Jerusalem Review of Legal Studies

כתב העת "The Jerusalem Review of Legal Studies" מוקדש לדיונים מעמיקים בתחומים שונים של עיון תיאורטי במשפט. כל כרך בכתב העת ייועד, ככלל, לשני סימפוזיונים, שייערכו ביחס לספר או פרויקט מחקרי שהתפרסם זה מכבר או שצפוי להתפרסם. כל סימפוזיון יורכב מתגובותיהם/ן של מספר מגיבים/ות על הספר או המחקר, ומענהו/ה של מחבר/ת הספר או המחקר לתגובות הללו. הסימפוזיונים שיפורסמו בכתב העת ישקפו לבסוף את הדיון החי שנערך בין המגיבים/ות והמחבר/ת באוניברסיטה העברית, ואת הלקחים שנלמדו במהלך השיח בעל-פה. 
 

ה-JRLS מציע אפוא במה לדיונים ולבחינה ביקורתית של מחקרים תיאורטיים משמעותיים. ה-JRLS יעסוק בספרים ופרויקטים מחקריים מכל הדיסציפלינות של התיאוריה המשפטית ותחומי המשפט בכלל. הפרויקט שידון ייבחר על בסיס חשיבותו התיאורטית, והעניין וההשפעה שהוא מעורר. המגיבים/ות על הספר או המחקר ייבחרו מתוך הדיסציפלינה שאליה הוא משתייך, או מתוך דיסציפלינות אחרות – על-מנת שיופק שיח ביקורתי פורה. 
 

ה-JRLS מופק במשותף על-ידי הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית ו-Oxford University Press
למידע נוסף, אנא בקרו באתר כתב העת של OUP:   
http://jrls.oxfordjournals.org/

 

 ISSN 2219-7125
 


נשמח לקבל הצעות לסימפוזיונים עתידיים, הן ממחברים או חוקרים והן מאחרים.