מרכז אהרן ברק למחקר משפטי בינתחומי

מרכז אהרן ברק למחקר משפטי בינתחומי נועד לרכז את פעילות המחקר המשפטי הבינתחומי באוניברסיטה העברית. 

בעשרות השנים האחרונות, חוקרי המשפט מצאו שניתן לגלות פנים חדשות במשפט ולהבין ולנתח את התופעות המשפטיות טוב יותר על-ידי שימוש בשיטות-מחקר ובכלי-ניתוח השאולים מתחומים אקדמיים אחרים. ההסתמכות על דיסציפלינות אחרות מאפשרת להרחיב את השיח המשפטי, הן באמצעות הסתמכות על גופי-ידע חדשים הן באמצעות הרחבת המסגרת המושגית שבתוכה בוחנים את המידע הנוסף. היכרות עם הדרכים שבהן שאלות המעניינות משפטנים נדונות וממושגות בתחומים אחרים מצמיחה הארות חדשות ומאפשרת בחינה ביקורתית של ההנחות הרווחות בעולם המשפט. בצד הגישה הכלכלית למשפט פורחים שילובים של תחומים רבים נוספים, כמו משפט וספרות, משפט וחברה, משפט ותרבות, פילוסופיה של המשפט וניתוח פמיניסטי של המשפט. כמו כן, בשנים האחרונות גובר משקלם של מחקרים ניסויים ואמפיריים (כמותניים ואיכותניים) במשפט. הגם שיש הבדלים חשובים בין הבינתחומים הללו, באורח טיפוסי, בכל אחד מהם משתמשים החוקרים במונחים, בשיטות ובפרדיגמות מחקריות היונקות מתחום-הדעת האחר (כלכלה, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, פילוסופיה וכדומה). ישנם גם בינתחומים שבהם אין מדובר רק בשאילה של רעיונות, מושגים ומתודות שפותחו בדיסציפלינות אחרות ויישומן בניתוח המשפטי, אלא עריכת סינתזה ואינטגרציה של שני התחומים לשם יצירתו של תחום-ידע חדש. כך, למשל, בתחום הניתוח הכלכלי של המשפט התגבשו במהלך הזמן מוסכמות השונות לא רק מהמחקר המשפטי המסורתי, אלא גם מהניתוח הכלכלי הסטנדרטי.


בהתאם למגמה זו, ההוראה והמחקר המשפטיים מאופיינים במידה רבה של בינתחומיות. יותר ויותר חוקרי-משפט רוכשים השכלה והכשרה בתחומים נוספים ומשתפים פעולה עם חוקרים מדיסציפלינות אחרות. גם חוקרים מיחידות אחרות באוניברסיטה, בעיקר בפקולטות העיוניות, עוסקים במידה בלתי מבוטלת במחקר משפטי בינתחומי, בדיסציפלינות שונות. 


מרכז ברק מקדם מחקר ופעילויות אקדמיות משפטיות בינתחומיות אחרות באוניברסיטה העברית. הוא פועל במסגרת הפקולטה למשפטים, ומשתתפים בו גם חברי סגל מיחידות אחרות באוניברסיטה. המרכז משמש מסגרת לשיתוף פעולה בין חוקרים מיחידות שונות באוניברסיטה העברית העוסקים בהיבטים שונים של חקר המשפט.


המרכז עוסק בפעילויות הבאות:

  • ארגון מפגשים אקדמיים בנושאים הקשורים לתחומי הפעילות של המרכז ועידוד שיתופי פעולה בין חוקרים ביחידות שונות באוניברסיטה העברית.
  • הזמנת אורחים מחו"ל העוסקים במחקר משפטי בינתחומי להוראת קורסים מרוכזים ולמפגשים מדעיים;
  • הענקת מלגות לתלמידי מחקר העוסקים במחקר משפטי בינתחומי;
  • הענקת מלגות לחוקרים בראשית דרכם האקדמית ומשתלמי בתר-דוקטורט;
  • הענקת מענקי מחקר לחוקרים באוניברסיטה העברית העוסקים במחקר משפטי בינתחומי.

מרכז ברק פועל בפקולטה למשפטים. למרכז ועדה אקדמית בראשותו של פרופ' איל זמיר ובראשו עומד מנהל, פרופ' גדעון פרחומובסקי המרכז פועל בהתאם לתקנון שאישרה הוועדה המתמדת של האוניברסיטה ונהלי עבודה שאשרה הוועדה האקדמית של המרכז. נשיא בית-המשפט העליון בדימוס, פרופ' אהרן ברק, הוא נשיא הכבוד של המרכז.