לימודי מוסמך במשפטים

יז. לימודי מוסמך במשפטים

*** תכנית לתואר מוסמך (M.A) במשפטים – התמחות במשפט עברי ותכנית לתואר מוסמך (M.A) מחקרי במשפטים לתלמידים שאינם בוגרי משפטים – לא תתקיימנה בתשפ"ב.

(גרסאת PDF)
1. תנאי קבלה ללימודי מוסמך במשפטים
   
  1.1

קבלה 
ההחלטה בדבר קבלה ללימודי מוסמך נתונה בידי הוועדה ללימודים מתקדמים או מי שהוסמך על-ידה (להלן – "הוועדה"), על בסיס תנאי הסף הבאים:

    1.1.1

מי שסיים את לימודי התואר הראשון בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית, בעל ציון "פטור" באנגלית ברמה אוניברסיטאית (את הפטור ניתן להשיג באמצעות הבחינה הפסיכומטרית או מבחן אמי"ר או לימודים במסגרת אוניברסיטאית. פרטים נוספים במדריך לנרשם והשיג בהם ציון ממוצע משוקלל של 80 לפחות. לעניין זה, יינתן פקטור של חצי נקודה לכל שנה שבין שנת סיום הלימודים שקדמה לשנת 2004 לבין שנת 2004, אך לא יותר מ-10 נקודות בסך הכל.

    1.1.2

מי שסיים לימודיו במשפטים במוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל, והישגיו באותם לימודים שקולים, לדעת הוועדה, כנגד ההישגים האמורים בסעיף 1.1.1 לעיל, ובעל ציון "פטור" בלימודי אנגלית ברמה אוניברסיטאית (את הפטור ניתן להשיג באמצעות הבחינה הפסיכומטרית או מבחן אמי"ר או לימודים במסגרת אוניברסיטאית. פרטים נוספים במדריך לנרשם).

    1.1.3

הוועדה רשאית לקבוע תנאים מיוחדים לעניין קבלתו של מי שסיים לימודיו בפקולטה למשפטים בחו"ל.

     
  1.2 מקרים מיוחדים
    1.2.1

במקרים מיוחדים רשאית הוועדה לפי שיקול דעתה להקל בתנאי הקבלה ללימודי המוסמך, בהתחשב בפרסום מחקרים משפטיים ברמה טובה, וכן בהישגים מיוחדים בעבודות משפטיות, המעידים על כושר משפטי גבוה.

    1.2.2

הוועדה רשאית לקבוע לימודי השלמה ותנאים מיוחדים לעניין קבלתו של מי שסיים את לימודי התואר הראשון בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בציון שבין 78 ל-80.

     
   
   
2. הרשמה לתואר מוסמך
     
  2.1 ההרשמה ללימודים מבוצעת במזכירות הפקולטה למשפטים.
     
  2.2

מועמד שסיים לימודי "בוגר במשפטים" באוניברסיטה בחו"ל יגיש בקשתו עד סוף חודש מאי למשרד לקבלת תלמידים מחו"ל של האוניברסיטה העברית (הרשמה מאוחרת תתבצע לאחר המועד האמור באישור המזכירות לענייני הוראה של הפקולטה). הוועדה רשאית לקבוע כי תכנית הלימודים של תלמידים שסיימו לימודים בחו"ל תכלול עד שני קורסי חובה מלימודי הבוגר.

     
     
     
3. משך הלימודים
  3.1

הלימודים לתואר מוסמך, במסלול המחקרי ובמסלול הלא-מחקרי, לא יעלו על שנתיים רצופות. במקרים מיוחדים ולאור נימוקים מיוחדים שיירשמו רשאית הוועדה להתיר לתלמיד לחלק את לימודיו על פני שלוש שנים רצופות.

     
  3.2

על כל תלמיד במסלול המחקרי להגיש את עבודת הגמר ולעמוד בהצלחה בבחינה על העבודה לא יאוחר מתום שנה לאחר המועד האמור בסעיף 3.1.

     
  3.3 תלמיד שלא עמד במועדים כאמור לימודיו יופסקו.
     
  3.4

במקרים מיוחדים רשאית הועדה להתיר לתלמידים שלימודיהם לתואר מוסמך הופסקו לחדש את לימודיהם, ובלבד שהבקשה לחידוש הלימודים תוגש בתוך שלוש שנים מיום הפסקתם. הוועדה תקבע את דין לימודיו הקודמים של תלמיד שחידש את לימודיו כאמור והיא רשאית להכיר בקורסים שנלמדו בתוך חמש שנים שקדמו לחידוש הלימודים.

     
     
   
4. מבנה הלימודים לתואר מוסמך במשפטים (.LL.M)
    תואר מוסמך במשפטים (LLM) מוצע בארבעה מסלולים: (לפירוט תכניות הלימודים ראו בהמשך).
  א. מסלול כללי
  ב. מסלול עם התמחות, באחד משישה תחומים כמפורט להלן: 
      משפט ציבורי: תואר מוסמך במשפטים בהתמחות במשפט ציבורי; 
      משפט בינלאומי: תואר מוסמך במשפטים בהתמחות במשפט בינלאומי;

 

      משפט פרטי ומסחרי: תואר מוסמך במשפטים בהתמחות במשפט פרטי ומסחרי;
      קניין רוחני וטכנולוגיה: תואר מוסמך במשפטים בהתמחות בקניין רוחני וטכנולוגיה;
      משפט פלילי: תואר מוסמך במשפטים במשפט פלילי;
      משפט עברי: תואר מוסמך במשפטים במשפט עברי.
  ג. תואר מוסמך כללי עם התמחות מחוץ לפקולטה למשפטים, במסלולים אלה:
   
  • התמחות בלימודי מגדר, במסגרת מרכז לייפר ללימודי נשים ומגדר, בהיקף של 16 נ"ז.
  • התמחות במדעי החברה, בהיקף של 12 נ"ז.
  ד. מסלול לתואר באנגלית: הפקולטה למשפטים מציעה תכנית מוסמך במשפטים בהתמחות בזכויות אדם ומשפט בינלאומי (LL.M.) לבעלי תואר ראשון במשפטים, MA לבעלי תואר ראשון אחר. 
  ה.

מסלולים נוספים: תכנית מואצת לתואר מוסמך (סעיף 9),  תכנית לתואר מוסמך (M.A.) במשפטים – התמחות במשפט עברי (סעיף 10),  תכנית לתואר מוסמך (M.A.) מחקרי במשפטים לתלמידים שאינם בוגרי משפטים (סעיף 11)

 

  4.1 מסלולי לימודים
   

לימודי המוסמך בעברית ובאנגלית מתקיימים בשני מסלולים: מסלול מחקרי (עם עבודת גמר) ומסלול לא מחקרי (ללא עבודת גמר). כל התלמידים לתואר מוסמך יתחילו את לימודיהם במסלול הלא מחקרי ויוכלו לבקש להצטרף במהלך לימודיהם למסלול המחקרי כמפורט בסעיף 4.7 להלן.

     
  4.2

היקף הלימודים לתואר מוסמך:

 

    4.2.1 מסלול מחקרי: לימודים בהיקף של 32 נ"ז ועבודת גמר.
    4.2.2 מסלול לא-מחקרי: לימודים בהיקף של 36 נ"ז.
       
  4.3 תכנית הלימודים לתואר מוסמך מחקרי ולא-מחקרי באחד מתחומי ההתמחות (סעיף 4.2 לעיל).
    4.3.1

קורסי חובה לכלל התלמידים לתואר מוסמך במשפטים, בהיקף 4-5 נ"ז. עניינם בהיבטים תיאורטיים של המשפט ממבט רב-תחומי (להלן, "קורסי ליבה").

    4.3.2

קורסי חובה ייחודיים לתחום ההתמחות, בהיקף 4 נ"ז. קורסים אלה נועדו לספק תשתית תיאורטית רחבה להבנת הגישות המרכזיות בתחום ההתמחות.

    4.3.3

סדנא מחקרית אחת לפחות, בהיקף של 2-3 נ"ז. קבוצות המחקר בפקולטה ("פורומים") מקיימות סדנאות מחקר, בנוסף לסדנאות מעשיות המוצעות בפקולטה. במפגשים של כל אחת מן הסדנאות מציגים חוקרים מן הארץ ומחו"ל את עבודותיהם העדכניות. התלמידים המשתתפים בסדנא נדרשים להגיש ניירות עמדה, ובהם דיון ביקורתי במאמר המוצג במפגש, ולהשתתף באופן פעיל במפגשים.

    4.3.4 סמינריון אחד בתחום ההתמחות, בהיקף של 4 נ"ז, וסמינריון שני מן המוצעים לתואר המוסמך.
    4.3.5

קורסים להשלמת היקף הלימודים לתואר, מהם קורסים מכל סוג להשלמת 18 נ"ז במסלול ההתמחות (במסלול הלא-מחקרי) או 16  נ"ז  (במסלול המחקרי), והיתרה מתוך המבחר המוצע בפקולטה.

    4.3.6 עבודת גמר (במסלול המחקרי בלבד), כמפורט בסעיף 4.8 להלן.
    4.3.7

במקרים מתאימים רשאי היועץ לתלמידי מוסמך, בהתייעצות עם ראש תחום ההתמחות, לאשר לתלמיד לימוד קורסים בנושאים קרובים לתחום ההתמחות מחוגים אחרים, על חשבון מכסת קורסי הבחירה בתחום ההתמחות, בהיקף שלא יעלה על 4 נ"ז.

       
       
  4.4 תכנית הלימודים לתואר מוסמך מחקרי ולא-מחקרי באנגלית
    4.4.1 קורסי ליבה בהיקף של 5-4 נ"ז.
    4.4.2 קורסי חובה בהיקף של  9-11 נ"ז, הכוללים  קורסי מבוא וקורס בין-תחומי בהיקף של 2-3 נ"ז.
    4.4.3 סדנא מחקרית אחת בהיקף של 2-3 נ"ז, מתחום ההתמחות במשפט ציבורי או משפט בינלאומי.
    4.4.4 סמינריון אחד בתחום ההתמחות במשפט ציבורי או משפט בינלאומי, בהיקף של 4 נ"ז, וסמינריון שני המוצע באנגלית לכלל תלמידי המוסמך.
    4.4.5

קורסים להשלמת מכסת הלימודים ל-36 נ"ז (במוסמך לא-מחקרי) או 32 נ"ז (במוסמך מחקרי).

    4.4.6 עבודת גמר (במסלול המחקרי בלבד), כמפורט בסעיף 4.7 להלן.
       
  4.5 תכנית הלימודים לתואר מוסמך כללי
    4.5.1

קורסי ליבה בהיקף 4-5 נ"ז, כמפורט בסעיף 4.3.1.

    4.5.2

בחירה בקורסים מתוך קורסי החובה של תחומי ההתמחות השונים, בהיקף של 4-5 נ"ז לפחות.

    4.5.3 סדנא מחקרית אחת לפחות, בהיקף של 2-3 נ"ז.
    4.5.4 שני סמינריונים מתוך הסמינריונים בלימודי מוסמך, בהיקף כולל של 8 נ"ז.
    4.5.5

קורסי בחירה מתוך קורסי הבחירה בלימודי מוסמך להשלמת מכסת השיעורים לתואר.

       
  4.6 תכנית הלימודים לתואר מוסמך עם התמחות מחוץ לפקולטה למשפטים
    4.6.1 קורסי ליבה בהיקף 4-5 נ"ז, כאמןר בסעיף 4.3.1.
    4.6.2 בחירה בקורסים מתוך קורסי ההתמחות השונים, בהתאם להיקף של כל התמחות כאמור בסעיף 4.ג. 
    4.6.3 יו"ר הוועדה ללימודים מתקדמים והמרכז האקדמי של תכנית ההתמחות החיצונית, אם מונה כזה, יאשרו מראש את קורסי הבחירה החיצוניים שייכללו במסגרת זו. כאשר קורסים או סמינרים דומים נלמדים הן בפקולטה למשפטים הן במסגרת ההתמחות החיצונית (כמפורט בסעיף 4.3 (קטן)) על התלמיד ללמוד את הקורס או הסמינר הניתן בפקולטה למשפטים. 
    4.6.4 סדנא מחקרית אחת לפחות, בהיקף של 2-3 נ"ז. 
    4.6.5 שני סמינריונים מתוך הסמינריונים בלימודי מוסמך, בהיקף כולל של 8 נ"ז.
    4.6.6 קורסי בחירה בפקולטה למשפטים, ככל הנדרש להשלמת מכסת השיעורים לתואר
       
  4.7 עבודת גמר לתואר מוסמך מחקרי
    4.7.1

תלמיד שהשלים לפחות 14 נ"ז ממכסת הלימודים לתואר, באחד מתחומי ההתמחות, בציון ממוצע של 85 ומעלה, יוכל לפנות לוועדה לאישור נושא לעבודת הגמר. בפנייה יציין התלמיד את שם המורה שהסכים להדריכו. נושא עבודת ההסמכה יהיה בתחום התמחותו של התלמיד. הוועדה רשאית להתנות את אישורה בכך שהתלמיד ישתתף בקורס בחירה בנושא שיטות מחקר ו/או בכל קורס אחר מתוכנית הלימודים בפקולטה או בחוג אחר.

    4.7.2 עבודת הגמר תוגש בשלושה עותקים מודפסים למזכירות הפקולטה וכן כקובץ PDF.
    4.7.3

עבודת הגמר תיבדק על-ידי מנחה העבודה ועל-ידי שופט נוסף שתקבע הוועדה. מנחה העבודה והשופט הנוסף יקיימו לתלמיד בחינה בעל-פה על נושא עבודת הגמר. הציון בגין עבודת הגמר יהיה ממוצע הציונים שקבעו המנחה והשופט הנוסף.

       
  4.8 אישור תכנית לימודים למוסמך
הוועדה ללימודים מתקדמים או מי שהוסמך על ידה יאשרו את תכנית הלימודים.
     
  4.9

לימוד שפה זרה
תלמיד אשר ילמד, באישור הוועדה, שפה זרה במסגרת האוניברסיטה העברית, להוציא אנגלית ושפת אמו, יקבל זיכוי של 4 נקודות זכות על חשבון מכסת קורסי הבחירה לתואר מוסמך.

     
5. כללים להשתתפות בלימודים 
  על כל נושא שלא הוסדר במפורש בפרק זה, יחולו ההוראות החלות על תלמידי הפקולטה למשפטים, כפי שהן מופיעות בפרקים ד', ו,' ח', ט' ו- י' לתקנון לימודים זה של הפקולטה למשפטים, בשינויים המחויבים לפי העניין.
     
6.

בחינות
זכאות לבחינה במועד מיוחד קיימת במקרים של היעדרות מוצדקת, כמפורט בסעיף 7.4 לתקנון ההוראה והלימודים האוניברסיטאי, או מקרים אחרים בהם הוועדה (או מי שהוסמך על ידה) יסברו כי יש הצדקה לאשר זאת.

     
     
7. תנאי זכאות לתואר "מוסמך"
  7.1 התואר "מוסמך במשפטים" יוענק לתלמיד אשר קיים את כל אלה:
   
  •  
עמד בלימודים שנקבעו לו בציון משוקלל של 75 לפחות.
   
  •  

כתב עבודת גמר לתואר מוסמך (במסלול המחקרי), נבחן בה וקיבל ציון 75 ומעלה.

   
  •  

עמד בדרישות נוספות שהוועדה הטילה, בין לפני תחילת שנת הלימודים ובין לאחריה.

       
  7.2 הציון הסופי ייקבע לפי המפתח הבא:
   
  •  

לתלמידי המסלול המחקרי: לימודי המוסמך - 60% מהציון הסופי. עבודת הגמר, כולל הציון בבחינה בעל-פה על העבודה - 40% מהציון הסופי.

   
  •  
לתלמידי המסלול הלא-מחקרי: לימודי המוסמך - 100%.
       
       
8. תעודת מוסמך במשפטים
  8.1

תלמיד אשר מילא את כל התחייבויותיו על פי תקנון זה, יקבל תעודה שתקבע, כי הוענק לתלמיד התואר "מוסמך למשפטים" (להלן 'התעודה').

  8.2

בתעודה יירשמו תחום ההתמחות של התלמיד, לרבות אם למד התמחות חיצונית כאמור בסעיף 4.ג. לעיל.

  8.3 התעודה תוענק לתלמיד בטקס המתקיים אחת לשנה במועד שיפורסם.
     
     
9. תכנית מואצת לתואר מוסמך
  9.1 התכנית המואצת נועדה לסטודנטים בעלי תואר ראשון במשפטים; תנאי הקבלה לתכנית זהים לתנאי הקבלה לתואר השני במסלול הרגיל
  9.2 התכנית היא תכנית חוץ-תקציבית ושכר הלימוד ייקבע בנפרד; כל שיעורי התכנית יינתנו בימי שלישי אחר-הצהריים וביום שישי בשעות הבוקר.
  9.3 בידי הסטודנטים במסלול זה להשלים לימודיהם בשלושה סמסטרים
  9.4 להשלמת התואר, נדרשים לימודים בהיקף של 36 נ"ז
  9.5 מבנה התכנית הוא כדלקמן:
    9.5.1   קורסי ליבה בהיקף של -4-5  נ"ז, בהתאם לדרישות החלות על כלל תלמידי המוסמך.
    9.5.2   שני סמינריונים (אחד בהיקף 4 נ"ז, שני בהיקף 2 נ"ז). 
    9.5.3   השלמת יתרת הקורסים בהתאם לתכנית התואר.
     
     
10. תכנית לתואר מוסמך (M.A) במשפטים - התמחות במשפט עברי (מוקפאת, בתהליכי אישור)
  10.1. כללי
    10.1.1

מטרת התכנית לתואר מוסמך (M.A) במשפטים – התמחות במשפט עברי הינה לאפשר לבעלי תואר בוגר (B.A.) במדעי הרוח, בתחומים הקרובים למשפט עברי (ובכלל זה: מחשבת ישראל, תלמוד והיסטוריה של עם ישראל) לרכוש השכלה במשפט עברי. הקבלה תתבסס על תנאי הקבלה המקובלים בתכנית המוסמך במשפטים, תוך התחשבות בתחומי הלימוד של המועמד בלימודי הבוגר והשכלה אחרת. 

    10.1.2

לתלמידים שישלימו בהצלחה את לימודיהם בתכנית יוענק תואר מוסמך במשפטים (M.A.), תוך ציון על גבי התעודה את דבר ההתמחות במשפט עברי.

    10.1.3

הלימודים בתכנית זו כוללים לימודי השלמה בהיקף של 18 נ"ז, כמפורט בהמשך, וכן לימודים בהיקף של 32 נ"ז בהתאם לתכנית הלימודים לתואר מוסמך במשפטים עם התמחות במשפט עברי.

    10.1.4

בוגרי תכנית זו לא יהיו רשאים להתקבל ללימודים לתואר דוקטור במשפטים. לשם קבלה ללימודים לתואר דוקטור במשפטים נדרשת השלמה בהצלחה של לימודי השלמה בהיקף של 40 נ"ז וכתיבת עבודת גמר למוסמך, ועמידה ביתר תנאי הקבלה לתואר דוקטור.

       
  10.2. לימודי השלמה
    10.2.1

תלמידים שאינם בעלי תואר בוגר במשפטים יידרשו ללימודי השלמה, בהיקף של 18 נ"ז. השלמה בהצלחה של כל לימודי ההשלמה היא תנאי לתחילת הלימודים של הקורסים בתכנית המוסמך.

    10.2.2

לימודי ההשלמה כוללים את הקורסים הבאים, שיילמדו במסגרת תכנית הלימודים לתואר בוגר במשפטים בפקולטה למשפטים:
א. תורת המשפט (6 נ"ז);
ב. שניים מבין הקורסים הבאים (כל אחד בהיקף של 6 נ"ז): 
• דיני עונשין
• דיני חוקה
• דיני חוזים
• דיני קניין
• דיני נזיקין
הקורסים שיילמדו במסגרת לימודי ההשלמה ייקבעו לאחר אישור ראש התכנית. ראש התכנית יהיה רשאי לקבוע כי במסגרת מכסת לימודי ההשלמה ייכלל גם הקורס מבוא למשפט עברי.

     
  10.3 לימודים במסגרת התכנית
    10.3.1

תלמידים שחויבו בלימודי השלמה יילמדו את מלוא מכסת הקורסים בתכנית לתואר מוסמך במשפטים (LL.M.) עם התמחות במשפט עברי.

     
     
11. תכנית לתואר מוסמך (M.A) מחקרי במשפטים לתלמידים שאינם בוגרי משפטים (מוקפאת, בתהליכי אישור)
   

מטרת התכנית לתואר מוסמך (M.A) מחקרי במשפטים לתלמידים שאינם בוגרי משפטים הינה לאפשר לבעלי תואר בתחומים אחרים, בעלי אוריינטציה מחקרית, לרכוש השכלה משפטית ולשלב את תחומי הידע המשותף למטרות מחקריות. התכנית מורכבת מלימודי השלמה במשפטים, לימודי מוסמך וכתיבת עבודת מוסמך. למוסמכי התכנית תוענק תעודת מ.א. במשפטים במסלול המחקרי, שתאפשר להם להגיש מועמדות להמשך לימודים לתואר שלישי.

 
הערה: תואר מוסמך מחקרי במשפטים (M.A.) אינו מאפשר לגשת לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל ולזכות ברישיון לעריכת-דין. רשאים לגשת לבחינות הלשכה רק בעלי תואר בוגר במשפטים (LL.B.)

 

  11.1 מבנה התכנית
    11.1.1

לימודי השלמה בהיקף של 40 נ"ז:
לימודי חובה:
שיטות משפט - 4 נ"ז
תורת המשפט - 6 נ"ז 
דיני חוזים - 6 נ"ז 

חובה אחד מהקורסים הבאים:
דיני עונשין - 6 נ"ז 
או דיני חוקה - 6 נ"ז

השלמה ל-40 נ"ז מקורסי החובה ומקורסי האשכול הראשי לתואר בוגר במשפטים.

 

    11.1.2

לימודים בהתאם לתכנית ללימודי מוסמך במשפטים באחד מתחומי ההתמחות, בהיקף של 36 נ"ז, כאמור בסעיף 4.ב לעיל.