לימודי מוסמך בקרימינולוגיה

כז. לימודי מוסמך בקרימינולוגיה

 

 • 1. מסלולים לתואר מוסמך בקרימינולוגיה

  • 1.1. הלימודים לקראת תואר מוסמך מוצעים בארבעה מסלולים ובשתי תוכניות:

   • 1.1.1. מוסמך בקרימינולוגיה במסלול מחקרי עם תזה (להלן מסלול א)

   • 1.1.2. מוסמך בקרימינולוגיה במסלול עיוני (להלן מסלול ב)

   • 1.1.3. מוסמך בקרימינולוגיה במסלול התמחות במערכת אכיפת החוק (Criminal Justice) (להלן מסלול ג).

   • 1.1.4. מוסמך בקרימינולוגיה במסלול התמחות במדע פורנזי (להלן מסלול ד)

   • 1.1.5. מסלול ישיר לדוקטורט (ראה עמ' 291).

  • 1.2. תוכניות מיוחדות לתואר מוסמך בקרימינולוגיה:

   • 1.2.1. תוכנית מואצת, המיועדת לתלמידי בוגר מצטיינים במשפטים (להלן מסלול ה').

   • 1.2.3 תכנית מואצת, המיועדת לתלמידי בוגר מצטיינים מדעי החברה.

 • 2. תקופת הלימודים: הלימודים לקראת התואר "מוסמך בקרימינולוגיה" נמשכים לפחות שנתיים, כאשר התלמידים חייבים לסיים לימודיהם תוך ארבע שנים. כל בקשה לחריגה מהוראה זו תובא להחלטה של הנהלת המכון לקרימינולוגיה.

   

 • 3. מקום הרשמה: ההרשמה ללימודי קרימינולוגיה מתבצעת: לבוגרי האוניברסיטה העברית, ולבוגרי מוסדות אקדמיים אחרים בישראל - במזכירות המכון לקרימינולוגיה; - ובאתר האוניברסיטה ; לבוגרי אוניברסיטאות בחו"ל - במשרד לקבלת תלמידים מחו"ל. פרטים מלאים על נהלי ההרשמה ומועדיה מופיעים ב"מדריך לנרשם" המתפרסם מדי שנה.

 • 4. תנאי קבלה לתואר מוסמך בקרימינולוגיה

   

  • 4.1. מספר המקומות במסלולים השונים מוגבל, ונקבע מידי שנה על ידי הנהלת המכון. רשאים להגיש מועמדותם ללימודי התואר השני בעלי תואר ראשון (מכל התחומים) מאוניברסיטה מוכרת או מכללה מוכרת, שציונם המשוקלל בתואר הוא 80 ומעלה. הקבלה לתואר מותנית בהחלטת וועדת הקבלה.

  • 4.2. קבלה אוטומטית למסלול ב': בעלי תואר ראשון מאוניברסיטה מוכרת בתחום רלוונטי (סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, פסיכולוגיה, כלכלה, מדע המדינה, עבודה סוציאלית, חינוך ומשפטים), שציונם המשוקלל לתואר הוא 85 ומעלה, יתקבלו באופן אוטומטי למסלול ב.

  • 4.3. קבלה למסלול א': מועמדים העומדים בקריטריונים כאמור בסעיף 4.2 רשאים להגיש בקשה להתקבל למסלול א.

  • 4.4. קבלה למסלול ג': המסלול מיועד לנושאי תפקיד בעל זיקה למערכת אכיפת החוק, התקון והשיקום, מניעת פשיעה, מגע עם אוכלוסיות בסיכון, קובעי מדיניות וכדו', ובלבד שהם עומדים בתנאי הקבלה כאמור בסעיף 4.1.

  • 4.5. קבלה למסלול ד' : מועמדים העומדים בקריטריונים כאמור בסעיף 4.2 רשאים להגיש בקשה להתקבל למסלול ד'.

  • 4.6. הקלה בתנאי הקבלה: במקרים מיוחדים רשאית ועדת הקבלה, לפי שיקול דעתה, להקל את תנאי הקבלה ללימודי מוסמך, בהתחשב בהישגים מיוחדים של המועמדים בעבודה, במחקר או בלימודים.

  • 4.7. תכנית השלמה מיוחדת: ועדת הקבלה רשאית לקבוע תכנית השלמה מיוחדת לתלמידים שאינם עומדים בתנאי הקבלה שלעיל, תלמיד שיעמוד בלימודי ההשלמה ירשם בשנה העוקבת במערכת הרישום המקוון האוניברסיטאית ויתקבל כתלמיד מן המניין לתואר מוסמך בקרימינולוגיה.

  • 4.8. קבלה על תנאי: תלמידים שלא השלימו חובותיהם לתואר בוגר וטרם הציגו זכאות לתואר יוכלו להתקבל, באישור ועדת הקבלה של המכון, כתלמידים על תנאי. תלמידים אלה חייבים להציג אישור זכאות לתואר בוגר בציון שאינו נופל מ-80 (ראו סעיף 4.1 לעיל) עד סוף סמסטר א' של השנה בה התקבלו.

   • 4.8.1. תלמידים על תנאי שלא עמדו בתנאי כאמור בסעיף 4.7, יבוטלו לימודיהם בכפוף לכללי שכר הלימוד האוניברסיטאיים.

  • 4.9. קבלה לתוכנית המואצת (מסלול ה) – קבלה למסלול זה תתבסס על ציוני שנה א' בתואר בוגר במשפטים או שנים א+ב במדעי החברה (תוכנית למצטיינים בלבד).

  • 4.10. תלמידי התוכנית המואצת לתואר מוסמך (מסלול ה') ירשמו לתואר המוסמך בקרימינולוגיה, ,במהלך הסמסטר האחרון ללימודי תואר בוגר בהתאם לנהלי הרישום המקובלים לתואר מוסמך. תלמידים מצטיינים שטרם השלימו את חובותיהם לתואר הבוגר יתקבלו לתואר המוסמך על תנאי. לאחר השלמת חובותיהם לתואר בוגר ירשמו במערכת הרישום המקוון האוניברסיטאית ויתקבלו כתלמידים מן המניין לתואר מוסמך בקרימינולוגיה (שכר הלימוד לתואר הבוגר ושכר הלימוד לתואר המוסמך כפוף לנהלי שכר הלימוד האוניברסיטאיים).

 • 5. הכנת תכנית לימודים: התלמידים שיתקבלו ללימודים במכון לקרימינולוגיה יבנו את תכנית הלימודים שלהם באמצעות אתר האינטרנט או עם יועץ הלימודים במכון.

   

 • 6. היקף תכנית הלימודים :

   

  • 6.1. מסלול א - 38 נקודות זכות (19 שעות שנתיות), כתיבת עבודת תזה.

  • 6.2. מסלול ב - 44 נקודות זכות (22 שעות שנתיות) ללא עבודת תזה.

  • 6.3. מסלול ג - 44 נקודות זכות (22 שעות שנתיות) ללא עבודת תזה.

  • 6.4. מסלול ד' - 44 נקודות זכות (22 שעות שנתיות) ללא עבודת תזה.

  • 6.5. מסלול ה' - 38 נקודות זכות (19 שעות שנתיות), כתיבת עבודת תזה. (משפטים 34 נ"ז)

   • 6.5.1. מסלול ה' - 44 נקודות זכות (22 שעות שנתיות) ללא עבודת תזה.

    (משפטים 40 נ"ז)

     

 • 7. מבנה תכנית הלימודים

  הלימודים בכל המסלולים מורכבים מלימודי חובה, לימודי בחירה וסמינרים.

  תלמידים בוגרי משפטים (מאוניברסיטאות בלבד) בכל המסלולים פטורים מהקורסים "מושגי יסוד במשפט הפלילי" ו"יסודות סדר הדין הפלילי". תלמידים אלו ישלימו את נ"ז באמצעות קורסי בחירה אחרים מתכנית הלימודים.

  • 7.1. לימודי החובה:

   • 7.1.1. לימודי החובה במסלול א: היקף לימודי החובה בשנים א ו-ב הוא 24 נ"ז

     

    שנה א' – מסלול א

    2 נ"ז

    תאוריות בקרימינולוגיה

    2 נ"ז

    תיאוריות מתקדמות בקרימינולוגיה

    2 נ"ז

    מושגי יסוד במשפט הפלילי

    2 נ"ז

    יסודות סדר הדין הפלילי

    5 נ"ז

    יישום שיטות סטטיסטיות בקרימינולוגיה

    1 נ"ז

    --

    שימוש בתוכנת spss

    אוריינות אקדמית

    14 נ"ז

    סה"כ לימודי חובה בשנה א

     


    שנה ב' – מסלול א

    4 נ"ז

    2 נ"ז

    סדנה לעבודות גמר

    סדנה לעבודות גמר ב'

    2 נ"ז

    שיטות מחקר בקרימינולוגיה

    2 נ"ז

    שיטות מחקר מתקדמות בקרימינולוגיה

    10 נ"ז

    סה"כ לימודי חובה בשנה ב'

     

   • 7.1.2. היקף לימודי הבחירה במסלול א' הוא 10 נ"ז. ניתן להיעזר ביועץ תכנית הלימודים לבניית תכנית לימודים אישית . יושם דגש על הכוונה לפי תחומי התעניינותם של התלמידים ולפי הנושא המשוער של עבודת התיזה.

  • 7.2. לימודי החובה במסלול ב היקף לימודי החובה בשנים א-ב הוא 18 נ"ז.

   שנה א – מסלול ב

   2 נ"ז

   תיאוריות בקרימינולוגיה

   2 נ"ז

   מושגי יסוד במשפט הפלילי

   2 נ"ז

   יסודות סדר הדין הפלילי

   5 נ"ז

   1 נ"ז

   מחקר אמפירי הלכה למעשה

   אוריינות אקדמית

   12 נ"ז

   סה"כ לימודי חובה בשנה א

   שנה ב – מסלול ב

   4 נ"ז

   מערכת אכיפת החוק היבטים תיאורטיים

   2 נ"ז

   שיטות מחקר בקרימינולוגיה

    

    

   6 נ"ז

   סה"כ לימודי חובה בשנה ב מסלול ב

    

  • 7.3. לימודי הבחירה (רשימת לימודי הבחירה ראו בהמשך)

   • 7.3.1. לימודי בחירה במסלול ב : היקף לימודי הבחירה הוא 18 נ"ז.

   • 7.3.2. סמינרים

    תלמידי המסלול המחקרי חייבים להשתתף בסמינר אחד ולכתוב עבודה סמינריונית אחת (4 נ"ז) לפחות.

    תלמידי המסלול העיוני חייבים להשתתף בשני סמינרים, לכתוב שתי עבודות סמינריוניות (8 נ"ז) לפחות.

     

  • 7.4. תכנית הלימודים במסלול ג' – התמחות במערכת אכיפת החוק

   התכנית פרוסה על פני שנה קלנדרית אחת (שלושה סמסטרים). הלימודים יתקיימו בימים ב' ו – ו' במהלך הסמסטרים א', ב' וסמסטר קיץ.

    

   תכנית הלימודים

    

    

   לימודי חובה:

    

   תיאוריות בקרימינולוגיה – אכיפת חוק

   2

   מחקר אמפירי הלכה למעשה

   5

   אוריינות אקדמית

   1

   מערכת אכיפת החוק – היבטים תיאורטיים

   עקרונות האחריות הפלילית ויסודות סד"פ ודיני ראיות

   4

   4

   היבטים תיאורטיים בשיטור

   2

   פרויקט בנושא מערכת אכיפת החוק

   6

   סמינר

   6

   קריאה אישית

   4

   ויקטימולוגיה וזכויות אדם

   2

      

   סה"כ לימודי חובה

   36 נ"ז

      
      

   שיעורי בחירה: *

    

   אי ציות ואלימות פוליטית

   2

   ניהול מערכות אכיפת חוק

   2

   משפט ושיטור בין סמכויות המשטרה וזכויות אדם

   2

   סטייה חברתית

   2
      

   סה"כ לימודי בחירה

   8 נ"ז

   סה"כ לימודים במסלול ג', חובה ובחירה

   44
      

   *ניתן להמיר קורסים אלו בקורסי בחירה אחרים מתכנית הלימודים של המכון. חלקם ניתנים בימים ובשעות שונים בהם לומדים בשאר התכניות במכון.

    

  • 7.5. תכנית הלימודים במסלול ד' – התמחות במדע פורנזי

   התכנית פרוסה על פני שנה קלנדרית אחת (שלושה סמסטרים). הלימודים יתקיימו בימים ב' ו – ו' במהלך הסמסטרים א', ב' וסמסטר קיץ.

    

   תכנית הלימודים

    

    

   לימודי חובה:

    

   תיאוריות בקרימינולוגיה

   2

   יישום שיטות סטטיסטיות

   5

   שימוש בתכנת spss

   1

   שיטות מחקר בקרימינולוגיה

   2

   עקרונות האחריות הפלילית ויסודות סד"פ ודיני ראיות

   4

   מבוא למדע פורנזי

   2

   מבוא למדעים ושיטות אנליטיות

   3

   פרויקט בנושא מדע פורנזי

   6

   סמינר

   6

   קריאה אישית

   4

   רפואה משפטית ושיטות ביולוגיות

   3

   סוגיות במדע פורנזי

   אוריינות אקדמית – אכיפת חוק

   2

   --

   סה"כ לימודי חובה

   40 נ"ז

    

   שיעורי בחירה: *

    

   ויקטימולוגיה וזכויות אדם

   2

   פיקוח חברתי באינטרנט

   2

   סטייה חברתית

   2

   סה"כ לימודי בחירה

   4 נ"ז

   סה"כ לימודים במסלול ד', חובה ובחירה

   44

        

   *יש לבחור שני קורסי בחירה מתוך השלושה המוצעים, ניתן להמיר קורסים אלו בקורסי בחירה אחרים מתכנית הלימודים של המכון. חלקם ניתנים בימים ובשעות שונים בהם לומדים בשאר התכניות במכון.

    

    

  • 7.6. תכנית הלימודים במסלול ה'

   • 7.6.1. תכנית לימודים מואצת, בוגר משפטים ומוסמך קרימינולוגיה מסלול מחקרי:


    לימודי חובה - שנה א' קרימינולוגיה, מקבילה לשנה ב' משפטים

     

    תיאוריות בקרימינולוגיה

    תיאוריות מתקדמות בקרימינולוגיה (מסלול מחקרי)

    אוריינות אקדמית

    2 נ"ז

    2 נ"ז

    --

    סה"כ

    4 נ"ז


    לימודי חובה שנה ב' קרימינולוגיה, מקבילה לשנה ג' משפטים

    יישום שיטות סטטיסטיות

    SPSS

    שיטות מחקר בקרימינולוגיה

    5 נ"ז

    1 נ"ז

    2 נ"ז

    סה"כ

    8 נ"ז


    לימודי חובה שנה ג' קרימינולוגיה, מקבילה לשנה ד' משפטים

    סדנה לעבודות גמר

    סדנה לעבודות גמר ב'

    שיטות מחקר מתקדמות בקרימינולוגיה (מסלול מחקרי)

    4 נ"ז

    2 נ"ז

    2 נ"ז

     

    סה"כ

    8 נ"ז


    לימודי שנה ד' קרימינולוגיה , לאחר סיום הלימודים לבוגר

    סמינר (שני המסלולים)

     

    4 נ"ז

     

    סה"כ

    4 נ"ז

     

     

     

   • 7.6.2. היקף לימודי הבחירה במסלול המחקרי הוא 10 נ"ז, ניתן להיעזר ביועץ תכנית הלימודים לבניית תכנית לימודים אישית . יושם דגש על הכוונה לפי תחומי התעניינותם של התלמידים ולפי הנושא המשוער של עבודת התזה

   • 7.6.3. סמינרים –

    תלמידי המסלול המחקרי חייבים להשתתף בסמינר אחד ולכתוב עבודה סמינריונית אחת (4 נ"ז) לפחות.

    התלמידים ילמדו את סמינר בשנה שלאחר קבלת תואר הבוגר. (סמסטר תשיעי מתחילת לימודי הבוגר)

     

   • 7.6.4. תכנית לימודים מואצת, בוגר משפטים ומוסמך קרימינולוגיה מסלול עיוני:


    לימודי חובה - שנה א' קרימינולוגיה, מקבילה לשנה ב' משפטים - שני המסלולים

     

    תיאוריות בקרימינולוגיה

    מחקר אמפירי הלכה למעשה

    אוריינות אקדמית

    2 נ"ז

    5 נ"ז

    1 נ"ז

    סה"כ

    8 נ"ז


    לימודי חובה שנה ב' קרימינולוגיה, מקבילה לשנה ג' משפטים - שני המסלולים

    שיטות מחקר בקרימינולוגיה

    מערכת אכיפת החוק – היבטים תיאורטיים

    2 נ"ז

    4 נ"ז

    סה"כ

    6 נ"ז


    לימודי חובה שנה ג' קרימינולוגיה, מקבילה לשנה ד' משפטים

     

    סמינר

    4 נ"ז

     

    סה"כ

    4 נ"ז


    לימודי שנה ד' קרימינולוגיה , לאחר סיום הלימודים לבוגר

     

    סמינר נוסף

     

     

    4 נ"ז

    סה"כ

    4 נ"ז
    • 7.6.4.1. היקף לימודי הבחירה במסלול ב' הוא 18 נ"ז.   • 7.6.5. סמינרים –

    תלמידי המסלול הלא מחקרי חייבים להשתתף בשני סמינרים, ולכתוב שתי עבודות סמינריוניות (8 נ"ז) לפחות.

    התלמידים ילמדו סמינר אחד לפחות בשנה שלאחר קבלת תואר הבוגר. (סמסטר תשיעי מתחילת לימודי הבוגר)

  • 7.7. תכנית לימודים מואצת בוגר מדעי החברה ומוסמך קרימינולוגיה – מסלול מחקרי:


   לימודי חובה - שנה א' קרימינולוגיה, מקבילה לשנה ג' מדעי החברה - שני המסלולים

    

   תיאוריות בקרימינולוגיה

   מושגי יסוד במשפט הפלילי *

   יסודות סדר הדין הפלילי *

   תיאוריות מתקדמות בקרימינולוגיה

   יישום שיטות סטטיסטיות

   SPSS

   אוריינות אקדמית

   2 נ"ז

   2 נ"ז

   2 נ"ז

   2 נ"ז

   5 נ"ז

   1 נ"ז

   --

   סה"כ

   14 נ"ז


   * ניתן לחשב נ"ז של קורסים אלו במסגרת הלימודים מחוץ לחוג במדעי החברה.


   לימודי חובה שנה ב' קרימינולוגיה, שני המסלולים (לאחר סיום לימודי הבוגר)

    

   סדנה לעבודות גמר

   סדנה לעבודות גמר ב'

   שיטות מחקר בקרימינולוגיה

   שיטות מחקר מתקדמות

   4 נ"ז

   2 נ"ז

   2 נ"ז

   2 נ"ז

   סה"כ

   10 נ"ז

    

    

   • 7.7.1. היקף לימודי הבחירה במסלול המחקרי הוא 10 נ"ז, לתלמידי המסלול תורכב תכנית אישית בהתייעצות עם יועץ המכון ויושם דגש על הכוונה לפי תחומי התעניינותם של התלמידים ולפי נושא משוער של עבודת התיזה.

     

   • 7.7.2. סמינרים-

    תלמידי המסלול המחקרי חייבים להשתתף בסמינר אחד ולכתוב עבודה סמינריונית אחת (4 נ"ז) לפחות.

     

  • 7.8. תכנית לימודים מואצת בוגר מדעי החברה ומוסמך קרימינולוגיה – מסלול עיוני:


   לימודי חובה - שנה א' קרימינולוגיה, מקבילה לשנה ג' מדעי החברה

    

   תיאוריות בקרימינולוגיה

   מושגי יסוד במשפט הפלילי *

   יסודות סדר הדין הפלילי *

   מחקר אמפירי הלכה למעשה

   אוריינות אקדמית

   2 נ"ז

   2 נ"ז

   2 נ"ז

   5 נ"ז

   1 נ"ז

    

   סה"כ

   12 נ"ז


   * ניתן לחשב נ"ז של קורסים אלו במסגרת הלימודים מחוץ לחוג במדעי החברה.

   לימודי חובה שנה ב' קרימינולוגיה, שני המסלולים (לאחר סיום לימודי הבוגר)

    

   מערכת אכיפת החוק – היבטים תיאורטיים

   שיטות מחקר בקרימינולוגיה

   4 נ"ז

   2 נ"ז

   סה"כ

   6 נ"ז

   • 7.8.1. היקף לימודי הבחירה במסלול העיוני הוא 18 נ"ז.

     

   • 7.8.2. סמינרים-

    תלמידי המסלול העיוני חייבים להשתתף בשני סמינרים, ולכתוב שתי עבודות סמינריוניות (8 נ"ז) לפחות.

     

 • 8. תנאי מעבר:

   

  • 8.1. תנאי מעבר לשנה ב': תלמיד במסלול המחקרי ובמסלול ההתמחות במדע פורנזי, רשאי לעבור לשנה ב' רק אם השיג ציון של 75 לפחות בקורס תיאוריות בקרימינולוגיה ובקורס יישום שיטות סטטיסטיות בקרימינולוגיה, וכן ציון של 80 לפחות בקורס תיאוריות מתקדמות בקרימינולוגיה (מסלול א' בלבד). בנוסף, עליו להשיג ממוצע משוכלל של 80 לפחות בציוני שנה א'.

  • 8.2. תנאי מעבר לשנה ב': תלמיד במסלול העיוני, ובמסלול ההתמחות באכיפת חוק רשאי לעבור לשנה ב' רק אם השיג ציון של 75 לפחות בקורס תיאוריות בקרימינולוגיה וציון של 70 לפחות בקורס מחקר אמפירי הלכה למעשה.

  • 8.3. השלמת לימודי החובה בשנה א': התלמידים חייבים לסיים בשנת הלימודים הראשונה את לימודי החובה של שנה א'.

  • 8.4. מילוי הדרישות כאמור בסעיפים 8.1 ו-8.2 הם תנאי להשתתפות בלימודי שנה ב'.

   • 8.4.1. יותר לתלמיד להמשיך לשנה השנייה אם לא עמד בתנאי זה, במקרים יוצאי דופן בלבד, בכפוף לאישור הנהלת המכון.

     

  • 8.5. חזרה על קורסים משנה א':

   • 8.5.1. תלמיד שלא השיג את הציונים הנדרשים בשני הקורסים המצויינים בסעיפים 8.1, ו 8.2 יוכל לחזור וללמוד בשנה שלאחר מכן קורסים אלה בלבד.

    • 8.5.1.1. לא השיג התלמיד את הציון הנדרש גם בשנה השנייה, יופסקו לימודיו.

   • 8.5.2. תלמיד במסלול המחקרי אשר לא השיג את הציונים הנדרשים, כפי שמופיע בסעיף 8.1, גם בשנה השנייה לא יוכל להמשיך במסלול המחקרי, אך יוכל לעבור למסלול ב'.

  • 8.6 תנאי להשלמת התואר במסלול א' :

   תלמידים הלומדים במסלול א' יהיו חייבים להשיג ציון של 80 לפחות בקורס "סדנא לעבודות גמר".

 • 9. תנאי מעבר ממסלול למסלול:

  • 9.1. מעבר ממסלול ב' ו-ג' למסלול א': תלמיד המעוניין לעבור ממסלול ב' או ג' למסלול א' יגיש בקשה לוועדת הקבלה של המכון לקרימינולוגיה. הוועדה תדון בבקשתו בהתחשב בהישגיו בשנה א'. אם תאושר בקשתו לעבור מסלול יהיה עליו להשלים את קורסי החובה של מסלול א'.

  • 9.2. מעבר ממסלול א' למסלול ב': בתום השנה הראשונה או השנייה ניתן לעבור ממסלול א' למסלול ב'. תלמידים אלו יהיו חייבים להשלים 44 נ"ז כאמור בסעיפים 6.2 ו-6.3, ולהשלים את קורסי החובה של מסלול ב'.

    

 • 10. עבודת תזה

  • 10.1. כל תלמידי מסלול א' חייבים בכתיבת עבודת תזה.

  • 10.2. התלמיד יבחר נושא לעבודת התזה בהסכמת המורה המדריך ובאישור ראש המכון לקרימינולוגיה או מי שנקבע על ידו.

  • 10.3. טפסים מחייבים, הקשורים להגשת ההצעה של עבודת התזה, נמצאים במזכירות לענייני תלמידים או במזכירות המכון.

  • 10.4. עבודת התזה תיבדק על ידי המדריך והועדה המלווה, אשר תורכב ע"י המדריך ותובא לאישור ראש הועדה לעבודות מוסמך.

  • 10.5. עבודת התזה של תלמיד שקיבל את התואר "מוסמך בקרימינולוגיה" מותרת לפרסום, על ידי התלמיד, כולה או מקצתה, בתנאי שיצוין בה שהיא עבודת תזה שנכתבה במכון לקרימינולוגיה של הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, ובהדרכתו של מי נכתבה. פרסום עבודת התזה כולה או מקצתה, בשלב מוקדם יותר, טעון אישור המדריך.

  • 10.6. תלמידים שכתבו עבודת מוסמך וקבלו ציון 90 ומעלה רשאים להגיש מועמדות ללימודי התואר "דוקטור לפילוסופיה" בכפוף לתקנות הרשות לתלמידי מחקר.

    

 • 11. זכאות לתואר: התואר "מוסמך בקרימינולוגיה" יוענק לתלמידים שסיימו את כל חובותיהם וציונם הסופי לתואר הוא 75 לפחות.

   

 • 12. ציון סופי לתואר

   

  הציון הסופי לתואר יחושב כדלקמן:

   

  במסלול א: לימודי המוסמך – 60% מהציון הסופי.

  עבודת התזה – 40% מהציון הסופי.

  במסלולים ב ו-ג: ממוצע משוקלל של כלל הציונים בלימודי המוסמך.

   

   

     [1] תואר המוסמך כרוך בתשלום שכר לימוד אונ' למוסמך בכפוף לנהלי שכר הלימוד ובנוסף לשכר הלימוד לתואר הבוגר.

  [2] ניתן יהיה לכתוב עבודת תיזה במסלול זה לאחר השלמות של הקורסים המחקריים. לימודי ההשלמה והעבודה אינם כלולים בשכר הלימוד של התכנית.