המרכז למחקרים אמפיריים של קבלת החלטות והמשפט

הנחת המוצא של כל שיטות המשפט המודרניות היא שהמשפט משפיע על בחירותיהם של אנשים. באמצעות נורמות משפטיות, החברה יכולה לשנות החלטות של אנשים ולעודד התנהגויות רצויות (או להרתיע מפני התנהגויות הנתפסות כבלתי רצויות). המרכז למחקרים אמפיריים של קבלת החלטות והמשפט עוסק באופן שבו מתרחשים תהליכים אלה, בגורמים המשפיעים עליהם ובמגבלותיהם.


המרכז חוקר את יחסי הגומלין שבין המשפט וקבלת החלטות. המרכז מקבץ חוקרים מתחומי המשפט, הכלכלה והפסיכולוגיה במטרה לבחון ולהעריך את הפרדיגמות התיאורטיות של הניתוח המשפטי. תוכנית הפעולה של המרכז מתמקדת בגורמים המשפיעים על העיצוב והיישום של נורמות משפטיות. באורח ספציפי המרכז מתמקד בארבעה תחומים:

1. מערכת בתי המשפט
2. ממשל תאגידי
3. שוויון והפליה
4. רגולציה וציות לחוק

מנקודת מבט מתודולוגית, החוקרים במרכז משתמשים בשני סוגים של שיטות מחקר. הראשון כולל ניסויים, הן ניסויי מעבדה והן ניסויי-שדה עם הקצאה מקרית. השני עניינו בחינה אמפירית של תופעות ותהליכים, תוך הקדשת מאמץ מיוחד ליצירה של בסיסי נתונים המתייחסים למשפט, לכלכלה ולחברה בישראל.


יעדיו המרכזיים של המרכז הם אקדמיים ומעשיים כאחד. בהתייחס לראשונים, חברי המרכז תורמים למחקר הבסיסי של סוגיות יסוד במשפט ובקבלת החלטות. מחקר בסיסי כזה בוחן עד כמה התנהגותם של אנשים בהקשרים משפטיים (או בהקשרים אחרים שלמשפט יש עניין בהם) היא רציונלית ועד כמה היא מתאפיינת בהטיות שיטתיות. כמו כן, הוא בוחן כיצד המשפט משפיע על ההתנהגות של אנשים מעבר להשפעתו הישירה באמצעות קביעת תוצאות משפטיות ("מחירים") להתנהגויות שונות. בהקשר המעשי, המחקרים שנערכים במרכז צפויים להעלות תרומה ממשית לגיבוש של מדיניות משפטית במגוון רחב של נושאים קונקרטיים, החל מההסדרה האופטיצלית של שווקים פיננסים וכלה בעיצוב אפקטיבי של חוקי בטיחות.


המרכז נתמך על-ידי תכנית מרכזי המצוינות של הוועדה לתכנון ותקצוב והקרן הלאומית למדע.

 

חברי ההנהלה המדעית:

   

פרופ' אילנה ריטוב, מנהלת המרכז

בית הספר לחינוך ומדעי הקוגניציה

האוניברסיטה העברית

פרופ' אלון הראל

משפטים

האוניברסיטה העברית

פרופ' איל זמיר

משפטים

האוניברסיטה העברית

פרופ' דורון טייכמן

משפטים

האוניברסיטה העברית

פרופ' עדו ערב

הנדסת תעשייה וניהול

הטכניון

     

ליצירת קשר:
איילת טפירו, מנהלת אדמיניסטרטיבית

 

   

 

למעבר לאתר האינטרנט של המרכז לחצו כאן