכון לקרימינולוגיה היא הגוף הפקולטתי האחראי על הלימודים המתקדמים בפקולטה (להלן הוועדה").

 2. 2. אופי הלימודים ומטרתם

 3. לימודים לקראת תואר "דוקטור לפילוסופיה" מהווים את השלב העליון בלימודים לקראת תואר באוניברסיטה. תלמיד המתקבל ללימודים לקראת תואר דוקטור ייקרא "תלמיד מחקר".

 4. 3. תנאי קבלה

  1. 3.1 כתלמיד מחקר בקרימינולוגיה יתקבל מועמד שעמד באחד מהתנאים להלן, ובנוסף הניח את דעתה של הוועדה כי יש לו כושר מחקרי ברמה הנדרשת מתלמיד מחקר באוניברסיטה העברית. לצורך זה תהיה הוועדה מוסמכת לקיים ראיון אישי עם המועמד ולקבל ממנו פרטים הנחוצים לבירור יכולותיו המחקריות.

  2.  

  3. 3.2 למד באוניברסיטה העברית, ובידו תעודת מוסמך עם עבודת גמר בקרימינולוגיה, בציונים הבאים: ציון בלימודי התואר השני - 90 לפחות; ציון של עבודת הגמר - 90 לפחות.

  4.  

  5. 3.3 אם יימצא שמעמדו של מועמד נופל אך במעט מן הנדרש לפי סעיף 3.2, אבל יש להניח שיוכל להגיע לרמה הנדרשת על-ידי לימודים באוניברסיטה העברית בתקופה שלא תעלה על שנתיים, יוכל המועמד להירשם כ"תלמיד מתמחה למחקר" הלומד לפי תכנית מיוחדת, שתיקבע בהתייעצות עם מדריכו.

  6.  

   התכנית תכלול לימודי השלמה טרומיים בהם עליו להשיג את הציון של 85 לפחות (ולא פחות מ-80 בכל קורס), ו/או כתיבת עבודה השווה לעבודת-גמר באוניברסיטה העברית, עליה יהיה המועמד לקבל ציון של 90. אם יתקבל בשלב מאוחר יותר כתלמיד מחקר, העבודה תוכל להיכלל כפרק בעבודת הדוקטור שלו.

  7.  

   בתום התקופה תדון הרשות לתלמידי מחקר בקבלתו כתלמיד מחקר לאור תוצאות לימודיו.

  8.  

  9. 3.4 הרשות מוסמכת לקבוע כי (1) תואר בוגר בקרימינולוגיה, (2) הישגים לימודיים ברמה שהייתה מאפשרת קבלה ללימודי מוסמך בקרימינולוגיה באוניברסיטה העברית, ו- (3) תואר מוסמך (עם עבודת גמר) בתחום הקרוב לנושא שאותו מבקש המועמד לחקור, בציונים כאמור בסעיף קודם (3.2.), שקולים יחדיו כנגד תואר כאמור לעיל.

  10.  

  11. 3.5 במקרים חריגים, בהם תובא בפני הרשות הוכחה בדבר כישורי מחקר מיוחדים של מועמד, תהיה הוועדה מוסמכת להכיר בהישגיו הלימודיים גם אם אינם שקולים לתואר כאמור בסעיף 3.2. לעיל.

  12.  

  13. 3.6 מועמדים ממוסדות אחרים

   בעל תואר "מוסמך לקרימינולוגיה" (עם עבודת גמר) של אוניברסיטה אחרת, בציונים כאמור, יכול להתקבל כתלמיד מחקר בקרימינולוגיה, אם תמצא הרשות כי רמת הישגיו שקולה להישגיו של מוסמך בקרימינולוגיה כאמור בסעיף 3.2.

  14.  

 5. 4. הליך הקבלה ומהלך הלימודים

  1. 4.1 שלב א

   1. 4.1.1 תכנית ראשונית - מועמד המבקש להתקבל כתלמיד מחקר יגיש לוועדה ללימודים מתקדמים תכנית ראשונית ללימודים ולמחקר, מאושרת על ידי חבר הפקולטה המוסמך להיות מדריך כאמור בתקנון האוניברסיטאי. התכנית הראשונית תשמש את תלמיד המחקר, שהתקבל לשלב א', כהנחיה לו ולמדריכו להכנת הצעת המחקר כאמור בתקנון האוניברסיטאי (להלן - "שלב א'").

   2.  

   3. 4.1.2 מדריך - במקרים מיוחדים, בהם לא יימצא בשלב הקבלה חבר מכון היכול להדריך את המועמד, יוכל המועמד להתקבל לאחר שייבחר מדריך זמני מסגל המכון שילווה אותו במשך שנה . יובהר לו על ידי הוועדה כי בשום מקרה לא יהיה רשאי להמשיך בלימודיו אם תוך שישה חודשים מעת קבלתו כתלמיד מחקר, לא יימצא חבר מכון שיהיה מוכן להדריכו.

   4.  

   5. 4.1.3 התכנית הראשונית כאמור בסעיף 4.1.1. תכלול תכנית לימודים להרחבת השכלתו של המועמד ולהשלמתה, במידת הנחוץ, על פי אמות המידה הראויות, לבעל תואר דוקטור לפילוסופיה של האוניברסיטה העברית.

   6.  

   7. 4.1.4 סמוך לאחר התחלת גיבושה של תכנית מחקר מפורטת, ולא יאוחר משישה חודשים לאחר קבלתו של תלמיד מחקר, יקבע המדריך הרכב של ועדה מלווה בהתאם לתקנון האוניברסיטאי. ועדה זו תפעל עד סיום שלב א'.

   8. 4.1.5 תלמיד מחקר ידווח לוועדה המלווה בכל מהלך שלב א', מדי שישה חודשים, בצרוף אישור המדריך, על התקדמות לימודיו והכנת תכנית המחקר המפורטת.

   9.  

  2. 4.2 שלב ב

   לאחר מעברו של תלמיד מחקר לשלב ב' כאמור בתקנון האוניברסיטאי יהיו הליכי ההדרכה והליווי במכון לקרימינולוגיה כדלקמן:

   1. 4.2.1 המדריך יהיה בקשר עם התלמיד לעיתים תכופות, ולא פחות מאחת לשלושה חודשים.

   2.  

   3. 4.2.2 המדריך ידווח לוועדה המלווה אחת לשנה על התקדמות הלימודים והמחקר של התלמיד.

   4.  

   5. 4.2.3 הוועדה המלווה תכונס על-ידי המדריך, כאמור בתקנון האוניברסיטאי, כל אימת שיש, לדעת המדריך, התקדמות משמעותית בכתיבת עבודת הדוקטור וכן בכל מקרה בו תעלה הצעה לשינוי מהותי בתכנית המחקר.

     

 6. 5. מסלול הלימודים הישיר

  1. 5.1 תלמיד שסיים את לימודי התואר הראשון באחת האוניברסיטאות בארץ בהצטיינות (נכלל ב-20% העליונים בשנה בה סיים את התואר), רשאי להמשיך את לימודיו ישירות לתואר "דוקטור לפילוסופיה" בלי שיצטרך לסיים תחילה את לימודי המוסמך.

  2.  

  3. 5.2 הוועדה לעבודות מוסמך ודוקטור במכון לקרימינולוגיה מוסמכת לאשר קבלתו של תלמיד למסלול הלימודים הישיר לאחר שסיים את לימודי התואר הראשון בקרימינולוגיה בהישגים השקולים, לדעת הוועדה, להישגים המפורטים בסעיף 5.1 לעיל.

  4.  

  5. 5.3 המסלול הישיר יתנהל כדלקמן:

   1. 5.3.1 התלמיד ילמד במסגרת "לימודי מוסמך" על פי תכנית לימודים מיוחדת שתקבע על ידי הוועדה, ולאחר התייעצות עם המדריך המיועד, אם ישנו.

   2.  

    התלמיד אינו זכאי לקבל פטור משום קורס, עבודה או בחינה, או דרישה כלשהי הקשורה ללימודי המוסמך, למעט פטור מעבודת המוסמך.

   3.  

   4. 5.3.2 סיים התלמיד את לימודיו כאמור בסעיף 5.3.1. לעיל בציון כולל של 88[1]* ומעלה, יוכל להגיש בקשה לרשות לתלמידי מחקר להתקבל כתלמיד מחקר. הרשות תהא רשאית לקבל את התלמיד כאמור אם תמצא כי הישגיו מעידים, לכאורה, על יכולתו לכתוב מחקר ברמה של עבודת דוקטור.

   5.  

   6. 5.3.3 אושרה קבלתו של התלמיד כאמור בסעיף 5.3.2, יחולו עליו הוראות התקנון האוניברסיטאי לתלמידי מחקר וכן הוראות סעיף 4 לעיל של התקנון הנוכחי.

   7.  

   8. 5.3.4 תלמיד שלא התקבל כאמור בסעיף 5.3.2 יוכל להמשיך את לימודיו במסגרת לימודי המוסמך לקראת התואר "מוסמך בקרימינולוגיה".

   9.  

    תלמיד במסלול הישיר לדוקטורט שהשלים לימודים בהיקף של 32 נ"ז (בכללם לימודי השלמה) והצעת המחקר שלו אושרה ע"י הרשות לתלמידי מחקר יקבל תואר "מוסמך" בקרימינולוגיה.

   10.  

   

  * כלל זה יחול על תלמידים שהחלו לימודיהם לתואר בוגר בשנת תשס"ב. תלמידים שהחלו לימודיהם לתואר בוגר לפני תשס"ב, יחולו עליהם הכללים המופיעים בשנתון תשס"א.